Eger - hetilap, 1866

1866-02-08 / 6. szám

Melléklet az „Eger“ G-ik számához. 53 Gazdaság és üzlet. Eger, febr. 5. Mai hetivásárunkra behozatott: búza 58, kétszeres 44, rozs 67, árpa 9, zab 16, kukoricza 46, — összesen 240 köböl. Az árak következők voltak: búza 6 ft 40 kr, kétsze: res 4 ft 40 kr, rozs 3 ft 60 kr, árpa 3 ft, zab 2 ft 50 kr, kukori­cza 3 ft 40 kr köblöukint. Széna mázsája 1 ft 80 kr. Burgonya köblös zsákkal 1 ft 60 kr. Mult pénteki hetivásárunkon volt össze­sen 285 köböl szemesélet. A búza 60, a kétszeres 10, s a rozs 20 krral olcsóbb; a zab 20 krral drágább volt, mint ma. Többiben az árak nem változtak. — (Lőtt oh uzás.) Budán jan. 31-én kihúzattak: 58,38, 50, 75, 30. A legközelebbi húzás febr. 10-én leend. — (Börze, febr. 3.) Arany 4 ft 93 kr. Ezüst 103 ft 10 kr. Nyílt üzenet. Dalia. Aczikket köszönettel vettük. A kivánatot teljesítettük. Felelős szerkesztő: V i d a József HIRDETMÉNYEK. Hirdetmény. Eger város törvényszéke részéről közhírré tétetik, miszerint a hevesmegyei takarékpénztár elnöke Babies István ur részére, Ko­vács Bertalan, máskép Bernáttól lefoglalt — egri 1917. sz. t. j. kben. 2431 h. r. számú Makiári külváros 2-ik negyedében 324. népsorszámu 1140. o. é. l'tra becsült ház, folyó 1866. évi február hó 28-án először, szükség esetében ugyanazon év mártius 28 ik napján másodszor, mindkét esetben d. e. 9 órakor a városház kis­teremében azon kijelentéssel árvereztetik, — hogy az első árve­résnek eredménynélküli elmúltával a fentebb körülírt ház máso­dik árverésen becsáron alól is elárvereztetni fog. Árverési feltételek alólírtnál megtekinthetők. Eger, január 16-án 1866. Kászonyi, 123. 1866—II. 5. (34) 2—3. tanácsnok. Árverési hirdetmény! Közhírré tétetik, miként a t. megyei törvényszéknek novem­ber 2-án 1880. p. 865 számú végzése szerint néhai Farkas György hagyatékát képező % telek fele, mely a mikófalusi 172. sz. tjkben foglaltatik, s melyre előlegesen az örökösök eldarabolási enge­délyt kinyerni köteleztetnek — nyilvános árverés utján cladatni fog. Árverési határidőül f. évi február 20-ka s szükség esetén mártius 20-ik napja ezen megjegyzéssel tűzetvén ki, miként az árverési feltételek alólirott bíróság által a helyszínén a nagykorú s közgyámmal egyetértöieg fognak meghatároztatni. Eger, január 24. 1866. Heves-Szolnok t. e. vármegyék mátrajárási szolgabirája : 25. p—866. (32) 2—3. Gáspárt!y. Papir-raklái* Egerben J!! A cs. k. szabadalmazott nagy-szlabócsi géppapir-gyár részéröl ezennel köztudomásra hozatik: miként a neve­zett gyár, mindennemű papirkészletének raktárát, „Vio­let li.“ kereskedésében (Eger, sz. Jánosútcza) helyezte el. — Egyszersmind jelenti azt is; hogy a fenn kitett he­lyen bármily választékéi papirok, a gyár által megsza­bott „felülemelésnélküli“ áron kaphatók. A gyár részére elfogadtatnak továbbá megrendelések, — legyenek azok: nyomdai, iró-, vagy csomagolási boriték-papirok, — mik pontosan a. legjutányosabb ár szerint teljesittetnek. A cs. kir. nagy-szlabósi géppapir-gyár igazgatósága. (36) 1—3 HIRDETMÉNY. . Egerváros.törvényszéke részéről közhírré tétetik, miként Losonczy András özvegye szül. Scheffer Francziskától biróilag lefoglalt, Egerváros 4. negyedében 693 sz. a. fekvő, az egril 914. tjk. 2. r. sz. a. 2801 hrsz. a. feltüntetve lévő, 3400 o. é. ftra be­csült ház és udvar, továbbá a nyergesi hegyen fekvő 1210 tjk. A -(- 2. r. sz. 2032 h. r. sz. a. feltüntetve lévő, 216 o. é. ftra be­csült szőlő 1866. év február 19-én délután 2 órakor, ennek nem sikerülte esetében márezius hó 19. napján, délelőtti 9 órakor a városház kisteremében oly kijelentéssel árvereztetnek, hogy má­sod árverés alkalmával becsáron alól is eladatni fognak. Kelt Egerben, i860, évi jan. hó 27 én. Bodnár Ferencz, 286—VIII. 28. 1866. (38) 1* kik. végr. tanácsos. Hirdetmény. Eger város törvényszéke által közhírül tétetik, miként Jó István és Jó Katalin férjezett Gál Antalnö felperesek részére Vass Mátyás és neje Vámos Julianna marasztalt alperesektől végrehajtás útján lefoglalt és 126 o. é. ftra becsült, egri belső 66 sztjk. A -f- 1. és 2. szórsz, alatt bejegyzett, felnémeti negyedben 289. népsorsz. alatt levő ház és kert jövő 1866-ik évi január 24-ik és szükség esetében február 26 ik napjain, mindenkor délelőtt 9 órakor a városház kisteremében nyilvános árverés útján, és pedig a második árverési határnapon becsárou alól is el fognak adatni. Az árverési feltételek alólirottnál megtekinthetők. Egerben, 1865-ik évi deczember hó 12-én. Reinfz Ferencz, 271. 1866. III. 64. (37) 1* kik. végrehajtó tanácsnok. !!! Jutányos!!! lg*» PjÉ m i# m *41 ÉS SZILVÓUIUM! 1 czilinder régi bor 18 kr. 30 kr. 30 kr. 44 kr. 54 kr. 70 kr. 90 kr. 1 „ jó asztali Schiller bor 1 „ közönséges veres bor 1 ., finom Schiller bor . 1 „ kitűnő fehér bor . . . 1 „ „ veres bor . . . 1 „ kitűnő veres pecsenyebor 1 „ 10 éves szilvorium . 1 írt. — Ezenfelül fizetendő 10 kr a czilinderekért s ennyiért vissza is váltatik. 1 hordó — 3 akó régi bor hordóval együtt 19 írtért. Kaphatók: Gröber F. és fiai (28) 2—3 kereskedésükben. jjf

Next

/
Oldalképek
Tartalom