Eger - hetilap, 1865

1865-10-19 / 42. szám

349 A szepes-iglói kerület képviselőjéül Jendrassik Miksa kéretett föl. Nyíregyházán az értelmiség s a lakosok legnagyobb része Bánó Józsefet vallja jelöltjéül, kinek ellenében Riszdorfer lépett föl. Pestmegye gödöllői kerületében B e n i c z k y Ödön, a daba- siban Ma das Károly, a monoriban Pilis sy a követjelölt. Pestmegyében a választók összeírása okt. 31-én kezdődik; a kö­vetválasztás határnapjául decz. 2-ika tűzetett ki. Komárommcgye bizottmányi gyűlése f. hó 7-én tartatott meg; a gyűlés nyugodt s higgadt magatartással végezte feladatát. A provisorius hivatalnokok, ugylátszik, egyelőre mindnyájan meg­maradnak. Aradmegyc bizottmányi ülése f. hó 12-én tartatott meg, P ó- p a György főispán elnöklete alatt s mind a magyar, mind a ro­mán párt megelégedésére fejeztetett be. Zemplénben, mint a „Hon“-nak írják, az az eszme merült fel, hogy akövetjelöltektöl biztosításul sajátkezüleg aláirt programmot kérnek. Csanádmegye nagy-laki kerületében Dedinszky József és Simon István közt oszlanak meg a választók. A battonyai ke­rületben következők emlittetnek jelöltekül: Vertán Endre, Markovics Antal, G1 a c z Antal, b. W a s m e r Adolf, S á n t- h a Sándor. Fehénnegyében a váli kerületben Salamon Lajos, a sár- keresztúriban Madarász József, a mooriban b. M i s k e György s az ifjú Szögyényi, a csákváriban S á r k ö z y Káz- mér és Tóth Lörincz, a ráczalmásiban gr. Zichy Nándor a követjelöltek. Balassa-Gyarmaton Szontagh Pált tűzték ki jelöltül. Biharban Nagy-Váradon Ho vány i Lajos és Lukács György, az ujfalusi kerületben Csan ády Sándor, a bárándiban Kelemen Albert, a salontaiban Lovas sy Ferencz és Be­öthy Ákos, a székelyhídiban Miskolczy Lajos, a margittai- ban Klobusiczky Ágoston és Barauyi Ágoston, atenkei- ben G o z s d u Manó és D e z s ö Szaniszló, a czékeiben Román Sándor, a „Concordia“ szerkesztője, az élesdiben gr. Zichy Jenő és G o z m a n János, a belényesiben V é g h i Gellért, V a s s János és P á 1 Péter neveztetnek jelöltekül. Szabolcsmegyében a löki kerületben Bonis Samu, a báto- riban gr. Degenfeld Ágoston, Nagy-Kállóban Somossy Ignácz, a bogdányiban M e z ő s s y László, a kisvárdaiban P i- lissy Lajos és Jármy József, Nádudvaron Kállay Ödön és Nagy István a képviselőjelöltek. Aradon A c z é 1 Péter, Fábián Gábor és C s e m e g i Károly állnak egymással szemközt. Barsinegyében az újbányái kerületben Mácsay Lukács, a lévaiban Konkolyi Thege Pál léptek föl. A pápai választókerületben Xantus János, Kerkápo- lyi és Szabó Imre a jelöltek. Ó-Moraviczán B a 11 a g i Mór, 61-iki képviselő, ismét föllép. Debreczen 3-ik kerületének jelöltje Kiss Lajos. Abanjmegye cserháti kerületében C s ö r g h e László, Szent- imrey Elek, Gubányi Tamás és Láuczy János közt osz­lanak meg a választók. A Hajdukeriíletben f. hó 5-én tartatott meg a bizottmányi ülés, melyben Ö Felségének hálafelirat, s Majláthés Sennyey ö nmlgaiknak bizalom szavaztatott. Marmarosban mind a három nemzetiség intelligentiája össze­gyűlvén, a követjelöltekre nézve a következő megállapodás tör­tént: a felsö-vissői kerületben Mihály Gábor ajelölt, a kaszá­iban Mihály Péter, a szigetiben Szaplonczai József, a técsőiben Várady Gábor. A huszti és ökörmezei kerületekben négy jelölt van, u. m. Markos István, Popovics Jenő, Sere­gély Sándor és Szilágyi István. Lenne ezek szerint két magyar, két orosz és két román képviselő. Zcntán egyhangúlag Jankovics Gyula kiáltatott ki jelöltül. Borsodmegyc dédesi kerületében B e n ö f i Soma kath. lelkész és Zsoldos, a szirma-besenyeiben b. Vay Béla, a csátbiban b. Vay Lajos, a keresztesiben Prónay József a jelöltek. Vasmegyében Szombathely városa közbizalmát Horváth Boldizsár bírja, a körmendi kerületnek Széli József, a ruminak Bezerédy László, a kemenesaljinak Horváth Elek, az őri­nek H o 11 á n Ernő, a tótságinak gr. S z a p á r y Géza, a szent­gotthárdinak Szabadfy Sándor, a német-újvárinak E r n e s z t Kelemen lesznek valószínűleg képviselői. Kőszegen b. Babar- czy és Chernél Ferdinánd, Sárvárott többen vetélkednek. Pozsonyból Írják, hogy gr. A p po ny i Györgyöt Felső-Csal- lóközben és Bazinban is kívánják követül. Pozsonyban a követ­választás nov. 8-ra van kitűzve. Jászberényben E ö r d ö g h András 61-iki követ és Sipos Orbán ügyvéd a követjelöltek. Nagy-Kőrösön ismét T a n á r k y Gedeont akarják követül. Uj-Verbászon a 10 községből álló kulai választó-kerület vá­lasztói e hó 12-én összegyülekeztek, s egyhangúlag Jámbor Pált tűzték ki képviselőjelöltül. Pozsonymegye legtöbb kerülete tisztában van már a követ­választással. A hegyentuli két kerületben Szálé és Zichy Jó­zsef gróf, Alsó-Csallóközben Bar tál János, N.-Szombatban Császár, versenytárs nélkül állanak; a Pozsonyban emlegetett számos név közül a legtöbb választó, ugylátszik, Gedulyi és Hosztinszky körül csoportozik; a külső járásban Benyovsz- ky Lajos ellen a galantai pap szándékozik fellépni; Felső-Csal­lóközben 0 1 g y a y Lajos, a baziniban A p p o n y i György gróf ajelöltek; a szenczi kerületben többen léptek fel, de senki olyan, kiben a közbizalom megnyugodott volna; most újabban az ifjú Zichy József gr. és V r a b e 1 y György léptek fel, hogy melyik mily sikerrel, előre megmondani nem lehet. Nyilramegyéböl Írják, hogy a képviselőjelöltek a következők: a nyitrai kerületben a közvélemény egyhangú nyilatkozata mel­lett Tóth Vilmos; az érsek-újváriban Markhot, Wodjaner, Rendek, Diósi Imre és Buzna; avecseiben Bencsik György és T ó t h Lajos; a galgócziban Frideczky Timót; a verbóiban Zerdahelyi Imre, mellett felléptek még Pauliuyi és Bér; a vágujhelyiben J esz ens z ky Lajos ; a szentiziben Konrád Mihály, Z m e r t i c h Károly és gr. E s z t e r h á z y István; tapol- csányiban gr. B e r é n y i Ferencz, Szulovszky Ignácz és Ho­he n s t e g Adolf; a privigy eiben R u d n a y István, Zsámbok- réti József és Szí óta, a zsámbokrétiben bg. Odescalchi Gyula; a szakolczaiban Tarnóczy Gusztáv és K u b a. Hirdetmény. ^A k ö v e t v ál a s z t á s i intézkedésekkel megbízott központi választmánytól. . Folyó évi szeptember 20-án a birodalmi fővárosban kelt kir. leirat alapján, a magyar közös országgyűlés megnyitásának napja, folyó évi deczember 10-ik napjára, szabad királyi Pest vá­rosába tűzetett ki, minek folytán a képviselői gyűlésben megvá­lasztott központi választmány, mai napon a követválasztók össze­írása, s annak foganatosítása felett az 1847/848 V. t. ez. értelmében intézkedett is, s ennek következtében a követválasztók összeírását, városnegyedenkint a központi választmány tagjaiból felosztott küldöttségek előtt, határozta foganatba vétetni: mely küldöttségi tagok elnöki vezetés mellett, f. 1865. évi okt. 31-ik napján reg­gel 9 órától déli 12 óráig bekezdve, folyó évi november 13-ig be­zárólag ugyanazon órákban, városnegyedenként ebbeli működé­

Next

/
Oldalképek
Tartalom