Eger - hetilap, 1865

1865-11-09 / 45. szám

378 8 éves, Ohács Mária 78 éves, ldráuyi Mária 61 éves, Dobozi Ber­talan 48 éves, Szabó Anna 7 éves, Szakács Rozália 9 hetes, Kre- sáklmre 4 éves, Hoffmann Verőn 3 éves, Reincz Gizella 3% éves, Ipacs Rozália 3'/2 éves, Huszár Barnát 3 éves, Kovács József 9 hetes. — Összesen 22 fi, 16 nőnemű. — Született a két hét foly­tán 29 fiú, 21 leány = 50. — Házasságra, lépett 18 pár. Gazdaság és üzlet. Eger, uov. 6. Mai hetivásárunkra behozatott: búza 88, két­szeres 58, rozs 196, árpa 32, zab 48, kukorieza38, — összesen i 460 köböl.Az árak igy álltak: búza 5 ft, kétszeres 3 ft 20 kr, rozs 3 ft, árpa 2 ft 40 kr, zab 2 ft 10 kr, kukoricza 2 ft 70 kr. Széna mázsája 1 ft 20 kr. Burgonya köblös zsákkal 1 ft. Mind- ; kettőből nagy m ennyiségbeu volt. Múlt pénteki hetivásárunkra i behozatott összesen 980 köböl szemesélet. Az árak megegyeztek j a maiakkal, csupán a rozs volt 20 krral olcsóbb. — (A budai es. k. 1 o 11 e r i'á u) f. hó 4-én kihúzattak: 46, 45, 64, 39, 22. A legközelebbi húzás f. hó 18-áu leend. — (B ö r z e, nov. 6.) Arany 5 ft 25 kr. Ezüst 107 ft 75 kr, Nyílt üzenet. Balia B. J. A czikket megkaptuk, s adandó alkalommal közölni fogjuk. Nyílt tér*) Helyes tájékozásul s az igazság félremagyarázbatatlan ér­dekében, ezen lap közelebbi számában foglalt, „a boczonád-bodi lelkész“ aláírással kinyomtattott sorokra szolgáljon a következő 5S9/865- Hivatalos bizonyítvány! Melynek erejénél fogva alólirottak, mint T.-Bod közsé­gének elöljárói, ezennel bizonyítjuk azt, miszerint a „Hungária“ biztositó banknál biztosítva volt s e f. évi augusztus 1-én elégett épületekért járandott kárpótlási összegeket a czimzett biztosító bank egri föügynökségétö! a legrövidebb idő alatt kezeinkhez ve­vőn, e részben általa teljesen kielégittettiink. Mit is amidőn ezennel újólag elismerünk és bizonyítunk, egyszersmind a f. évi augusztus 12-dikén tett nyilvános köszöne- tünkhöz képest, a czimzett intézetnek újólag is a legmélyebb kö- szönetünkel nyilvánítani el nem mulaszthatjuk. Kelt T Bodon, nov. 2. 1865. Nagy András, bíró.--------—---- Jetthléry Gyula, jegyző. * ) Az v rovatban közlőitekért csupán a .sajtóhatósás? irányában vállal felelősséget a S z e rk . Felelős szerkesztő: V i <1 a .1 ó z s e f HIRDETMÉNYEK. Árverési hirdetmény. A tettes telekkönyvi tszék april 20 ról 1865. keit 3069 6., sz. a. végzése folytán Hartman József felperesnek Parravicziny Károlynö szül. Halassy Anna elleni 850 f. a. é. töke és járulékai iránti sommás szóbeli perében alperestől biróiiag lefoglalt, Bes- senyö községe tjk. b. lapján A. -j- (. r. a. és A. -f- 2—12 r. sz. a bejegyzett, körlilbelől 390 holdat tevő és 21000 o. é. ftra becsült birtoka nyilvános árverés útján Bessenyö községe házánál f. évi decz. hó 28-án d. e. órákban eladatni fog, a venni szándékozók tartoznak 2100o. é. ftot. bánatpénzül lefizetni, a vételi ár >/4-ét 6 hó múlva, 3/4-dét az árverés napjától számítandó 1. év múlva 6%. kamattal együtt lefizetni, — egyéb részletes feltételek alúlirtnál és tettes Hevesmegye telekkönyvi irodájában megszemlélhetök. Eger, okt. 27. 1865. Hevesmegye közp. szbirója: (19) 2—3 (aáspárdy íiéza. Leszállított árak. Bucher Gusztáv a nagy sóház mellett. O-szilvoriuin, törköly-pálinka, rostoptsin, narancs, ezitrom stb.; különféle liquerjeit, részint akós tonnákban, részint szabá­lyos butellákban (mert ez üzlettel felhagy) végképen eladja, fél­árára leszállítja; butellástól darabja.mely eddig 40 kr volt, most 20 kr; mely eddig itcze számra 60, 70, 80 kr volt, most 30, 35, 40 kr; ó-sziivorium és törköly-pálinka itczeje 30 kr. Ki egyszerre 10 butellát, vagy 10 itc%ét vesz, egy reá adatik; továbbá mesze- lyes, itezés, pmtes, üres üvegek 6, 10, 15, 20 itczés, eczet- ágynak valók, mind félárért adatnak. Konyha-asztalok, almárjo- mok, székek és egy uj, belől fűtő szép vaskályha és konyhamasina, jutányos árért megvehetők. Harmadfél akós káposztás bordók vasban 1 írt 20 kr, fában 1 fiiért kaphatók. (22) 1* Hirdetmény, Heves és K. Szolnok t. e. vármegyék t. törvényszékének f. évi november 4-én 4566. szám alatt keit végzése következtében közhírré tétetik: miként néhai Almássy Gedeon volt cs. kir. ka­marás, s udvari tanácsos hagyatéki tömegéhez tartozó gyöngyös­halászi mintegy 600 holdat tevő tagositott birtok, a rajta lévő urasági és gazdasági épületekkel, közös malom és regále-jöve- delmekkel együtt, a jövő 1866. évi april 24-től számítandó három évekre — Gyöngyös-Halász községházánál folyó évi november 27-én tartandó nyilvános árverés utján haszonbérbe fog adatni. Mire a bérleni szándékozók 500 forint bánatpénzzel ellátva, ezennel tisztelettel meghivatnak. A feltételek alólirt tömeggondnoknál megtekinthetők. Kelt Egerben november 4-cn 1865. Pályázati hirdetés tanítói állomásra. A Puszta Tenken közelebb állított rom. kaíh. tanítói ál­lomásra ezennel pályázat hirdettedk. A tanító évi jövedelme kő­vetkező: 120o. ó. fi.; szabad és kényelmes lakás: négyhold jó mi­nőségű, dohánytermelésre alkalmas belső föld használata; tandij fejében minden gyermektől 40 kr. o. é. és félvéka szemesélet. — Ezen állomással egybe van kapcsolva a harangozói állomás is, mely cziraen a tanító minden pár után félvéka párbér-illetmény- ben részesül. A lelkek száma 430—460 között van. Az ezen ál­lomást elnyerni kívánók felhivatnak, hogy képességükről és er­kölcsi viseletökről szóló bizonyítványokkal fölszerelt folyamod­ványukat alúlirotthoz f. éri novemberbó 25-éig benyújtsák. Kelt Erdőtelken októberhő 30-án 1865. Vosics Frigyes, (23) 1* erdőtelki plébános. Aleoey Mihály, (23) 1—3 hagyatéki tömeggondnok. Pályázat. A csehii kántor-tanitói állomásra ezennel pályázat nyittatik. Jövedelme mindennemű illetőkben 170 frt. 7 hold föld, 2 kaszás rét, káposztásföld, 5 öl fa, kerttel ellátott szabad lakás. A pá­lyázni kívánók kellő bizonyítványokkal ellátva f. hó 28-án déle­lőtt 9 órára a helyszínén jelenjenek meg, s magukat a csehii pa- rocbiális papiakban jelentsék be. Kelt Dédesden, november 6-án 1865. Benöfy Soma, (21) 1* apátfalvi alesperes, s tanfelügyelő. Egy gyakorlott gazdatiszt kerestetik. Ajánlkozó kelló bizonyítványokkal ellátva jelentse magát Detken. (18) 3—3. Négyszáz darab hízott tirü eladó a nagy méltósága kassai püspöki uradalmakhoz tartozó Tisza-Kürlh helységben. Bővebb tudósitás ott a hely­színén, valamint Harsányban és Püspökiben nyer­heted___________ (17)3—3. Kiadó-tulajdonos Házmán A. — Nyom. az egri érseki lyeeum könyvnyomdájában. 1885. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom