Eger - hetilap, 1864

1864-08-25 / 34. szám

270 ség babérját elnyerte itt Maelzel, Londonba utazott, hol a sakját- szó a legnagyobb elragadtatással fogadtatott, s aratta a sok guinée-t. Egy pör, melyet Maelzel Párisban Jenő herczeg ügynöke ellen folytatott, földerité az oly sokáig keresett titkot, s az önmoz- gony megeléglé Európát, átment az Egyesiiltállamokba; igazga­tója ekkor Humberger vala, a Café de la Regence nagy mestere­inek tanítványa. Miután a szó teljes értelmében átfutotta volna az Egyesültállamokat, 1836-ban Havanahba jött. Itt azon szeren­csétlenség érte, hogy a sárgaláz következtében elveszité igazga­tóját. Maelzel e miatt nem veszité el bátorságát, s elhatározta Dél-Amerikát önmozgonyával beutazni; áthajózott tehát Kolum­biába, hol összes utazásainak végét érte, kevés idő múlva meg­érkezése után meghalt itt, s az önrnozgony Kolumbia bizonyos városában hagyatott. Most már tudjuk a gépnek oly sokáig kutatott titkát; két­ségtelen, hogy benne ember vala elrejtve: ez egy kerektáblán ült. A szekrény két részből állván, az ember elrejtheté magát az egyikbe, midőn a másikat a közönségnek mutogatták. A szekrény nem vala átlátszó, de a benne elbújt embernek volt gyertyavilá­ga, s egy úti saktáblája, a melyen a koczkák számozottak valá- nak; egy másik, hasonlókép számozott tábla plafond gyanánt feje fölött volt, 8 megegyezett az önrnozgony saktáblájával. A dara­bok, melyekkel játszott, erősen dejezettek voltak, és kis vasbillen- tyük által, melyek a belső, plafondkint készített saktábla minden koczkájához valának erősítve, mozgattattak. A szekrénybe rekesztett ember tehát e szerint látta az el­lenfele által játszott darabokat; maga pedig tulajdon saktábláján tette a húzásokat s egy fogantyú segélyével, mely az önrnozgony karját mozgatta, s egy rugonynyal, mely az ujjakat mozgékony­ságba hozta, vezette a gépet a legbámulatosabb pontossággal. Ezen elmés találmány csak nagyon későre lett tudva, daczára egy félszázad tudósai minden eröködésének. (Az Interpréte után.) Sajó. Vegyes hírek. — (Öcs. k. Apóst. Felsége legmagasb szüle­tésnapja) szokott ünnepélyességgel Uletett meg városunkban. Az ünnepélyes isteniszolgálatot érsek ur ö nmlga végezte szá­mos segédlettel, a cs. k. katonaság, a megyei s városi tisztviselői kar s más ájtatoskodók jelenlétében. Ugyanaznap érsek ő nmlgá- nál diszebéd volt, melyben a cs. k. tisztikar, megyei s városi tiszt­viselők sat. számosán vettek részt. Ö nméltósága Ö Felsége egész­ségéért emelt poharat. — (Szent István király ünnepét) városunk la- ; kossága méltó kegyelettel sietett megünnepelni. Valamint reggel : a főtemplomban a szent misén nagy számmal jelentek meg, úgy j délután, a várban tartott körmenetben és ájtatosságban tömérdek | buzgólkodó lélek vett részt, és épült ama jeles egyházi beszéde­ken, melyeket a főtemplomban Magyar Ferencz, ünnepelt főegy­házi hitszónok és tanár, a várban pedig Skody József, egyházi szónoklatai miatt oly méltán közkedvességben álló egri káplán tartottak. A legényegylet ez ünnepen testületileg zászlója elővi- tele mellett volt jelen. Igen sajnáljuk, hogy ugyanazt nem mond­hatjuk az érdemes ezéhekröl, s nem is tudhatjuk, miért maradtak el, holott eddig, és másutt jelenleg is, az ily és hasonló országos ünnepeken testületileg szoktak megjelenni. — A főtemplomban ezúttal még egy, a maga nemében ritka ünnepélynek valánk ta­núi. Ugyanis érsek ö nagyméltósága e nap áldotta meg a főtemp­lom Mooser Lajos által készített nagyszerű és jeles orgonáját. Az egyházi szertartás Zsasskovszky Ferencz karmester által e czélra kiadatott „Ritus benedicendi nóvum orgánum“ szerint ment végbe, és megható volt, midőn a megáldatás után az új és virá­gokkal fölékesitett orgona teljes hanggal először megszólalt,Zsass­kovszky Endre főegyházi orgonász játszván rajta ama jeles vál­tozatokat, melyeket az ismeretes „Ah hol vagy magyarok ttin - döklő csillaga“ kezdetű egyházi dallam felett ez alkalomra szerzett. f (Az egri nyomda legújabb terméke.) A „Len­gyelhon vész ángy a la“ czimti érdekes mü 5-ik füzete e napokban hagyta el a sajtót. Ara 40 kr. A többi füzetek is két heti időközben fognak egymásután következni. — (Uj irodalmi vállalat.) Az egri érseki lyceumi könyvnyomda legközelebb ,A pápák történetét francziá- ból (Histoire populaire des Papes par J. Chant- rel, redacteur du Monde) fordítva inditandja meg. Az egész mü 24 füzetben, melynek mindenike magában is önálló kö­tetkét képezend, fog megjelenni. Egyes füzetek czimei követke­zők: I. Szent Péter és az apostoli korszak. — II. A pápák és a katakombák. — III. Szent Szilveszter és az ariauismus. — IV. Szent Nagv-Leó és a barbárok. V. Szent Nagy-Gergely és a barbárok megtérése. — VI. A pápák és a inonothelismus. —- VII. Szent III. Leó és a pápa-királyság. — VIII. Szent Nagy-Miklós és százada. — IX. II. Szilviszter és a vasszázad. — X. VII. Ger­gely és az egyház függetlensége. — XI. A pápák és a keresztes hadjáratok. — XII. III. Incze és korszaka. — XIII. A XIII. szá­zad pápái. — XIV. VIII. Bonifácz és korszaka. — XV. Az avig- noni és a nagy egyház-szakadás. — XVI. A XV. század pápái. — XVII. VI. Sándor pápa. — XVIII. A pápák és a protestantismus. — XIX. Szent V. Pius és V. Sixtus. — XX. A pápák és a jansenis- mus. — XXI. A pápák és a philosophismus. — XXII. VI. Pius és a forradalom. — XXIII. VII. Pius és I. Napoleon. — XXIV. IX. Pius pápasága. f (Előfizetési fölhivások.) K atinszky Gyula előfizetést nyit b. Kettelcr Vilmos Manó „A munkások kérdése és a kereszténység“ czimii munkája fordítására, mely nov. 15-refog megjelenni. Előfizetési ára 1 ft. A megrendelések az egri egyház- megyei hivatalhoz küldendők. —Kvassay Ede „Rövid éjek, rövid álmok“ czimü beszélyfüzérére hirdet előfizetést 1 ftjával, mely szept. végéig szerzőhöz Pestre (Kristóftér 2. szám) kül­dendő be. f (Műkedvelői előadások) tartatnak az egri „Gó­lya“ vendéglő termében, Kohn Herman rendezése alatt, a hely­beli szegények javára. Eddig két előadás volt; az első 27 ft 88 krt, a második 16 ft 43 krt jövedelmezett. Eddig 11 ft 77 kr ada­tott át a városkapitányi hivatalnak. A harmadik előadás f. hó 30-án fog végbemenni. j (Halálozás.) Bakoss Antal, árokszállási plébános és kerületi alesperes életének 54-ik évében f. hó 20-án meghalt. Béke hamvaira ! — (H a Iá 1 o zás.) Meghaltak aug. 17-étől 24-ig: Zsolnai József 4 éves; Györke Katalin 1'/* éves; Szabó József 4hónapos; Sinkó József 1 % éves; Tóth Albert 20 hetes; Cseh Menyhárd IV* éves; Flodi Katalin 5'/* éves; Nagy Mária 1 éves; Balog Mária 5 hónapos; Káló Mária 45 éves; Bukucs Erzsébet 46 éves; | Horváth Mária 12 napos; Füstös Juli % éves; Skopecz József | 25 éves; Bóni Róza 5 napos. — Összesen 6 fi, 9. nőnemű. — Szü­letett a hét folytán 6 fi, 7 nő. — Házasságra lépett 3 pár. Gazdaság és üzlet. Kger, aug. 19. Mai hetivásárunkon volt: búza 122, kétsze­res 96, rozs 196, árpa 56, zab 48 kukoricza 12 — összesen 540 köböl. Az árak következők voltak: búza 5 frt, kétszeres 4 frt, rozs 3 frt 20 kr, árpa 2 frt 20 kr, zab 1 frt 60 kr, kukoricza 6 ft 40 kr, köblönkint. Széna mázsája 90 kr. Egy zsák burgonya 1 frt 60 kr. —• (A bécsi c s. k. 1 o 11 e r i á n) f. hó 20-án kihúzattak : 90, 65, 2, 36, 60. . A legközelebbi húzás f. hó 31-én leend. — (Börze, aug. 19.) Arany 5 frt 45 kr, ezüst 113 frt 35 kr. Felelős szerkesztő: V i d a J ő z s e f.

Next

/
Oldalképek
Tartalom