Kiss József Mihály - Szögi László - Ujváry Gábor: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, Repertórium 1635-1975 - Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 10. (Budapest, 1988)

A levéltár fondjai

31 1. Rektori Hivatal 1635-1979 450 doboz, 254 kötet = 67,66 ifm Feladata mindig az volt, hogy a rektornak a vezetési teen­dők ellátásában segítséget nyújtson. A kezdeti idők óta műkö­dő kancellár mellé XI. Oózsef uralkodása idején jegyzői és ír- noki állást szerveztek, majd dijnokokat is alkalmaztak, ettől kezdve történik említés Egyetemi irodáról, illetve Rektori i- rodáról. Több helyen Egyetemi Központi iroda néven szerepel. Az 1900/01-es tanévtől találkozunk a Rektori Hivatal elnevezés sei. Az 1949. évi reformok után szükségessé vált a Rektori Hiva­tal átszervezése, amely több szakaszban történt. 1950-ben a kari tanulmányi osztályok irányítására megalakult az Oktatási Osztály. Munkájának egy részét 1964-től a Tudományos Csoport, 1970-től a Tudományszervezési Osztály és a Nemzetközi Kapcso­latok Osztálya vette át. 1950-től külön egységet képez a Sze­mélyzeti Csoport, később Személyzeti Osztály, amely 1970-ben ki is vált a Rektori Hivatalból. 1951-ben megszervezték a rek­tori titkári állást, ezután a munkák egy részét a titkár irá­nyításával működő Rektori Titkárság végezte. Ez a tagozódás az iratkezelés rendjében is tükröződik, mely ről bővebben az állagok bevezetőiben teszünk említést. a/ Egyetemi tanácsülési jegyzőkönyvek 1940-1976 68 kötet, 19 doboz = 5,30 ifm Mária Terézia 1770. október 24-i elhatározásával - míg az egyetemi magistratus megszervezhetővé válik - királyi egyetemi consistoriumot /Regium Consistorium Universitatis/ állított fel. A testület kinevezett elnökből, a négy kar s az egyetemi gimnázium igazgatójából állott. Működését az 1770/71-es tanév­ben kezdte meg. Feladata az egyetem képviselete a király és a

Next

/
Oldalképek
Tartalom