Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának ülései, 1963-1964 (HU ELTEL 11.a.7.)

1964. február 27. kari tanácsülés

BIZAIMAS! Tanácsülés után a Dékáni Hivatal vezetőjének átadandó. J_ej£ у z ő к о п?у Felvétetett;; 1964» február 15-én az SLTE Nö v áhyrend я z e rt a ni Tanszékén. Jelen vannaks Frenyó Vilmos, Sárkány Sándor és Soó Rezső egyetemi taná­rok. A Botanikus Kertben betöltendő docensi állásra kiirt pályázat ügyében Összeült bizottság jelenti г A kiirt állásra egy pályázat érkezett; Dr. PRISZTER. SZAJTISZLÓ Agrártu— donányi Főiskola-i docens, a biológiai tudományok kandidátusitól0 PRISZTER SZÁNISZLQ 1917-bcn születette Amint az életrajzából kitűnik, jogi doktorátust szerzett és 1940-től 1950-ig közigazgatási illetve bankszakmában dolgozott, 1950-1957 kozott az Agrártudományi Egyetem Növénytani Intézetében tanársegéd majd adjunktus« 1956 óta a Keszthelyi Mezőgazdasági;Akadémián illetve Agrártudományi Főiskolán adjunktus, majd. /1961/ docense Oktató-nevelő munkát teliét- 15 év óta folytat, a keszthe­lyi Főiskolán a növénytan előadójaa Igen széleskörű kutató munkásságot fejt kis eddig 73 dolgozata jelent meg, közöttük 7 önállóan. Legjelentősebbek; az Amaranthus nemzetség monográfiája,.;kandidátusi disszertációja /ílagyarország adventiv növényei­nek ökológiai—arealgeográfiai viszonyai/ és A növényszervtan torninoló-v giája c. szakszótár. Munkássága kiterjed a növényiöldrajzra, növényrend­szertanra, /számos, a tudományra vagy haznákra: uj taxon felfedezése/,, p az agrobotanikára /Magyarország kukairflórája c. kiadványban számos fel« dolgozás/ stb„ Prlsztor.Szaniszló a magyar botanika bibliográfusa. Kézi« ratos müve az 1926-1950-es évek bibliográfiája. Történetileg, kritikai­lag feldolgozta a mag:/ar botanikusok külföldi vonatkozású munkásságát. Több főiskolai, egyetemi tankönyvj továbbá lexikon ás szótár munkatársa v. lektora.. Több jegyzet szerzője. Ezenkívül számos könyvkínálatot, is­mertetést, valamint népszerű cikket irt, Priszter, miként az munkásságából megáilapítható, a magyarönövényvilág.p kitűnő ismerője. Ezenfelül azonban, mint műkedvelő kertész, olyan érté­kes élő gyűjteménnyel rendelkezik, melynek anyaga 1950 óta szerepel a nemzetközi magcserében is„ Miután egy személyben egyesit! az elméleti p kutató botanikust és jeles kertésztrendkívül, sőt egyedülállóan alkal­mas a meghirdetett állás betöltésére. így tőle reméljük a Botanikus Kort közvetlen irányításának magas szakmai színvonalát« Ezenkívül biztosítható bekapcsolódása az oktatás vonalén,/.egyrészt a Botanikus Kertbon tartandó növényrendszertani gyakorlatok, valamint a terepgyakorlatok során, másrészt speciális kollégiumok megtartásában/ p • így igen kívánatos, hogy a kultúrnövényekről, valamint a magyar botani­ka történetéről, esetleg más tárnákról az érdeklődő hallgatók számára p kollágiumot tartson'. A Botanikai Szakosztályban tartott előadásai alap­ján tudjuk, hogy kitűnő előadó; az Agrártudományi Egyetemen illetve a keszthelyi Főiskolán végzett munkájából, hogy igen jó oktató és nevelő^ Tudományos diákköri hallgatói közül többen mér önálló kutatókká lettek« Ideológiailag képzett - több továbbképző tanfolyamot végzett. Jelenleg % a marxizmus-leninizmus hároméves esti egyetemének másodéves hallgatója«

Next

/
Oldalképek
Tartalom