Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának ülései, 1963-1964 (HU ELTEL 11.a.7.)

1963. október 31. kari tanácsülés

EÖTVÖS L0EÁ1TO ВШОМАКШПЕкЕМ: lEki, ESZEI tUDCé Ál. XI KAR DEKAi.1 iilV At ALA JxjGYZüKö AY Y felvétetett az Eötvös Loránd fudományegyetem.természettudományi Kar tanácsának 1963» október hó Jl-i ülésén. Je'len vannak: hagy Károly dékán, Köln ár József ós Sztrókay Kálraén dékanhelyette sek; Bartucz Lajos, Bo sch László, Bruckner Győző, Csá­szár ,-kos, Egyed László, Erdey-Gruz Jihor, kényes Imre, yi'renyó Vilmos, Lajos György, Iraódi- . о Inár László, Jánossy Lajos, Kárteszi Ferenc, Koch kérend, Kovács Kálmán, Lenyel Béla, vendöl ifbor, .Salin­ger Gusztáv, mül le r Sándor, Kovobátzky Károly, Pé­ter Rózsa, Rényi Alfréd, Sárkány Sándor, Schulek Elemér, burányi János, Szádeczky-Kardoss Elemér, Szász Pál, török tibor, furán P41, Vadász Elemér eg; . tanárok, Földes István, Kosa András, Wolfram Ervin tanszékvezető docensek, Seorődi László ve­zető rektor, Simonovits Istyáané, Varró tibor docensek, Lásztity Simon LSzkiP titkára, Skrapits Lajos KISZ titkár mint *a kari tanács tagjai; Ráai Péter főelőa­dó az L.... részéről ; Gordos István docens a Pedagó­giai tanszék részéről; Deák Gyére; né hivatalvezető, kleines Gyalané csöpp:-,tvezető, fertile imer Lessőné jegyzőkönyvvezető. Lékan:, ejnyitja az ülést, bemutatja és üc.völzi a kari tanács uj ragját ár. török ribo'r egy. tanárt, a Szervetlen és Analitikai Ké- xiai társz ék beosztott prof e*ssz.orát • utón javaslatot tesz az ülés napirendjére: У A kar 1963-64. tanévi munkát érvének .megvitatása. A bl.L. által leküldött "Egyetemi tipusszabál; -zatu és "A műve­lődésügyi miniszter. ..... sz• utasítása a felsőokratási in- termények hallgatóinak tanulmányi, vizsga -és fe; yeliaó, sza­bályzatáról** c._ а "'а о ; vitája. 3. / Javaslat W.' Heisenberg professzor, Kobel-dijas fizikus diszdok­tоrrá avat ás ára. 4. / Oktatói állásokra' beérkezett pályázatok elbírálása. 3-/ Bejelentések. A Kar a napirendi javaslatot elfogadja. Dékán megnyitja a vitát* az első napirend elett. ád. 1. nap irend: Császár Ákos egy, tanár: a matematikus szak decemberre tűzött vitáját

Next

/
Oldalképek
Tartalom