Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának ülései, 1960-1961 (HU ELTEL 11.a.4.)

1961. március 23.

|53 Javasolja a Kar Tanácsának, hogy nyilvánítsa köszönetét mindazoknak, akik ebben a munkában resztvettek, kiemelve Egyed László professzort* A javaslatot a Kar elfogadja* A_tanarképzps_szakqkra_vonatko|ó_átmeneti_tantervek_vitáj_a: Bioló^ia-földra.i z szak: Megkérdezi, hogy az emberanatómia miért nem szerepel? Be lehetne-e ezt venni? Ezután a vizsga és szigorlati megjelölésekkel, illetve azok beü- temezésével kapcsolatban tesz észrevételt* Gordos István adjunktus: A Pedagógiai Tanszék észrevételeit tolmá­csolja* Lényegében a javaslatokkal egyetértenek* Az egységesítés szem­pontjainak figyelembevételét kérik* Kérik továbbá a kollokviumok egy­séges szabályozását, mert ez nem minden szakon egyformám van beállítva* Javasolja a tárgyak cimének átÍrását* A módszertanok általában a helyü­kön vannak* A levelező és esti tagozatnál nem kaptak mindenre választ* A 3 éves földrajz képzésnél hiányoznak tárgyak. Matematika ábrázoló geometria esti tagozaton valamennyi pedagógiai tárgy hiányzik* Hiányok vannak ugyanezen szak levelező tagozatánál is* Llodlin^er Gusztáv e.^y. tanár: Az állatszervezettan keretében adják éld az emberanatómiát is. Az óraszámot emelni nem lehet. Koch Perene professzor: Felvilágosítást ad, hogy miért törölték el a VII* félévben a tudományos szocializmus kollokviumot* Sárkány Sándor egy, tanár: A növényszervezettani tárgyakhoz kiván hozzászólni* Ez a tárgy a geológusoknál 2 őraval sze epei egy féléven át* A tanároknál ugyanez az óraszám, csak két féléven át* A csökken­tett óraszám keretében nem tudja, hogyan fogják megoldani a sokrétű anyag leadását* Teljes mértékben egyetért 3oó professzor aggodalmával* Ha a középiskolai feladatokat tekintjük, azt kell mondani, hogy jelenleg igen komoly része van a növényszervezettannak. A növények ismeretére is szükségük van a tanároknak, mert másként nem mernek a tanulókkal ki­menni a természetbe* Erényé Vilmos dékánhelyettes; Véleménye szerint Soó professzor kérése minden további nélkül teljesíthető* Bulla Béla e;<y. tanár: Soó professzor aggodalmait jogosnak tartja, de nem volt lehetőség földtani kollégiumbeállítására* A földtani alap­ismereteket bizonyos tárgyakon belül ítéli megkapniok. Kern ért egyet Frenyó professzorral, mint geográfus* Kern szabad az ökológiát kihang­súlyozni olyan értelemben, hogy ez a tárgy elszakadjon a geográfiától* P_ákan: A hozzászólások jó része az egyes, tárgyak tartalmára vonatkoz­nak. A tanárképzés terén a hallgatók megengedhetetlenül túl vannak ter­helve,^ ezen pedig váltóztatnunk kell* Nem tudunk arra az álláspontra helyezkedni, hogy megvárjuk, amig az egyes tárgyakat tartalmilag is átdolgozzák* Ezután megkérdezi Koch professzort, hogy a Gordos ad­junktus által felvetett dolgok megoldhatóak-e?-^och^Ferenc professzor: A 3 éves földrajzos szak kiegészítő szak. Annak idején megkapták a szükséges tárgyakat* Miniszteri utasítás alapján lettek La bealliova, az elírásból fakadó hibákat javítani fogják

Next

/
Oldalképek
Tartalom