Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Tanácsának ülései, 1963-1964 (HU-ELTEL 1.a.22-23.)

1964.04.10. rendes

BIZAIMAS! Tanácsülés után a Dékáni Hivatal vezetőjének átadandó, J e p; y z o k ö n y v Felvétetett: 1964, február 15-án az ELTE Növényrendszertani Tanszékén. Jelen vannak: Erényé Vilmos, Sárkány Sándor és Soó Rezső egyetemi taná­rok. A Botanikus Kertben betöltendő docensi állásra kiirt pályázat ügyében . összeült bizottság jelenti: A kiirt állásra egy pályázat érkezett: Dr. PRISZTER SZANISZLÓ Agrártu­dományi Főiskola-i docens, a biológiai tudományok kandidátusitól» PRISZTER SZANISZLÓ 1917-bon születette Amint az életrajzából kitűnik, 'jogi doktorátust szerzett és 1940-től 1950-ig közigazgatási illetve bankszakmában dolgozottc 1950-1957“ között az Agrártudományi Egyetem Növénytani" Intézetében tanársegéd majd adjunktus, 1958 óta a Keszthelyi Mezőgazdasági;Akadémián illetve Agrártudományi Főiskolán adjunktus, majd /1961/ docens. Oktató-nevelő munkát tehet 15 év óta folytat, a keszthe­lyi Főiskolán a növénytan előadója. Igen széleskörű kutató munkásságot fejt ki: eddig 75 dolgozata jelent meg, közöttük 7 önállóan. Legjelentősebbek: az Anaranthus nemzetség monográfiája,/kandidátusi disszertációja /Magyarország adventiv növényei­nek ökológiai-arealgeográfiai viszonyai/ és A növényszorvtan teminoló-f giája c, szakszótár. Munkássága kiterjed a növényiöldrajzra, növényrend­szertanra, /számos, a tudományra vagy haznákrauj taxon felfedezése/, /-' az agrobotanikára /Magyarország kul urflórája c, kiadványban számos fél« dolgozás/ stb. Priszter'Szaniszló a magyar botanika bibliográfusa. Kézi« ratos müve az 1926-1950-es évek bibliográfiája. Történetileg, kritikai­lag feldolgozta a magyar botanikusok külföldi vonatkozású munkássé.gát. Több főiskolai, egyetemi tankönyvj továbbá lexikon és szótár munkatársá v. lektora. Több jegyzet szerzője. Ezenkivül számos könyvbifálatot, is­mertetést, valamint népszerű cikket irt, Priszter, miként az munkásságából megállapítható, a magyar/-növényvilága: kitűnő ismerője. Ezenfelül azonban, mint műkedvelő kertész, olyan érté­kes élő gyűjteménnyel rendelkezik, melynek anyaga 1950 óta szerepel a nemzetközi magcserében is. Miután egy személyben egyesíti az elméleti f kutató botanikust és jeles kertészt,;rendkivül, sőt egyedülállóan alkal­mas a meghirdetett állás betöltérére. így tőle reméljük a Botanikus Kert közvetlen irányításának magas szákmai 'színvonalát« Ezenkivül biztosítható bekapcsolódása az oktatás vonalán,/-egyrészt a Botanikus Kertbon tartandó növényrendszertani gyakorlatok, valamint a terepgyakorlatok során, másrészt speciális kollégiumok megtartásában. így igen kívánatos, hogy a kultúrnövényekről, valamint a magyar botani­ka történetéről, esetleg más témákról az érdeklődő hallgatók számára /-' kollégiumot tartson. A Botanikai Szakosztályban tartott előadásai alap­ján tudjuk, hogy kitűnő előadó; az Agrártudományi Egyetemen illetve a keszthelyi Főiskolán végzett munkájából, hogy igen jó oktató és nevelő» Tudományos diákköri hallgatói közül többen már önálló kutatókká lettek. Ideológiailag képzett - több továbbképző tanfolyamot végzett. Jelenleg a marxizmus—leninizmus hároméves esti egyetemének másodéves hallgatója»

Next

/
Oldalképek
Tartalom