Eötvös Loránd Tudományegyetem - tanácsülések, 1960-1961

1961. január 20.

Előadói j elentés A Kor dékánja o Művelődésügyi Közlöny i960, évi december 1-i számában pályázatot hirdetett az Általános Nyelvészeti és Fonetikai Tanszéken betöltendő docensi állásba. A meghirdetett pályázatra Antal László egyetemi adjunktus' és Szabó István dr. magyar-nmnct-orosz szakis tanár jelentkeztek. dr. Szabó István tudományos munkásságot ugylátszik nem vég­zett, ő maga egyetlen megjelent munkáját sem említi, neve a nyelvészek körében ismeretlen. így -pályázata nem vehető figyelembe« Antal László 1953-ban Szerzett az ELTE Orosz intézetében orosz-magyar fordítói oklevelet. Közvetlenül az egyetem elvégzé­se után sspiranturára nyert felvételt, általános nyelvészeti té­makörből, munkahelye pedig az ELTE. Román Intézete lett, 1957 tavaszán megszerezte a kandidátusi•minősítést s kineve­zést nyert mint adjunktus ugyanezen intézetben. Két évvel később az Általános Nyelvészeti és Fonetikai Tanszékre helyezték át, ahol jelenleg is dolgozik. Antal László tudományos munkájának középpontjában a nyelv- elmélet és amagyár nyelv strukturális elemzésének problémái áll­nak. Ezek a problémák nyelvtudományunkban hosszú időn át nem kap­ták meg a kellő-figyelmet; ez különös fontosságot ad Antal László tevékenységének, Antal László az oktatás területén is értékes, eredményes munkát - végez. Nevelő munkája hatékony, a hallgatókkal jé kapcsola­ta van. 1958-ban a MSZMP tagjelöltje, majd i960 tapaszán tagja lett, Eredményes oktató munkájára és tudományos tevékenységére való tekintettel tisztelettel javaslom a szakbizottságnak, hog;y docensi pályázatát támogatni, a pályázat elfogadását a Kari Tanács­nok ajánlani szíveskedjék. Ludapest, 1961. január 6 dr. Telegdi ZsigmOnd sfr, tv.egyetemi tanár

Next

/
Oldalképek
Tartalom