Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának ülései, 1935-1936 (HU-ELTEL 8.a.41.)

1935. szeptember 18.

6 u megfontolás tárgyává, miként lehet_ ne az adott körülmények között ezen állásokat továbbra is biztosítani. A Kar ezt az ügyet is vél érné­nyes javaslattételre a fenti bizott­ságnak adja ki. 941 D.sz. Heinlein István ny.r.tanár felolvassa Csepeti Péter sub auspiciis Gubernatoris avatása ügyében tett pártoló előterjeszté­sét. Domanovszky Sándor ny.r.tanár elismeri, hogy Csepeti kérése az alaki követelményeknek megfelel, kiváló szorgalma miatt elhelyezését is kivánja, de nem tartja rendkívüli t eh etségn ek. Az előadó ehhez hozzájá­rulván, indítványát visszavonja. Tudomásul szolgál. Rybár István ny.r.tanár felolvassa Szalkay Ferenc sub aus­piciis Gubernatoris avatása ügyében készített pártoló jelentését, melyet a Kar elfogadván, úgy határoz, hogy Szalkay kérelmét pártolói ag terjeszti a VK.Miniszter úr elé. 1865 D.sz. Eckhardt Sán­dor ny.r.tanár felolvassa dr.Varga Bálint aranydiplomájának ügyében készített jelentését. A Kar a jelentés értelmében hoz­zájárul az aranydiploma kiadásá_ hoz azzal, hogy a költségeket a folyamodónak kell viselnie. 1365 D.sz. Mályusz Elemér ny.r.tanár előterjeszti Andersen Edith bölcsészetianhailgató lecke- könyvhamisitási ügyét. Javasolja, hogy az a félév, melyben a hamisítás

Next

/
Oldalképek
Tartalom