Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának ülései, 1923-1924 (HU-ELTEL 8.a.29.)

1924. február 14.

IS Tuzson János ny.r.tanár kéri a Kart,hogy báró Andreányszky Gábor bölcsészet doktort a növényrend­szertani és növényföldrajzi intézet­hez fizetéstelen tanársegéddé szí­veskedjék megválasztani. Mivel pedig Andreángzky a legutóbb 192o.aug.3l- ig történt megvalasztása óta is ál­landóan a növényrendszertani intézet szolgálatában állott, de folytató­lagos megválasztásáról intézkedés nem történt, Tuzson ny.r.tanár ja­vasolja, hogy nevezett 1922.szeptem­ber 1-tol 1925.augusztus 31-ig ter­jedő időre választassák meg fizetés­telen tanársegédnek. A kar a javaslat értelmében határoz. 5). 1376 D.sz. A gyógysze­rész felvételi bizottság jelentése. Mágocsy-Dietz Sándor ny. r. tanár bemutatja a gyógyszerész felvételi bizottságnak Mándy István és Friedriáh Géza felvétele ügyében kelt javaslatát. Mándy István azt kérte, hogy egy bölcsészetkari fél­évét számítsa be a kar a gyógysze­részi tanfolyam első félévének. A bizottság javasolja, hogy folyamodó ezen kérésével utasittassék el,mert tirociriális bizonyitványát csak a félév folyamán szerezte meg.Friede rich Géza aziránt folyamodott,hogy a tanfolyamból hiányzó II.félévét a folyó félévben lehallgathassa. A bizottság javasolja,hogy folyamdo- nak ezen kérése teljesittessék. A kar a bizottság tolnákét javaslatát elfogadj a.

Next

/
Oldalképek
Tartalom