Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának ülései, 1922-1923 (HU-ELTEL 8.a.28.)

1923. június 23.

11) 2403 D.sz. László István külföldi féléveinek beszámítása. Buchböck Gusztáv ny.r.tanár j avasoij a, hogy a kar szerezzen be adatokat arra nézve, hogy a brünni műegyetem és a József- Műegyetem között a viszonosság megvan- e ? 12) 2384 D.sz. Znakovszky Emma indexének utólagos láttamozása Papp Károly ny.r.tanár java­solja, hogy a folyamodó megokolt ké­rése telj esitessék. 13) 2383 D.sz. Kemény István indexének utólagos láttamozása. Gombocz ny.r.tanár javasolja, hogy folyamodónak a kar a 19 2(^31 tan­év I-flo félévvégi Iáttamozások meg­szerzésére adjon engedélyt. 14) 235§ D.sz. Biró Izabella végbizonyítványa. Gombocz Zoltán ny.r.tanár ja­vasolja, hogy folyamodónak a kolozs­vári magyar egyetemen hallgatott 5 rendes féléve a budapesti egyetem bölcsészeti karán hallgatott egy rendes féléve, a ko-i-ozsvári ref. t o-i-ogiai tanárképzőben hallgatott két féléve és a kolozsvári román egyete­men ha lgatott két féléve alapján - praecedensül nem szolgálható esetként - a kar adja ki a végbizonyítványt. VI. Bölesészetdoktori üg 1). 2362 D.sz. A doktori értékéé zések eredményének közzététele. Aidásy ny.r.tanár javasolja, hugy a kar kérje fel a Dékánt, hogy a tudó— Elfogadt atik. Elfogadt atik. Elfogadt atik. Elfogadt atik

Next

/
Oldalképek
Tartalom