Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Közigazgatástudományi Karának ülései, 1949-1950 (HU ELTEL 7.a.49.)

1949. december 14.

to zesse be leckekönyvébe. A Párttörténet oktatása kötelező általában az utolsó és utolsóelőtti évfolyamokon, az o- rosz nyelv oktatása pedig a 1-t. es ill. éviolyamon. Az ettől eltérő kivételes intézkedéseket az illetékesekkel az V/5. ü.o. már egyenként közölte. Vizsgák mindkét tárgyból csak a II. félév végén lesznek. Orosz nyelvből az I. félév végén ellenőrző írásbeli dolgozat kötelező. Tudomásul szolgál azzal, Hogy a Bolsevik Párt tör ténetét illetően ez intézkedés már megtörtént, de a hallgatóság figyelme arra hirdetmény- ujtán ismételten felhívandó. Az orosz nyelv tanítását illetően a Dékán fog a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur Y./5. ü.o. on érdeklődni, mert ez a tárgy mindaddig szabadon vá­lasztott tárgyként szerepelt. Előadásáról nem történt oly terjedelemben gondoskodás, hogy azt valamennyi I.­II. és Ili. éves hallgató hallgathatná. 32./ 1468/1949-50. d. sz. Tárgy: herényi Sándor és Lévai Tibor könyvtárke­zelői megbízatása. Dékán bejelenti, hogy a vallás- és közoktatásü­gyi miniszter ur biztatására Serényi Sándort és Lévai Ti­bort f'eldijas könyvtárkezelőként való kinevezésre fel­terjesztette a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr­hoz azzal, hogy nevezettek a Párttörténeti szeminárium- j ban fognak beosztást kapni. ’Tudomásul szolgál. ill. Egyetemi Tanácstól érkezett ügyiratok. - - - - ----------—------— — —--------— —---— —---—— — 3 3./ 1264/1949-50. d. sz. Tárgy: Szépligeti István szakaltiszt beosztása. 1 # Az egyetem rectora 708/1949-50. számú leiratával ! Szépligeti István szakaltisztet karunkhoz helyezte át ; szolgálattételre. Tudomásul szolgál. 34./ 1153/1949-50. d. sz. j. ________________________________________ I V. Egyéb ügyiratok. kuhatár újbóli üzembehelyezésére személy­zet kérése. Karunk a gazdasági igazgatótól azt kérte, bocsás­son 2 alkalmazottat rendelkezésre, akik a központi épület alagsoráoan elhelyezett ruhatárat kezelnék. Az egyetem gazdasági igazgatója 3954/1949. g.i. szám alatt közölte, hogy átérésnek költségvetési fedezet hijján nem tud meg- íelelni. Igyekezni fog azonban a kérdést az 1950. évi költségvetés keretében megoldani. 35./ 1355/194S-5C. d. sz. Tudomásul szolgál. Tárgy: Tudományos célok támogatására 4000 Ft. ki­’ utalása. nz egyetem gazdasági igazgatósága 2953/4/1949. sz. aiatt közli, hogy karunk tanulmányi osztályának 4000 fo­rintot oocsat rendelkezésére egy sokszorosító gép oeszer- jzési költségeire. Tudomásul szolgál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom