Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának ülései, 1947-1948 (HU ELTEL 7.a.47.)

1948. március 10.

- 43 ­ben, Kopenhágában, vagy Lundban,-, azaz: Olasz­országban, Franciaországban, Belgiumban, uániá— ban, vagy Svédországban. Előadó kiemeli azt, hogy Dr. SÁRIFY ZOLTÁN egyetemünk egyik legkitűnőbb hallga­tója volt az utolsó évtizedben, aki minden vizsgáját kitüntetéssel tette le, s akinek . a házassági törvény novellájáról irt tanul­mánya tudományos szempontból is igen kiváló munka. Benne a hazai jogtudomány egyik-leg­nagyobb reménységét látjuk, s különösen so- , kát lehet tőle várni az összehasonlitó jog­tudomány terén, ahol máris -elsőrangú szak­embernek tekinthető.- Hangsúlyozni kívánja ezt is, hogy Dr. SÄBFFY ZOLTÁN rendkívül - nagy: német, francia, angol, olasz és spa­nyol nyelvismeretét messzemenő módon hasz- “ nálta ki eddig is külföldi tartózkodásai, ill. ösztöndíjai során. Mindezért fontos érdeknek találja azt, hogy Dr. SÁHFFY ZOL- : 'TÁN kérése elsősorban vétessék figyelembe, annál inkább, mert bár az összehasonlító magánjognak a jelentősége nagy, ezzel a tudománnyal Magyarországon kevesen fog­lalkoztak. A kar meghallgatván Dr. SZÁSZY ISTVÁN ny. r. t nár előadmányát, egyhan­gúlag úgy határoz, hogy Dr. SARFFY ZOL­TÁN bírósági jegyzőt a külföldi ösztön­díjak szempontjából az olaszországi /: római :/, franciaországi /: párisi, vagy lyoni :/, a dániai /: kopenhágai:/, < svédországi /: lundi :/, valamint a belgiumi /: bruxellesi :/ ösztöndíjakra mindvégig az A./ csoportban első helyen 4or

Next

/
Oldalképek
Tartalom