Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának ülései, 1946-1947 (HU ELTEL 7.a.46.)

1946. október 30.

tek el, ^sub laurea almae matris" fog­nak ünnepélyesen doktorrá avattatni. Aki ezt el akarja érni, ezért folya­modni tartozik. A Kar elhatározza egyúttal azt is,* hogy felterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi mi­niszter úrhoz és kéri őt, hogy tegyen előterjesztést a Köztársaság elnöké­hez a célból, hogy a sub laurea almae matris avatás külön ünnepélyes disz- avatáson történjék. .. ‘ - 17 ­32./ 123/1946-47. d. sz. • Tárgy: ISEPY TAMÁS kérése babéros doktorrá avatás iránt. Előadó: Dr. MOÓR GYULA ny. r. ta­nár jelenti, hogy a folyamodó sub laurea almae matris doktorrá avatását kéri. Előadó javaslatára a Kar a kérést elutasítja, mert,a fo­lyamodó e megkivánt feltételeknek nem felel meg. 33./ 357/1946-47. d. sz. Tárgy: Dr. BECK SALAMON magántanár részére a rendkívüli tanári cim adományo­zása. Előadó: Dr. NIZSALOVSZKY ENDRE ás. Dr. SZÁSZY ISTVÁN ny. r. tanárok java­solják, hogy Dr. BECK SALAMON magántanár részére az egyetemi rk. tanári cim adomá­nyozása tárgyában teendő javaslattétel vé­gett küldjön ki a Kar bizottságot. Előadók

Next

/
Oldalképek
Tartalom