Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve. 1960. (Acta Academiae Paedagogicae Agriensis ; Tom. 6)

III. Tanulmányok a nyelv-, az irodalom- és a történettudományok köréből - Dr. Szőkefalvi-Nagy Zoltán: Adatok a hazai kémiai tanszékek történetéhez

Dr. SZÖKEFALVI-NAGY ZOLTÁN tanszékvezető főiskolai docens: ADATOK A HAZAI KÉMIAI TANSZÉKEK TÖRTÉNETÉHEZ I. Winterl Jakab A természettudományok hazai történetében még sok tisztázatlan kérdéssel találkozhatunk. A kutatások meglehetős rapszodikus volta miatt nem is csodálható, hogy egyes kérdések, természetesen éppen a legnehezebben megoldhatók, kimaradtak az eddigi vizsgálatok köré­ből, s így ezeknek részletes feltárása elmaradt. Ezt, a tudománytörténeti szempontból egyáltalában nem helyesel­hető eljárást erősítette az az irányzat is, amely tudományunk múltjából csakis a minden szempontból pozitívnak mutatkozó mozzanatokat igye­kezett megmutatni. Ki kívánta emelni a kiválókat, azokat eszményítve, szinte tudományos hősökké magasztalta, elhallgatva azonban azt, hogy legkiválóbb kémikusaink is rendelkeztek hibákkal, tárgyi és ideológiai tévedésekkel. Emellett viszont a teljes elhallgatás lett az osztályrészük mindazoknak, akiknek értékelését ilyen egyoldalúan megadni nem lehe­tett, akiknek működésük egészét még eszményítve sem lehet egyértel­műen pozitív módon értékelni, ugyanakkor viszont mégsem lehet tagadni, hogy egy-két mozzanattal ezek az elhallgatottak is hozzájárul­tak a kémia hazai terjesztéséhez, műveléséhez. Most, amikor hazánkban a múlt tárgyilagos értékelésében szorgos kutatómunka folyik, szakítanunk kell a kémia történetének szemléle­tében is az eddigi egyoldalúsággal, szembe kell néznünk azzal is, amivel fenntartás nélkül nem büszkélkedhetünk, de aminek megmutatására a hazai kémia fejlődésének reális képe megrajzolásához feltétlenül szükségünk van. A kémia hazai fejlődése útjának megrajzolásához szinte döntő jelentőségű ismernünk a hazai felsőoktatási intézmények kémiai kated­ráinak, s azok betöltőinek szerepét. Az első kémiai tanszék, a Selmec­bányái akadémia kémiai katedrája történetét Proszt János professzor példamutató tárgyilagossággal és alapossággal összeállította [49]. Ezt a 22 évvel ezelőtt megjelent kiváló tudománytörténeti munkát azonban nem követték újabb, hasonló dolgozatok. Előbb vagy utóbb, akárhogy is, elkerülhetetlenné válik az, hogy hazánk egész tudománytörténeti múlt­.113

Next

/
Oldalképek
Tartalom