Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve. 1958. (Acta Academiae Paedagogicae Agriensis ; Tom. 4)

III. Tanulmányok a természettudományok köréből - Dr. Szőkefalvi-Nagy Zoltán: A kémiai ismeretek terjesztése hazánkban

Dr. SZÖKEFALVI-NAGY ZOLTÄN főiskolai tanszékvezető docens: A KÉMIAI ISMEHETEK TERJESZTÉSE HAZÁNKBAN* 1770—1850 A XVIII. század vége és a XIX. század eleje a természettudomá­nyok fejlődésében döntő jelentőségű volt. Ekkor emelkedett a termé­szettudomány legtöbb ága tudomány rangra Ekkor mondhatta indokolt büszkeséggel a kortárs: »A' Physica többé nem Magia, a ; Chemia nem Alchimia, az Astronomia nem Astrologia, 's az Orvos nem Charlatán..., 's orvoslása nem kuruzslás, nem babonáskodás; hanem egy a' Termé­szeti Tudományok közül« 1817. [77]. A különböző természettudományok közül a kémia az, amelynek történetében ez a kor különös jelentőséggel bír. Ekkor élt a kémia két óriás géniusza, az orosz Lomonoszov és a francia Lavoisier, kiknek működése megteremtette az új, egységes tudományos elméleten nyugvó kémiát. Ekkor szakadt el véglegesen a rengeteg misztikummal mester­ségesen is érthetetlenné tett alkémiától a kémia. Az új kémia igyeke­zett minél áttekinthetőbbé, a kevesek tudományából minél többek által megérthető, megismerhető, megtanulható tudássá válni. Nem véletlen tehát, hogy az új kémia alapjait elsőnek tárgyaló mű, Lavoisier könyve (Traité de Chimie), nem a tudományok nemzet­közi nyelvén, latinul, hanem élő nyelven, franciául jelent meg, ezzel is mutatva, hogy nemcsak a tudomány megújítását, hanem annak széle­sebb körben való terjesztését is elérni kívánta. Hazai viszonylatban ez a kor egyébként is fontos állomása a kémia fejlődésének, terjedésének, A török—osztrák megszállás nemcsak hogy megakadályozta a hazai kémiai kutatás kifejlődését, hanem abban is akadályt jelentett, hogy megismerhessük a külföldi tudományos eredményeket. Az a kevés kiválasztott, aki külföldi egyetemeken tanul­hatott, ritkán érdeklődött a természettudományok iránt. S ha ,voltak is olyanok, akik korszerű kémiai ismereteket szereztek külföldön, haza­jőve nem találtak olyan légkört, amelyben tudásukat tovább adhatták volna. Egymástól és környezetüktől elszigetelve, olykor kutató munkát is végeztek, eredményeik azonban természetszerűen nem válhattak közkinccsé. Szathmáry gondos kutatása [67] több magyar kémikus működésé­nek nyomait fedezte fel. Eredménye azonban nem lehetett, s nem is - Az Egri Pedagógiai Főiskola tudományos ülésszakán 1957. november 5-én elhangzott előadás. 517-

Next

/
Oldalképek
Tartalom