Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve. 1957. (Acta Academiae Paedagogicae Agriensis ; Tom. 3)

III. Tanulmányok a természettudományok köréből - Dr. Szőkefalvi-Nagy Zoltán: Adatok a magyar kémia történetéhez. (A másfél évszázados „Magyar Chémia")

Dr. SZÖKEFALVI-NAGY ZOLTÁN tanszékvezető főiskolai docens: ADATOK A MAGYAR KÉMIA TÖRTÉNETÉHEZ A másfél évszázados »Magyar Chémia« »Jeget törtem; de mindent, valamit tsak hasznosnak tartottam, elkövettem Kováts Mihály [5] Ebben az évben éppen másfél évszázada annak, hogy az első ma­gyarnyelvű rendszeres kémia kikerült Landerer Anna budai nyom­dájából. A hazai kémia történetével a tudomány a múltban igazságtalanul keveset foglalkozott. Különösen mostohán bánt azokkal a magyar tudósokkal, akik az új kémia kialakulásának idején, a kémia forradalma alatt, a XVIII. század végén, a XIX. század elején fejtették ki mun­kásságukat. Mindössze néhány utalást, egészen rövid cikket találunk e kiváló úttörőkre vonatkozóan. Ezek a megemlékezések, utalások nem törekedtek a tudományos alaposságra; rövidségük, vázlatosságuk mel­lett gyakran pontatlanok is, így nem alkalmasak arra, hogy helyesen örökítsék meg a magyar nemzet és a kémiai tudomány szempontjából egyaránt forradalmi jelentőségű kor kiváló képviselőinek nevét. A legutóbbi évtized a hazai tudományok történetének múltbeli egyoldalú és helytelen értékelését általában korrigálta. Természet­tudósaink életéről, működéséről különböző folyóiratok elég gyakran emlékeztek meg. Néhány tudomány, így az orvostudomány és az ás­ványtan hazai kifejlődése és története részben, vagy egészben mono­gráfiákká feldolgozva nemrég meg is jelent már. A magyar kémia tudománytörténete azonban a múlt elhanyagolt­ságából mindeddig nem emelkedett ki. A különböző tankönyvek ugyan az addigiaknál részletesebben foglalkoztak a magyarországi kémia tör­ténetének vázlatával, azonban a múlt helytelen értékelésétől megsza­badulni nem tudtak. Az erdélyi kutatók megelőztek bennünket a múlt mulasztásainak helyrehozásában. A Román Tudományos Akadémia kiadásában 1955. évben Spielmann József és Soós Pál könyvet írtak Nyulas Ferenc erdélyi főorvosról, aki az első magyar kémiai analitika szerzője volt. Ebben a könyvben [42] egyrészt közlik az eredeti, 1800-ban megjelent könyv [56] teljes szövegét, másrészt pedig igen részletesen ismertetik 457

Next

/
Oldalképek
Tartalom