Az Egri Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. 1964. (Acta Academiae Paedagogicae Agriensis ; : Nova series ; Tom. 2.)

III. Tanulmányok a természettudományok köréből - Dr. Szőkefalvi-Nagy Zoltán: A kémia fejlődésének tényezői

A KÉMIA FEJLŐDÉSÉNEK TÉNYEZŐI Dr. SZÖKEFALVI-NAGY ZOLTÁN Hogy a kémia múltjában történteket helyesen értelmezhessük, s hogy egyiben a jövő perspektíváját is helyesen mérhessük le, szükséges, hogy tiszta képet alkossunk azokról a tényezőkről, amelyek a kémia továbbifejlesztésében döntő mértékben közreműködnek. A tudományok fejlődésének törvényeivel az utóbbi időben a bur­zsoá és a marxista irodalomban egyaránt sokan foglalkoznak. A polgári gondolkodók is eljutottak oda, hogy a történelemben megnyilvánuló alapvető törvényeket keressék. Érzik, hogy a polgári filozófusok taní­tása adós marad ezzel, ezért írja R. Aron ezeket: ,,A történelem filozó­fiájának hiánya és szükséglete korunk jellemzője" [13]. A marxizmus határozottan fölényben van ezen a téren, minthogy rendelkezik a tör­ténelem filozófiájával, s a történelmi materializmus tételei helyesen tükrözik a történelem alapvető fejlődéstörvényeit. Ennek ellenére a részletek kidolgozatlansága miatt a szocialista táborhoz tartozó, magukat marxistáknak tartó tudósok is tévedhetnek, tévedtek is a múltban, ezért is szükséges, hogy erről a kérdésről minél gyakrab­ban, minél több oldalról megvilágítva beszéljünk. Ismert Engelsnek az a megállapítása, amely szerint: „Sajnos, Németországban úgy szokás megírni a tudományok történetét, mintha azok az égből pottyantak volna" [4]. Ez a megállapítás ma csak annyi­ban volna kiegészítendő, hogy a tudományok történetének ilyen szem­lélete nem korlátozódik Németországra, s nem is zárult le 1894-ben, a Starkenburghoz intézett levél írása idejében. A helyes szemléletű tudománytörténet megírása, Mátrai László szerint, máig is ,,szép és mindeddig világviszonylatban is megoldatlan feladat" [17]. Hogy a helyes szemléletű tudománytörténet kialakítása milyen nagy fontossággal bír, arra vonatkozóan legjobb Lenin megállapítására hivatkoznunk: ,,Hegel és Marx művét folytatni annyit jelent; hogy dialektikusan fel kell dolgozni az emberi gondolat, a tudomány és a technika történetét [6. 123 o.]. Nem tagadjuk ugyan, hogy történtek próbálkozások a tudományok, s ezen belül a kémia tudományának fejlődéstörvényeinek kimutatására, ezeknek a tudomány történetének tárgyalásában való általános felhasz­nálásától azonban még igen távol vagyunk. Nem kívánunk a tudományok fejlődésének általános törvényeivel 511

Next

/
Oldalképek
Tartalom