Dunántúli Protestáns Lap – 50. évfolyam – 1939.

TÁRGYMUTATÓ. I. Vezető cikkek és értekezések. Advent. Szilassy Sándor 245 A falu és a külmisszió. Kis János 85 A kálvinista Tisza István. Horváth Lajos 245 A KIE hivatása. Gr. Teleki Pál 167 A lelkészképzés. P. J. 151 A lelkipásztor az iskolában. Temesváry Béla 11, 15, 23, 27 Államhoz való viszonyunk. Medgyasszay Vince 201 A pásztor védelme. Antal Zoltán 115 A visszacsatolt Felvidék. Dr. Ravasz László 179 A visszacsatolt kerületi egyházak tűzbiztosí­tása. Egerházy L. 237 Az igazi szabadság. P. J. 53 Az Űr lelke. Szabó Dezső 107 Dr. Balogh Jenő megnyitó beszéde 209 Bezárultak. P. J. " 133 Felhívás és kérelem. Medgyasszay Vince 197 Főgondnoki székfoglaló. Gr. Teleki Béla 103 Hozzád emelem fel lelkemet. P. J. 197 Húsvét. O. S. 71 Időszerű kérdések — megoldandó problémák. Szabó József 119 Jövel Szentlélek Úristen. Szilassy Sándor 107 Közgyűlést megnyitó imádság. Medgyasszay V. 35 Lapunk. Dr. Pongrácz József 23 Megnyitó beszéd. Dr. Szilassy Béla 245 Néhány adóügyi kérdés. Baráth József 27 Nőszövetség és Szeretetszövetség. Kiss Ferenc 31 Prédikálásunk tervszerűsége. Tárnok Gy. 139, 151, 157, 161, 169 Protestáns politikai napisajtót! Szabó József 67 Ragaszkodjunk a fő dologhoz! 1 Református evangélizáció. Döbrössy József 63 Semper reformari. Kovács Károly 219 Thaly Kálmánról. P. J. 7 Ügy törtónt. Dr. Pongrácz József 45 Üdvözlés. Sörös Béla 41 Vereckénél. 57 Vitéz nagybányai Horthy Miklós üdvözli a 400 éves debreceni kollégiumot 147 Volt-e már karácsonyom? Nyáry Pál 263 II. Egyházi élet. A barsi ref. egyházmegye közgyűlése. Refor­mátus 144 Adórendszerünk reformja. Ólé S. 1 A dunáninneni ref. egyházkerület 247 A gyermelyi ref. takarékmagtár ügyében 12 A kálozi Missziói kiskör évi munkája. ...ó ...ő 162 A kaposvári konferencia. —ó 31 A komáromi ref. egyházmegye. K. L. 3, 8 A komáromi ref. egyházmegye közgyűlése 152 A magyar vallásügyi jogszabályok Felvidéken 133 A mezőföldi egyházmegye közgyűlése. Bózsa S. 174 A moson-magyaróvári reformátusok örömünnepe 126 A pápai református egyházmegye. Krónikás 180 A református Országos zsinat 192 A tatai egyházmegye közgyűlése. Besse Lajos 158 A tótvázsonyi gyülekezet munkája. Szabó G. 68 A veszprémi egyházmegye közgyűlése. Vámos G. 161 A veszprémi református egyházmegye. Kovács L. 193 Az anyakönyvi kivonatok díjazása 216 Az egyetemes konvent ülése 85 Az E. T. IX. tc. 31. § tárgyában hozott határozat 38 Az OTBA és a lelkészek. Szűcs László 76 Az őrálló vigyázása. Papp István 168 Az örök templömépítők. Szabó Imre 89 Az ötödik budapesti zsinat 47, 52, 58 A zsinati atyákhoz zsinat előtt. Németh K. 42 Bori a bécsi döntéstől a felszabadulásig. Garam­völgyi K. 74 E földöm békesség. Győry Elemér 263 Egyházkerületi közgyűlés- 211, 216, 220 EgyházkerüIetünk közgyűlése 37 rElső hűs vét a szabadságban. Soós Károly 71 Evangelizációs konferenciák a belsősomogyi egy­házmegyében 258 Fából vaskarika. Győry Elemér 93 Fiaim, csak énekeljetek. Ólé S. j 79 Gondolatok a 351 1938. sz. konv. rendelethez. Gergely Gy. 2 Gyülekezeteink anyagi helyzete. Kovács E. 7 Horthy Miklós • Magyarország kormányzója a losonci Kie-konferencia fővédnöke 140 Hűséggel a vártán. Czibor József 72 Jégbiztosításról 81 Kétezer fiatalember a KIE losonci konferenciáján 109 Megnyitó beszéd. Dr. Balogh Jenő 35 Nagyatád. Támczos Dezső 227 Örömöt hirdetek. Fejes A. 237 Részlet Czeglédy Pál esperes jelentéséből 143 Részlet Soós Károly esperes jelentéséből 147 Sajtó és egyház. Trombitás Dezső 226 Szerkesztőségi tapasztalataim kisebbségi sorban. Zsemlye L. 73 Taggyüjtés a Szeretetszövetség részére. B. Major J. 75 Tájékoztató a missziói ivek kitöltéséhez 109 Törvényjavaslat a felvidéki területek egyesítéséről 45 Törvényjavaslat a visszacsatolt iterületi egyhá­zakínak a magyar ref. egyházzal való egyesü­léséről 191 Veszprémi egyházunk örömünnepe 124 III. Tanügy. A beszélő kréta Isten szolgálatában. Páhány J. 97 A debreceni kollégium. Dr. Pongrácz József 97 A fogalmazás a vallástanítás keretében. G. S. 233 A pápai kollégium Komáromban. Dr. Tóth E. 123 A ref. vallásoktatás dolga. Kis Zoltán 173 A továbbképző iskolai vallástanítás módszere. B. Major János 251, 257, 265, 271 Emlékezés. Moharos László 181 Exegetikai irányok. Kiss Sándor 116, 119 Ifjúsági tanács Veszprémben 266 Iskolalátogatás Csurgón. Faragó J. 125 Melyik a vallástanítás helyes módszere? Imre S. 64 Tanítógyülésen elmondott egyházi beszéd. Szi­lassy Sándor 129 Teendőink a gyermekgondozás terén. Gáty F. 206 IV. Külföldi élet. A holland szigorú ref. egyház evangelizációs munkája. Pethe K. < 103, 108 A kampeni ref. theologiai iskola. Varga I, 67, 75, 80 Belfasti levél. Biró Ernő ' 60 Finn testvéreink. P. J. 266

Next

/
Oldalképek
Tartalom