Dunántúli Protestáns Lap – 46. évfolyam – 1935.

II. Egyházi élet - Egyházkerületünk püspökszentelési ünnepe

van a béke, a családvédelem, még a reformnemzedék minden követelése is.« Prédikációja végén magasba szárnyaló imában könyörgött áldásért az egyház és a magyar haza min­den fiára. Most üde szép leányhangok csendültek fel és a tanítónőképző énekkara Ritoókh István tanár kitűnő vezetésével mindenek elragadtatására gyönyö­rűen énekelte el P. Nagy Zoltánnak dr. Tóth Endre alkalmi szövegére írt egyházi énekét. Ennek elhang­zása után a Himnuszt zengte el az egész gyülekezet, majd orgonabűgás kísérte a CXVII. zsoltár hangja.it, míg az ünneplő közönség el nem hagyta a templomot. A püspök programmbeszéde. A főiskolai dísz­teremben folytatódott egyházkerületi közgyűlésen adta elő Medgyasszay Vince püspök a maga hatalmas programmbeszédét, melyet lapunk más helyén egész terjedelmében közlünk. Az egyházkerületi közgyűlés nagy éljenzéssel fo­gadta Medgyasszay püspök első hivatalos megnyilat­kozását s aztán letárgyalta a tárgysor többi pontjait, melyek közül az számíthat közérdeklődésre, hogy a megüresedett lelkészi főjegyzői állásra kiírták a vá­lasztást, a szavazatok beadásának határnapját április 30-ban állapítván meg. Küldöttségek fogadása. 1/21 óra tájban kezdő- I dött meg a tisztelgő küldöttségek fogadása. Elsőnek az egyetemes református egyház, a testvérkerületek, az ORLE, Orsz. Ref. Tanáregyesület, Orsz. Ref. Ta­nítóegyesület és más egyetemes ref. intézmények üd­vözletét tolmácsolta Baltazár Dezső püspök. A testvér evangélikus egyház népes küldöttsége élén Kapi Béla püspök mondott üdvözlő beszédet. Német József apát­plébános Rott Nándor, veszprémi megyéspüspök és a pápai róm .kath .hitközség jókivánatait tolmácsolta. A Szent Benedek-rend nevében dr. Dobrovich Ágost j igazgató, az irgalmasrend részéről Kacsur Bertalan prior üdvözölték a püspököt. A helybeli izr. hitköz­ség nevében Haberfeld Jakab főrabbi mondott üd­vözlő beszédet. Veszprém, Győr, Komárom, Fejér, Vas, Zala vármegyék és a területükön levő városok nagy küldöttsége élén dr. Berky Miklós veszprémi alispán mondott üdvözlő beszédet. Pápa város és hi­vatalai, valamint egyesületei nevében Hamuth János polgármester, az összes állami hivatalok nevében Handl József járásbirósági elnök szólottak. A kül­döttségek sorában utolsók voltak a lepsényi gyüle­kezeté, melynek évtizedeken át lelkésze volt és a pápai egyházé, melynek lelkésze lesz az új püspök. Az előbbi nevében Varga József kántortanító, az utóbbi részéről a presbitérium élén Ólé Sándor lelkész mon­dottak meleg üdvözlő szavakat. Medgyasszay püspök minden egyes szónoknak külön válaszolt és gondo­latainak mélysége, költői hasonlatainak szépsége, ér­zésének melegsége egyaránt frappáns hatást gyako­roltak a küldöttségékre. Díszebéd. Az ünnepet a nőnevelő-intézet dísz­termében délután 2 órakor 230 résztvevővel lezajlott díszebéd fejezte be. A díszebéd, melyen a felszolgá­lást — tanárnőik gondos felügyelete mellett — a nőnevelő-intézet növendékei végezték szeretetreméltó kedvességgel, a legjobb hangulatban zajlott le. Az első felköszöntőt Balogh Jenő főgondnok mondotta, aki Rákóczi kétszáz éves Emlékezetéből kiindulva, Horthy Miklós kormányzót köszöntötte fel. Dr. Da­rányi Kálmán földművelési miniszter a m. kir. kor­mány, Gömbös miniszterelnök és a jelen levő dr. Lázár Andor igazságügyminiszter nevében nagy ha­tással köszöntötte fel Medgyasszay Vince püspököt. Ugyancsak a püspökre, a régifajta szuperintendensre, a költőre és emberre mondott szellemes tósztot Lip­csey Lajos egyházmegyei gondnok. Lőke Károly es­peres Lázár és Darányi minisztereket, Vargha' Kál­mán esperes a vendégeket, dr. Jókay-Ihász Miklós egyházm. gondnok Balogh Jenő főgondnokot éltette. A vendégek részéről Kiss Zsigmond kecskeméti es­peres érdekesen szólva pápai benyomásairól, Med­gyasszay püspökre ürítette poharát. A társaság 4 óra tájban oszlott szét. A vendégek nagyrésze — köztük a két miniszter is — a délután I/ 27 órai vonattal uta­zott el 'Pápáról. 40 év Isten-országa szolgálatában. Április 7-én ünnepelte istentisztelet keretében a nagy- és kispiriti egyház szeretett lelkipásztora, Jakab Áron lelkészi szolgálatának 40 éves évforduló­ját. A nagypiriti templomot zsúfolásig megtöltötte a két gyülekezet, mert ez alkalomra a kispiriti gyüleke­zet is bejött az anyaegyház templomába. Áz isten­tiszteleten maga a jubiláns lelkipásztor szolgált az Ap. csel. 2. rész 37/b. verse alapján. Istentisztelet végeztével a gyülekezet a temp­lomban maradt. A két egyház nevében Bóna József helybeli s. lelkész üdvözölte 40 éves lelkészi szolgá­lata alkalmából a szeretett lelkipásztort. Beszédében megemlékezett arról a negyven éves szolgálatról, amelynek minden napja Isten-országa építésében telt el. Megköszönte a két gyülekezet nevében az élő lel­ket, amelyet a 40 éve szolgáló lelkipásztor áldott mag­vetése nyomán az örökkévaló Istentől kapott a két gyülekezet, amellyel építeni tudott a nehéz időkben is, amely összetartotta e két gyülekezetet a külső és belső szorongattatások közepette. Az örökkévaló Isten áldását kívánta a 40 éve ebben a két egyhzában szol­gáló lelkipásztor további életére, átadta a két gyü­lekezet tagjai által ez alkalomra csináltatott palástot és föveget, mint a két gyülekezet tagjai szeretetének és őszinte ragaszkodásának jelét. A kispiriti presbitérium nevében Horváth Péter ig.-tanító szólt az ünnepelt lelkipásztorhoz, megem­lékezve a felelősségteljes, gondoskodó szeretetről, amellyel a lelkipásztor a leányegyház ügyeit 40 éven keresztül vezette. Ezután Orbán László helybeli kántortanító kö­szöntötte a lelkipásztort a nagypiriti presbitérium nevében, annak a presbitériumnak a nevében, amely igazán látta elejétől végig ezt a gyülekezet javát szemelőtt tartó, felelősségteljes szolgálatot. Isten bő­séges áldását kérte a szeretett lelkipásztor további életére. Végül a nagypiriti iskolás gyermekek nevében Nagy Irma VI. osztályos tanuló adta át lelkipászto­ruknak gyermeki szeretetük jelét, egy fehér szegfű virágcsokrot. A lelkipásztor minden üdvözlésre külön-külön fe­lelt. Megköszönte a két egyház ajándékát, kiemelte, hogy nem az ajándékot nézi, hanem a szerető szive­ket, amelyekből az ajándék fakadt. A 37. dicséret 7. és 8. versének eléneklése után a gyülekezet öröm­ünnepe bezáródott. Este a lelkipásztor az iskolában ünnepi vacsorán látta vendégül a két egyház presbitériumát, ahol id. Gaál Ferenc presbiter egyszerű, keresetlen szavakkal mondott pohárköszöntőt a jubiláns lelkipásztorra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom