Dunántúli Protestáns Lap, 1935 (46. évfolyam, 1-52. szám)

IV. Külföldi élet. A második ökumenikus szeminárium Genfben. Márkus J. 139 A párisi Kálvin-napok. T. D. 55 Az ökumenikus mozgalom köréből 231 Az oxfordi mozgalomról. Bakos L. 167, 173 Az oxfordi csoportmozgalom. Mikos L. 130, 134, 138 Hirek a kampeni 80 éves főiskoláról. Pais S. 46, 50, 53 Németországi lelkész levele. Török I. 25 Dr. Obbink H. T. 192 Pillanatfelvételek a hollandiai lelkészekről. Hat­vani L. Spala. Horváth E. 71 140 V. Tárca. Antal Géza emlékének. Kőrös E. A kálozi temetőben. Bakó B. VI. Nekrolog. Dr. Antal Géza. Dr. Pongrácz J. Szűcs Dezső. Vargha K. Dr. Szili János. Faragó J. Losonczi Jenő. Fejes Zs. Vargha Kálmán. Bakó L. 205, 18 217 1 33 103 140 207 VII. Könyvismertetés. Márkus J.: Schleiermacher váltságtana 10 Dr. Ince G.: Új kis tükör. Sándor P. 15 Dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület Belmisz­sziói Munkaprogrammja. í. G. 23, 218 Isten a tudományban. Márkus J. 35 Fekete Magyarország. Sándor P. 47 Mikos L.: Csak Jézust egyedül T.t 73 Erdős K.: Az én vallásom 91 Dr. Tóth-Márkus: A Lélek ösvényén 91 Lie. Rácz K.: A ref. keresztvénség apológiája. P. J. " 105 Dr. Horváth K,: A Zsoltáros könyv magyará­zata ' 176 Manheim M.: Héber-magyar szótár 199 Az igehirdetés 217 Dr. Kuyper-Horváth: Szeresd az Urat 226 Sallay L: A nyilvánvaló igazság j f 232 Dr. Tóth E.: Jákob kútjánál „ 233 Szőllősi M.: Magyarok füstölgő csepüje 239 VIII. Hivatalos rész. Országos Presbiteri Szövetség: Körkérdései és tudományos tételei 52 Püspöki hivataltól: 1068—1935. Könyvnap tbn. 88 1093—1935. Épületek tatarozása tbn. 88 1105—1935. Szavazás egyházker. főjegyzőre 88 1059—1935. Huszár K. műve ajánlása 92 1160—1935. KIÉ debreceni konferenciája tbn. 92 1216—1935. Etimológiai szótár tbn. 96 1245—1935. Cserkésztiszt képzés tbn. 100 1344—1935. Tanítói államsegélyek tbn. 107 1454—1935. Egyetemes adó-alap tbn. 112 1611—1935. Adriai Biztosító Társulat tbn. 116 1677—1935. Kér. Szövetség tbn. 119 1742—1935. Adriai Biztosító Társulat tbn. 124 2180—1935. Mezőlaki tűzkárosultak érdeké­ben 150 2246—1935. Nemzeti zászló tbn. 158 2252—1935. Tanszerek tbn. 158 2308—1935. Gazdakörnek ajánlott könyv 158 2570—1935. Missziói bizottság meghivója 166 2700—1935. Szavazás egyházkerületi tanács­biróra 178 2730—1935. Szeretetszövetség tbn. 178 2821—1935. Engedélyezett tankönyvek tbn. 186 2693—1935. Egészségvédelem tbn. 190 3008—1935. Elemi isk. iskolalátogatók tbn. 194 3015—1935. Gyermeknaptár tbn. 194 3034—1935. Lelkészképesítő vizsg. tételek 201 3267—1935. Liszt-ről megemlékezés tbn. 214 3300—1935. Szavazás egyházkerületi tanács­biró stb. tbn. 214 3443—1935. Tanulmányi Utasítás tbn. 224 3440—1935. Adó-alapi nyugták beküldése tárgyában 224 3534—1935. Piskói tanítónői csere tbn. 236 3605—1935. ínségesek ellátása tbn. 240 Főiskola igazgatóságától: — Pályázat Pápa város ösztöndí­jára 182 — Balassa A. alapítvány tbn. 182 — jelentéskérés a legátusokról 228 Gimnázium igazgatóságától: Felvételre való jelentkezés tbn. 132 A belsősomogyi egyházmegye esperesétől: 85—1935. Választók névjegyzéke tbn. 12 131 —1935. Csurgói gimnázium tbn. 20 423—1935. Orsz. Ref. Szeretetszöv. tbn. 68 971—1935. Tanítói javadalmak tbn. 120 1027—1935. Közgyűlési meghivó 120 1711—1935. Költségvetések elkészítése tbn. 194 1780—1935. Női tábor szervezése tbn. 206 1918—1935. Számadások elkészítése (tbn. 220 2166—1935. Családi változások bejelentése 228 2171—1935. Hibakorrigálás 236 2188—1935. Értekezleti meghívások 236 30—1935. Püspöki iroda átvétele tbn. 8 32—1935. Szavazás egyházker. tanácsbiróra 8 43—1935. Szavazás püspöki állásra 24 303—1935. Statisztikai összeírások tbn. 32 308—1935. Kormányzó jubileuma tbn. 32 307—1935. Igazság és Élet tbn. 36 697—1935. II. Rákóczi F. emlékezete tbn. 60 840—1935. Szavazás egyházker. főjegyzőre 68 877—1935. Tantestületek névjegyzéke tbn. 75 930—1935. Segédtanítók tbn. 80 963—1935. Perzsa követség kérése tbn. 80 A belsősomogyi KIÉ konferencia: 23—1935. Meghivó 12 A belsősomogyi Lelkeszegyesülét: — Tagdíjak befizetése tbn. 190 A belsősomogyi egyházmegyei tanügyi elnöktől: 79—1935. Jelentés a nem ref. iskolákba járó tanulókról 100

Next

/
Oldalképek
Tartalom