Dunántúli Protestáns Lap – 45. évfolyam – 1934.

REFORMÁTUS FŐISKOLAI KÖNYVTÁR PÁPA TÁRGYMUTATÓ. I. Vezető cikkek és értekezések. A debreceni példa. P. J. 17 j Advent. Szabó Géza 205 A fogyó gyülekezetek sorsa. Szabó Géza 143 A földnek porából és istennek lelkéből terem­tett ember. Kis Sándor 79 A 7—18 éves gyermekek vallásváltoztatása. Dr. Tornyos György 41, 45 A hittan és a gyermek. Vörös Lajos 115 Áldás-1 a több gyermek vagy átok. Tóth S. 189 Áldásokkal koronázva. Darab Ferenc 107 A lelkipásztor magatartása a falusi gyülekeze­tek lelki gondozása szempontjából. Szabó Bálint " 13, 17, 21, 25 A mulandóság vigasztalása. Szabó Géza 225 Dr. Antal Géza. Dr. Pongrácz József 155 A presbiter törvényszerinti tiszte. Dr. Jókay Ihász M. 69, 73, 77, 81 A Ref. Ker. Ifjúsági Egyesület munkájához. Szűcs József 214 A ref. női tábor megszervezése. Antal Z. 213 A, rjíiiénységnek Istene. 103 A tatai ref. egyházm. Lelkészértekezlet törté­nete. Gál Endre 119, 123 A törpegyülekezetekről 173 Az egyházak anyagi ügyei. Keresztes Gy. 169 Az emberi élet értéke. Pethő A. 225 A zsoltárok ritmusa. Hodossy Béla 5 Az űj Egyházi Törvény és az évvégi számadá­sok. Szűcs László 9 j Az új középiskolai törvényjavaslat. Fejes Zs. 33, 37 Dr. Balogh Jenő egyházkerületi főgondnok megnyitó beszéde 163 Békesség nektek. Dr. Tóth Endre 49 1919 nov. 16—1934 nov. 16. Nagy Gábor 197 Előre! Dr. Tóth Endre 177 Gondnoki megnyitó beszéd. Huszár A. 151 Gróf Tisza István. Szilassy Sándor 65 Hálaadás. P. J. ' 181 Hidas. P. J. 91 Kálvin János levele Grinaeus Simon baseli professzorhoz. F. Kovács Gy. 181 Karácsony. Dr. Tóth Endre 217 Ki az építő? Pap K. Ödön 193 Körzeti KIE-konferencia. Mondó 215 Közeledni Istenhez. Szilassy S. 57 Lelkésztestvériség a belmisszió szolgálatában. Kovács Vince 139 Luther és a Biblia. Dr. Török I. 29, 34 Magyar ritmust. Hodossy B. 50 Magyar ritmust. Árokháty Béla 61 Magyar ritmust. Rácz Elemér 83 Megnyitó beszéd. Thaly Dezső 123 Meliusz Juhász Péter. Galgóczy János 157 Országos Ref. Kiállítás. P. J. 16A Örvendetes jelek. Miles Christi 61/ Pünkösd. Dr. Tóth E. 81 Spurgeon. Fejes Sándor 99 Tervszerű gyülekezeti éneklés. B. Major J. 110 Tovább az úton örömmel. Fejes-S. 1 Üzen a mult. Győry Elemér 87, 91, 95 Zsoltáraink ritmusa. Árokháty B. . 27 II. Egyházi élet. A belsősomogyi egyházm. közgyűlése ' 153, 157 A belsősomogyi RLE. csurgóvidéki köre 167 A budapesti januári konferencia programmja 3 A kicsiny gyülekezetek egyházkerülete. Med­gyasszay V. " 197, 201, 205, 209 A m. kir. minisztériumnak 1934. évi 7210. M. E. sz. rendeletéhez. Szilassy S. 156 A mezőföldi ehm. közgyűlése. Vargha K. 136 A mi álmaink. Hatvani L. '52 A mi Mányoki Ádámunk. Kuti J. 42 A műveltek evangélizálása. Pataky L. 49 A pápai ref. egyházm. közgyűlése. Krónikás 128 A Szeretetszövetség számokban 89 A tatai egyházm. gyűlései. Besse L. 132 A veszprémi ref. ehm. közgyűlése. Kovács L. 129* A veszprémi ref. egyházmegye Lelkészegyesü­lete. Vámos G. ' ' ' 121 Az Egyetemes konvent gyűlése 66 Az Országos Ref. Presb. Szövetség 74 Az őrségi ref. egyházm. közgyűlése. Ö. 140 Balatonfüredi lelkészi kör értekezlete 116 Beszélő kövek. Újhelyi Kálmán - 220 Drégelypalánk. Labancz L. 217 Egy épülő őrtorony. Újhelyi Kálmán 148 Egyházi élet. Dr. Antal Géza 147 Egyházkerületünk közgyűlése 165, 171, 173, 178 Elszámolás húsvéti legációkról 78 Falukonferencia Székesfehérváron. Farkas M. 74 Felhivás a magy. prot. vasutassághoz és annak lelkipásztoraihoz. V. Csia Sándor 95 Gondolatok a székesfehérvári falukonferenciá­ról. Szabó D. f . 84 Gyermely ünnepe Qto^cc^C­Két deklaráció. Antal Z. / 58 Kimutatás a karácsonyi legációkról 43 Konfirmáció vagy hitvallástétel? Fejes S. 79 Köri presb. konferencia Győrött. Sári Imre 37 Környe-Bánhida. Somogyi István 30 Lelkészértekezlet Kaposvárott 190 Megoldás útján van a porladó gyülekezetek kérdése. Kuti J. ' 210 Mikor a lehetetlen is lehetővé válik. Ólé S. 206 Mit tegyünk? Egerházy Lajos 85 Október 14: árvanap 165 Presbiteri konferencia Belsősomogyban 211 Református keresztyén jubileum 70 Szabó György arcképének leleplezése. B. L. 22 Széljegyzet az egyházker. jegyzőkönyv egyik pontjához. Dr. Kuli Lajos 27 Szenei Molnár Albert zsoltáraiból a nép ajkára átment szólásformák. Szőnyi J. 219 Templomszentelés Nagykanizsán 88 Veszprémi missziói kör konferenciája 116

Next

/
Oldalképek
Tartalom