Dunántúli Protestáns Lap – 41. évfolyam – 1930.

IX. Hivatalos rész - A veszprémi egyházmegye naptárakció vezetőjétől: - Ker. család naptára tbn.

tus tegnap és ma és mindörökre ugyanaz. Az Ő ke­gyelme mozdíthatatlan alapjára mindenki mindenhol építhet. Ezreket tanított meg már arra, mik a legna­gyobb dolgok az életben. A leszakítható lapok min­den napra egy rövid bibliamagyarázatot, egy ahhoz illő történetkét tartalmaznak. Dr. Ravasz László re­formátus püspökkel az élén Barsy Lajos, Vitéz dr. Bánáthy Péter, Czakó Jenő, Csizmadia Dániel, Dancs­házy Sándor, Dancsházy Sándorné, Dizseri Sándor, Dizseri Sándorné, Derne László, Dömötör Ilona, Ecsedy Aladár, Ferenczy Jenő, Karácsonyi Sándor dr., Király Lajosné, Kiss János, Vitéz Komáromy Já­nos, Konrád György, Kovácsy József, Kovácsné Hu­szár Jolán, Mikos Lajos, Mikos Lajosné, Nagy István Debrecen, Nagy István Kisújszállás, Nagy Ákos, Nagy Ákosné, Nyáry Ilona, Nyáry Pál, br. Podmaniczky Pálné, Pongrácz Józsefné, Révész Imre dr., Sallay István, ifj. dr. Szabó Aladár, Szabó Imre, Szabó Miklós, Szabó Miklósné, Szőnyi Sándor, Szűcs Mar­git, Uray Sándor, Vajda Mariska, Papp Géza, Vargha Tamás, Vargha Tamásné, Vásárhelyi Dezső, Vásár­helyi Dezsőné és id. Victor János református szerzők is tolmácsolják az Isten igéje áldott üzenetét. A nap­tárt a Bethánia-Egylet adta ki minden eddigi évfolya­mot felülmúló gyönyörű kiállításban. A több szín­nyomásban készülő művészi hátlap a jó Pásztort áb­rázolja. A naptár ára 1.60 P. 10 példányon felül 25o/o engedmény. Megrendelhető a Bethánia-Egylet könyv­kereskedésében (Budapest, VIII., Gyulai Pál utca 9). — A Soli Deo Glória új elnöke dr. Kádár Mihály orvos, egyetemi tanársegéd, a Magyar Orvosok Nem­zeti Egyesületének főtifkára, a férfi szenior-osztály elnöke dr. Sebestyén Jenő, a női szenior-osztály el­nöke dr. Szemere Béláné, a Leánybizottság elnöke Sajó Margit, főtitkára Kiss Sándor, férfi szenior-titkár Bede Gyula, női szenior-titkár Thury Gyuláné, theoló­gus-titkár Dobos Károly, főiskolás leánytitkár Ó. Szabó Margit, középiskolás leány-titkár Mikes Magda, budapesti középiskolás fiú-titkár Papp Károly, szer­kesztő Zeitler Rudolf, a Diákszociális osztály vezetői Jiurány Erika és Székely Sándor, üdülő-titkár Soós Géza, jegyző Tánczos Kálmán, pénztáros Bolemányi Margit, könyvtáros Magi Erzsike. — Olcsóbb lett Balatonszárszón a föld. Már 4 P-ért vásárolhat egy öl földet a magyar református diákság számára. Az elmúlt nyáron 700 leány és ifjú érezte itt, hogy csodálatosan segítő Isten kegyelme. Aki gyorsan ad, kétszer ad! Adományokat Budapest, IX., Lónyay-utca 7., II. 28 alá kérünk. — Még mindig vannak éhező és rongyok diákok. A Soli Deo Glória Szövetség ez évben is folytatja ebéd­akcióját s támogatja minden eszközzel az anyagi segítségre reászoruló, érdemes református diákságot. Adj hetenként egy ebédet! A havi négy ebéd 4 P-vel is megváltható. Természetbeni segélyek (ruha) s -pénzadományok a Szövet­ség Központjába Budapest, Lónyai-utca 7. II. emelet 28. küldhetők. — 38 P-ért láthatja Bécs összes nevezetességet, ha október 15-ig jelentkezik a Magyar Református Diákok Soli Deo Glória Szövetségnek Központjánál (Bpest XI., Lónyai­utca 7, II. 28.). A jelentkezéssel egyidejűleg küldendő az útlevél s 10 P jelentkezési díj. A tanulmányút okt. 30-tól nov. 3-ig, csütörtök regeitől hétfő estig tart. A 38 P rész­vételi díjban bennfoglaltatik útiköltség, szállás és étkezés díja. Ha egy iskolából húszan jelentkeznek, a kísérőt in­gyen visszük. — A Református Diákmozgalom új száma modern formában, bő tartalommal a diákság minden, igényét kielé­gítő cikkekkel az elmúlt napokban jelent meg. A diákság nyelvén írott cikkei a legkülönbözőbb és ma legaktuálisabb kérdéseket tárgyalják. Megrendelhető Budapest, IX., Lónyai­utca 7. II. 28. "Előfizetési díj: diákoknak 3 20, nemdiákok­nak 4 pengő. Í=|j HIVATALOS RÉSZ !§=i •• S MtMMMMf KMMMMM £ ••* A pápai ref. főiskola igazgatóságától. 661/1930. sz. A néhai Balassa Antal örököseit tisztelettel felhívom,, hogy amennyiben a b. e. alapító által tett, s a pápai refor­mátus főiskola kezelésében levő alapítvány 1929/30. évi jövedelmében részesülni akarnak, kellően felszerelt s a fő­iskola igazgatótanácsához intézett kérvényeiket október hó 15-ig az alulírotthoz küldjék be. A később érkezett kérvé­nyek figyelembe nem vétetnek. Pongrácz József főiskolai igazgató. A veszprémi egyházmegyei naptár-akció vezetőjétől^ Értesítés. 1. Van szerencsém tudomására hozni az egyházme­gyénk kötelékébe tartozó nagytiszteletü Lelkész Uraknak, hogy a Keresztyén Család Naptárának kiadóhivatala az 1931. évre szóló képesnaptárt 60 filléres darabonkénti árban bocsátja gyülekezeteink rendelkezésére. Mély tisztelettel kérem tehát kegyeskedjenek velem egy héten belül közölni azt, hogy gyüiekezetükben ez évben hány naptárt tudnak elhelyezni. A naptárt azonban nem 60, hanem 70 fillérért adjuk híveinknek, mert úgy a naptárokat tartalmazó csomag r mint a naptárok után járó összeg portója minket terhel. Meglehet, hogy e miatt néhányfillérrel drágábban kapják tőlünk a naptárt azok a híveink, akik a Téli Újságot nem járatják, mint amennyiért azok jutnak hozzá, akik azt meg­rendelve kedvezményes áron szerzik be a Kalendáriumot,, de ez természetes is, mert másképpen hogyan lehetne szem­mel látható kedvezmény a naptár fél ára a Téli Újság előfizetőinek. 2. Azok a Lelkész Urak, akik már az egyházmegyei gyűlés alkalmával közölték velem a gyülekezetük számára megrendelendő naptárak számát, újból csak abban az esetben kegyeskedjenek számomra értesítést küldeni, ha a velem közölt számon változtatást kívánnak eszközöltetni. Esetleg tévedések elkerülése végett és tájékoztatásul alább közlöm gyülekezetenként az eddig nálam megrendelt példányok számát. Egyúttal azonban nagybecsű figyelmükbe kérem azt a körülményt, hogy a Keresztyén Család egész éves elő­fizetői ingyen kapják a naptárt, a Téli Újság előfizetői pedig valószínűleg 66 fillérért. Rendelésük megejtésekor méltóztas­sanak arra ügyelni, hogy a velem közölt szám csakis azok­nak a naptárt venni akaróknak a száma legyen, akik sem a Keresztyén Családot nem járatják, sem a Téli Újságra nem fizetnek elő. 3. Eddig a következő rendelések érkeztek hozzám: Tihany 10, Köveskál 15, Sóly 20, Szentkirályszabadja 40, Vörösberény 20, Litér 25, Balatonfüred 110, Inota 20, B.-arács 50, Várpalota 50, Csór 40, Tótvázsony 25, Vilonya 10. Vesz­prém 100, Fehérvárcsurgó 30, Papkeszi 30, Öcs 16, Bala­tonudvari 16, Vámos 25 darab naptárt jegyzett elő. Fentebbi kéréseimet szives jóindulatukba kérve mara­dok mély tisztelettel Felsőörs, 1930. évi október hó 1-én. Gáty Ferenc megbízott lelkész.

Next

/
Oldalképek
Tartalom