Dunántúli Protestáns Lap – 40. évfolyam – 1929.

TÁRGYMUTATÓ. í. Vezető cikkek és értekezések. A főpap szolgálóleánya. S 43 A hitoktatók helyzete. Gáty Ferenc .... 65 A középosztály szerepe nemzetünk újjáépítési munkájában. Dr. Antal Géza 27 A legnagyobb szociális erőforrás. Szabó Imre . 7 A lelkészképzés reformjához. Trócsányi Dezső . 195 A munka hőse. Pongrácz J 223 A nagykárolyi Károli Gáspár ünnep. P. J. . . 185 A protestantizmus szociális reformációja. Dr. Viczencz Á 8 A református egyház és az állam közti viszony kialakulása a háború után. Petri Pál . . 93 A ref. egyetemes konvent elnöki tanácsának határozata 215 A ref. egyházi műkincsek és történelmi emlékek megőrzése 77, 81, 85 A speyeri emlékünnep. Vargha Kálmán . . . 101 A tanítói díjlevelek és a helyi javadalmi jegyző­könyvek. Medgyasszay Vince. . . . 47, 51 A tanító Szent Lélek. Pongrácz J 85 Az államhoz való viszonyunk. Dr. Antal Géza . 181 Az egyházalkotmányról szóló I. t.-c. ismertetése. Vargha Kálmán .... 147, 151, 160, 168 Az egyházmegyei missziói biz. 1929—30. évi "munkaprogrammja. Győry Elemér . . . 125 Az eszményi gyülekezet 23 Az E. T. I. t.-c. revíziójáról. Végh János 167, 176 Az Ige diadala. Dr. Herczegh József . . . . 207 Az országos zsinat. Szűcs József ..... 73 Belrnissziói Útmutató az 1929—30. évre. Gy. E. 111 Bethlen Gábor fejedelem. Rácz K.. . . . 219 Cirénei Simon. S 39 Egyházi élet. Dr. Antal Géza 175 Egyháztörténetirásunk feladatairól. Dr. Weisz H. L 11, 15, 19, 23, 27, 32 Egyházunk legújabb szociális alkotása. Pong­rácz J.-né 97 Elnöki megnyitó beszéd. Dr. Balogh Jenő . . 189 328. Trócsányi D. . . ' 227 Híveink lelki gondozása. Somogyi Zoltán. . 31, 36 Immánuel. Pongrácz J 243 Iskariotes Júdás. S 35 Jézus' abszolutsága 15 Kapuzáráskor. Ólé Sándor 114 Kálvineumi védőszövetség. Vargha K 239 „Magyar Presbiter." Ólé Sándor ..... 255 Megnyitó beszéd. Huszár Aladár 159 Megujulás. Pongrácz J 1 Negyvenkét iskolánk sorsa. Fazekas Mihály . . 129 Püspöki egyházlátogatás a tatai egyházmegyében. Besse L 69 Reflexió. Sári Imre 143 Sopron. Ólé Sándor 235 Szász Károly. Dr. Kőrös E 107 Szolgálat és keresztyénség. Fosdick-Victor . . 203 Találkozói beszéd. Barsy K ® . . 119 Térjetek meg. S 231 Új Bibliai Lexikon. Pongrácz J 61 Üres szó és üres beszédek. Győry E. ... 51 Vasárnapi iskola falun. Sulacsik Zoltán . . . 135 II. Egyházi élet. A bánatfillérek. Szabó Imre A belsősomogyi egyhm. közgyűlése. B. M. J. 229 163 A belsősomogyi Ref. Egyesület közgyűlése. B. Major J 94 A csóri gyülekezet köréből 11 A drégelypalánki egyhm. gyűlése 131 A harmadik ref. nagygyűlés 48 A kerületi intéző-bizottság ülése 49 A komáromi ref. egyhm. közgyűlése . . . 191, 199 A lelkésztanítóság kérdéséhez. Trócsányi D. . . 245 A levente-versenyek és egyházi vonatkozásai. Kovács J 89 A „Magyar Ev. Ker. Diákszövetség" téli kon­ferenciája. Va 28 A mezőföldi egyhm. egyik lelkészi kisköre . . 103 A mezőföldi ref. egyhm. közgyűlése. Vargha K. . 171 Dr. Antal Géza püspök úr amerikai útja.. . . 145 Dr. Antal Géza püspök úr díszdoktorrá avatása . 257 A pápai egyhm. közgyűlése. Vs 162 A papnék konferenciája 11 A protestáns világ ünnepe Speyerben .... 48 A ref. Egyetemes Konvent gyűlése 67 A „Református Élet". Gy. É 227 A „Református Élet" programmja. B. Major J. . 231 A salgótarjáni ref. egyház templomszentelési ünnepélye 232 A speyeri ünnep 61 A szociálizmus evangéliuma és az evangélium szociálizmusa. Gy. E 44 A szórványokról. Győry E 198 A veszpémi ref. egyhm. közgyűlése. Tudósító . 155 A veszprémi egyhm. közgyűlésének jegyzőkönyvé­ből. Szűcs József 152 A virrasztás. Szabó D 248 Az árvákért. Szilágyi Béla . 4 Az etikai érték: a jó. Szabó D 53 Az Ige diadalútja 52 Az írás örök jubileuma. Rácz K 243 Az országos zsinat 78, 82, 86 Az őrségi egyhm. közgyűlése. —s —s . . . 154 Az őrségi egyhm. rendkívüli közgyűlése . . . 224 Bizonyságtevés nemzetünk elhivatottsága mellett. Győry Elemér 40 Cserkészeink Angliában 137, 162 Debreceni határozat az egyházi bálokról ... 62 Egyházi ünnepély Inotán. Sz • . . 186 Egyházkerületünk közgyűlése 191, 196, 203, 208, 211 Egyházközségi faiskolák. Kovács J 20 Emlékünnepély Mohán. Sz. J 66 Észrevételek az Agenda c. parochiális könyvtári kötethez. Fülöp József 1 Felhívás a Valláslélektani Társaságba való be­lépésre 70 Genfi levél. Pataky László .' 144, Í49, 153, 161 Győzelmes személyiség. Fosdick-Victor . . 240, 24 Gyülekezeti belmisszió-bizottsági gyűlés. Kiss Z. 73, Gyűlések a tatai egyhm.-ben. Besse L. ... 138 Harangavatási ünnep Kaposszentbenedeken . . 56 Harangszentelés Takácsin. Császár Károly . . 24 Hitoktatásunk rendezése az elemi iskolában. Kovács J 239 Hozzászólás az egyházi bálokról szóló debreceni határozathoz. Dr. Viczencz Á 139 Hozzászólás az egyházi faiskola c. cikkhez. Schmidt B , . . 28 Jelentés a győri egyházban végzett belrnissziói munkáról 125 Kilenc nap Londonban. Horváth E 170 Kiskori vallásos esték. F. L 98

Next

/
Oldalképek
Tartalom