Dunántúli Protestáns Lap – 38. évfolyam – 1927.

REFORMÁTUS FŐISKOLAI KÖNYIffljf? PÁPA . TÁRGYMUTATÓ. f I. Vezető cikkek és értekezések. Oldal A belügyminiszter az erkölcs védelmében. Rk. . 37 A Biblia vasárnapján. Rk. . 165 A csoda. Vass Vince dr 193 A fegyelmi törvénytervezet. Baráth József . . 25 A keresztyénség egysége és a meglévő egyházak­nak ehhez való viszonya. Headlam. 181, 185, 194 A kerületi intézőbizottság határozata a vagyon­váltsági földek tárgyában 64 A konfirmáció reformjához 141 A korpótlék ujrafolyósítása. Gy. E. 29 Áldozatkész szeretet. T. L 185 A magyar biblia hatása. Harsányi István... 41 A pap nélkülözhetetlensége. Ravasz László dr. . 107 A pápai gyülekezet öröme. P. J 175 A reformáció. T. L 189 A református nagygyűlés határozatai ... 89, 93 A takarékmagtárakról. Baráth József .... 49 A vasárnapi iskola egyházunk szolgálatában. Réthy László 33 Az államhoz való viszonyunk. Antal Géza dr. . 161 t Az egyház üzenete a világhoz: az evangyélium. Deissman A 153, 158, 161, 168 Az egykéről. Antal Géza dr .. 103 Az egységes liturgia felé. Gy. E 147 Az imádság, mint gyülekezetépítő erő. P. J. . . 5 Az irás kritikai vizsgálása és a református theo­lógia összeegyeztethetősége. T. L. 201, 205, 209 -f- Az V. európai ker. szövetségi konferencia kiált­ványa 129 Az V. európai ker. szövetségi konferencia. Sz. E. 133 Békesség nektek. P. J 61 Dr. Darányi Ignác. Faragó János 77 1927. Gy. E 1 Egyházkerületünk irodalmi bizottságához. Kiss Z. 209 Gróf Degenfeld-Schomburg József. . . . . 121 Isten az örömszerző. P. J 205 Jelentős lépés a biblia- és iratterjesztés terén . 53 Jelentős lépés református ének- és zeneügyünk terén. P. J 197 Karácsony. Fazekas Mihály 221 Kis József. Gy. E 73 Krisztus az ajtó előtt. P. J 217 Krisztus és a kereszt 57 Krisztus keresztje alatt. T . . . s 84 -f Lausanne. Pongrácz József 137 Megnyitó beszéd. Balogh Jenő dr 169 Mit mondanak az emberek? B. A 113 Munka az ifjúság közt. Győry Elemér . 9, 17, 21 Pápa — püspöki székhely. Fülöp József ... 13 Papság és rendőrség. Vasady Béla .... 45 Pünkösd felhívása. P. J 93 + Református egyházak világszövetsége és Magyar­ország. Ch. Merle d'Aubigne .... 157 Református nagygyűlés. .. . cz. . . . . . 81 Szórványaink gondozása. Lőczy Lajos ... 99 Tájékoztatás a belmissziói kérdőivekről . . . 117 Oldal Téli munka. Kiss Zoltán 213, 217 Vigyázat! Zákányi József . . 125 II. Egyházi élet. Antal Géza dr. püspök lelkészi beiktatása A budapesti Református Világgyülésről . A drégelypalánki egyhm. közgyűlése .... A Fiatal Leányok Barátnőinek félszázados jubi­leuma, A-né Kiss Ilona 144, A genfi egyházi életből. Gy. E A gyermelyi ref. egyház takarékmagtárának módo sított alapszabályai. Baráth József . A Hit- és Egyházszervezet világgyülése. Pongrácz J A kántori javadalom A kántortanítói készpénzfizetések. Dezső Lajos A kerületi intézőbizottság ülése .... A konferenciák és a vasárnap A lelkésznék szövetsége. Dr. Ravasz Lászlóné A Lorántffy Zsuzsánna Egylet A mezőföldi ref. egyhm. közgyűlése . A pápai belmissziói kiskör értekezlete. Jakab J. A pápai egyhm. marcalmelléki belmissziói kis körének értekezlete. Kiss Zoltán. A pápai ref. egyhm. közgyűlése . A Pro Christo Diákszöv. főisk. konferenciája A Református Egyházak Világszövetsége konferen ciájának utóhangjai. P. J A Soli Deo Glória virágvasárnapi konferenciája A székesfehérvári egyház köréből. M. G. A tatai ref. ehm. közgyűlése . . . . '. A veszprémi ref. ehm. közgyűlése. Tudósító . Az aktivitás fontossága kultuszunkban. Réthy L. Az Egyetemes Konvent gyűlése .... Az európai C. E. konferencia Az Európai Ker. Szövetségi konferencia . Az őrségi ref. ehm. közgyűlése .... Belmissziói értekezlet. Vámos Géza . Belmissziói- és lelkészértekezlet. Vámos Géza Diákkonferencia Ácson Ébresztési munkálatok a belsősomogyi egyház­megyében. K. I Első Országos Ref. Nagygyűlés Felhívás kolportőr tanfolyamra. . . Gyógyítás eszközei az egyke leküzdésére. Kovács J Harangszentelés Dégen Harangszentelés és zászlóavatás Szentgálon. So mogyi Z Iratterjesztés. Fülöp László Kántortanítói készpénzfizetések. Timotheus . Kérelem a keszthelyi egyház templom építése tár gyában. Csontos Béla Leánykálvineumi estély Felsőörsön . . . Lelkészbeiktatás Kisigmándon Lelkészbeiktatás Tatán. Jelenvolt .... Lelkészértekezletek: I. Kaposvidéki lelkészi kör .... II. Csurgóvidéki „ „ . . . 177 159 138 151 223 50 142 3 34 69 189 95 186 143 29 51 149 126 221 64 187 134 154 137 82 63 100 149 178 162 95, 122 207 75 19 81 62 79 78 42 11 7 78 214 130 133

Next

/
Oldalképek
Tartalom