Dunántúli Protestáns Lap – 37. évfolyam – 1926.

TÁRGYMUTATÓ. I. Vezető cikkek és értekezések. Oldal 204 A békesség fejedelme közeledik. P. J. ... A belsősomogyi ehm. esperesének új-évi körlevele és az egyházfegyelmezés. Kovács József . 21 A csüggedés veszélye. P 17 A Gartsik-Nagysallay indítványhoz. Jakab János 71 A helyén mondott ige. Mos 113 A kultuszminiszter a felekezeti békéért . . .201 A lelkészválasztási törvény módosítása. Végh János 141, 145 Államhoz való viszonyunk. Dr. Antal Géza . . 157 A mezőföldi ehm. szabályrendelete. Győry János 45 A mezőföldi ref. ehm. szabályrendelete. Kovács J. 25 A Mult üzenete a Jelenhez. Dr. Antal Géza 193, 197 A régi és új munkások. Makkai S 105 Assisi Ferenc. P. J 173 A vagyonváltsági földek hasznosítása. Vargha Kálmán . 125, 129 A váltságföldek hasznosítása. Szabó György . A vezérlő Szentlélek. Vasady Béla . . . Az evangélizálás egyházi jellege. Győry E. . Az evangélizálás jelentősége. Győry E. . Az evangélizálás feladata. Győry E. . . . Az OFB által kiutalt földek hasznosításáról Sári I Baldácsy-alapítvány jubileuma. P. J. . Concurrunt ut alant. Pongrácz József . De Ruyter Mihály. T. E Díjleveleink integritása. Timotheus 1676—1926 február 11. Dr. Antal Géza . . Felekezetközi viszony. Dr. Antal Géza Feltámadott. Tóth E Főgondnoki megnyitó beszéd. Dr. Balogh Jenő Fontos nyilatkozat. Pongrácz J Hajdúböszörmény — Nyíregyháza, Vargha K. Hit és Szolgálat. Czeglédy S Hit és Szolgálat. Pongrácz J Igehirdetésünk. Szűcs József . . 1, 5, 10, Ki végezze az evangélizációt ? Győry E. . Konfirmáció. Timotheus Legközelebbi teendőink a sajtó terén. Pongrácz • Megmentheti-e a keresztyénség kulturánkat? Sz. É Mit hozott a Krisztus? P. J Mohács. Dr. Antal Géza Október 31. Gy. E Pápai Kollégiumi Lapok. P. J Parochiális jog. Szűcs József Püspöklátogatás. Pongrácz József .... Új-évi ajándék ref. egyházunknak. Pongrácz J. Új-évi gondolatok. Rácz Kálmán .... Virágvasárnapján. Vásárhelyi János. 137 81 117 101 109 18 181 53 79 18 29 153 61 161 209 41 83 87 13, 17 121 87 75 97 221 149 189 217 133 67 5 1 57 II. Egyházi élet. Oldal A Bethánia-Egyesület őszi konferenciája . . . 210 A dadi egyház épüléséről 23 A Hit és Szolgálat zászlóbontása Somogyszobon. Farkas István 198, 202 A honvédség prot. egyházi szervezésének első értekezlete 77 A Ker. Diákok Világszövetségének VI. délkelet­európai konferenciája. Maller Kálmán . . 102 A kerületi intéző-bizottság gyűlése. Tudósító. . 92 A körmendi gyülekezet 15 A Magyar Ev. Ker. Diákszövetség gyűlései . . 134 A magyar nemzet golgothájának évfordulója . . 99 A mezőföldi ref. ehm. közgyűlése. Vargha K. 142, 146 Amit mi tudunk és amit mi nem tudunk. Timoth. 98 A mohácsi református nap 178 A nappali és esti istentiszteletek. Győrék J. . 91 A neszmélyi ref. egyház köréből. Cs.—d. . . 80 A pápai ehm. lelkészértekezlete. Sz. E. . 79 A pécsi ref. egyház egy heti munkaprogrammja . 68 A soproni misszió-egyház. Timotheus. ... 46 A székesfehérvári ref. egyház köréből.... 85 A Sylvester-nyomda felavatása. Pongrácz J. . 85 A tatai ref. ehm. gyűlései. Besse Lajos . . . 125 A veszprémi ehm. közgyűlése. Siskey Imre . . 146 Az egyházfegyelem kérdéséhez. Réthy László . 49 Az evangélium és a társadalmi élet. Sz. B. . . 221 Az ORLE konferenciája Hajdúböszörményben. Vasady Béla 164, 170 Az Üdvhadsereg és a magyar ref. egyház. M.—a. 80 Diákgyülések 118 Dr. Antal Géza püspök egyházvizsgáló körútja a belsősomogyi egyházmegyében .... 75 Drégelypalánki ehm. közgyűlése. L. L. . . . 130 Egyházunk aktuális kérdései 149 Egyházkerületi közgyűlés 163, 170 Egyházmegyei gondnokbeiktatás Székesfehérvárott 205 Egy pengőt egy szemért 19 Emlékünnepély Veszprémben. Vámos Géza . . 119 Esti istentiszteletek falun. Szabó B 84 Felvilágosításul. Dr. Antal Géza 202 Felvilágosításul. Fekete József 207 Gyűjtsünk, M.—os . 186, 190 Harangszentelés Csórón 23 Harangszentelés Kadarkuton, Hencsén. ... 6 Harangszentelés Szőnyben 47 Határozati javaslat a mohácsi vész évfordulójára. 154 Ige és élet. M.—os 177 Kaposvári egyházi élet. t.-e 58 Konventi ülés 98 Leánykálvineumi estélyre. Fazekas M. ... 217 Lelkészértekezlet Kaposváron. Simplex . . . 126

Next

/
Oldalképek
Tartalom