Dunántúli Protestáns Lap – 29. évfolyam – 1918.

Lapszámok - 1918-04-21 / 16. szám

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LÁP AZ KGYHÁZ ÉS ISKOLA KÖRÉBŐL. A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. iWegjelenik minden vasárnap. Kéziratok a szerkesztőséghez: Kis József <=> felelős szerkesztő cimére küldendők, a Belső munkatárs: 'CZEGLÉDY SÁNDOR Előfizetési díjak (egy évre 14 K, félévre­7 K), hirdetések, reklamációk Faragó János főmunkatárs cimére küldendők. I Boi?sos István emlékezete. Alapige: Ján. XIX. 30 : Elvégeztetett. Szomorú halotti gyülekezett! Ha igaz az, hogy a halál az élet bírálata olyan értelemben, hogy a temetési részvét a halott értékének fokmérője; ha igaz az, hogy meglepő hir hallatára a legőszintébb szó tör elő a sziv mélyéből; ha az arcra telepedett komoly­ság biztos jele lelkünk megrendülésének : akkor csak szét kell tekintenem és egyszerre megállapíthatom, ha különben semmi egyebet nem tudnék e koporsó lakó­járól, hogy közszeretetet élvezett életében és halála nagy veszteség a családra és azokra a közintézmé­nyekre, amelyekben munkálkodott. Nem kétlem ugyan, hogy ez a halálban megnyilatkozó megtiszteltetés egy ilyen élet után akkor sem lenne kisebb, ha késő vén­ség ékes koronájával távoznék is el "az élők sorából, de telve jogosult életkedvvel, átfonva a szerető család boldog kötelékeivel, tagjaiban érezve a tetterő lükte­tését, férfias elszántságot az akadályok lebirására, az élet örömei iránt fogékony szivet hordozva : így dőlni ki a munkasorból: ah ! ez megdöbbentő gyász, amely belemarkol szivünkbe s odakényszerít, hogy e ravatal köré gyülekezzünk s itt életünk bizonytalan voltát for­gassuk elménkben. Tehát csakugyan való ? A halál jegye ül a vilá­gos értelmet eláruló nyílt homlokon; kialudt a hatá­rozottságot, céltudatosaágot és gazdag kedélyt tanúsító szempár; lezáródott a beszédes ajak, csend és béke tanyája ez a koporsó s mindez azt hirdeti, amit a Golgotán keresztre feszített s e koporsó lakója álalt híven követett nagy Mesterünk utolszor mondott csen­des, elhaló hangon: Elvégeztetett. Mi végeztetett el a mi istenben' boldogult nagy halottunkra nézve ? Elvégeztetett először is a munka. Ez volt az eleme, ez volt a kenyere. Mintha csak sejtette volna, hogy olyan közel az éjszaka, amelyen többé nem munkálkodhatik. Ez magyarázza meg azt a hűséget, amellyel teljesen odaadta magát vállalt munkájának. Ismerte az édes gyönyört, melyet az egész erővel végzett munka támaszt a szivekben s ezért az erkölcsi komolyság kedves varázsa ragyogta be min­den munkáját. Munkálkodni más is tud, de nagy kü­lönbség van munka és munka között. Mert dolgozni a vagyonszerzés érdekében : ezt értik, néha túlontúl is cselekszik az emberek ; munkálkodni megtisztelte­tésért, emberek dicséretének megszerzéseért: óh ez is­tisztességes törekvés; de munkálkodni pénzzel lemér­hető haszonra nem tekintve, munkálkodni elismerést nem várva, gáncscsal nem törődve: erre már csak azok a nagy lelkek képesek, akik magasabb szem­pontból, mint az. örökkévalóság egy darabját értékelik az életet, akiknek tehát vezércsillaga a hit, így isteni rendelésnek nézik munkakörüket, lelkiismeretük sugal­latát követve dolgoznak s jutalmukat a kötelesség hi­ven teljesítésének öntudatában keresik. Ilyen magasabb szempont vezette mindenben ezt a mi nagy halottunkat. A munka ilyen értékelésére predestinálta már az a sok gyermekkel, de kevés földi jóval megáldott tanító család, ahonnan elindult az élet útára. Ki merné mondani szegényes útravalónak, semmi örökségnek ezt az életfelfogást I A megboldogult A konfirmációi előkészítéshez ajánlom a következő munkákat: Az uri szent vacsorához készítő Katekizmus. Irta: Tóth Fcrcnc. Ára 40 fillér. Konfirmációi Káté. A ref. vallású növendékek számára. Irta Kis József ref. lelkész. Ára 40 fillér. Református keresztyén Vallástan. Irta Fülöp József. Ara 50 fillér. Kaphatók: KIS TIVADAR könyv- és papirkereskedésében Pápán, Fő-utca 21.

Next

/
Oldalképek
Tartalom