Dunántúli Protestáns Lap – 29. évfolyam – 1918.

Lapszámok - 1918-01-06 / 1. szám

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP - AZ EGYHÁZ ÉS ISKOLA. KÖRÉBŐL. * A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden vasárnap. Kéziratok a szerkesztőséghez: Kis József a felelős szerkesztő cimére küldendők, a Belső munkatársak: Borsos István Czeglédy Sándor Pongrácz József. Előfizetési díjak (egy évre 12 K, félévre 6 K), hirdetések, reklamációk Faragó János főmunkatárs cimére küldendők. Az űj évben. Mit hoz az új esztendő ? Ki tudná megmondani! Nagyobb várakozással alig nézett eléje egy-egy új esztendőnek az emberiség, mint ennek. Nyugtalan, zavargó, kiszámíthatatlan a föld népeinek wiszonya, helyzete. Nyugtalan, zavargó, kiszámíthatatlan hazánk politikai élete. Láthatatlan, titkos erők titáni erővel dolgoznak világszerte, verejtéket, vért izzadva, hogy más alakulatokat hozzanak iétre, más társadalmi álla­potokat teremtsenek. A mult esztendő nagy meglepe­tést hozott a mindenhatónak vélt cári uralom megsem­misülésével. A rettentő rendőri és katonai fölkészült­ség, a rémes kémrendszer nem volt képes útját állni az orosz nép fölszabadulásának. Uralomra jutottak az üldözöttek és magasan lengetik az egymás után, lé­pésről-lépésre a cári jogar alá kéiíyszérítet. népek föl­szabadulásának, önállóságuk biztosításának zászlóját. A cári uralom a maga merevségével öntudatlanul és akaratlanul is kezére dolgozott a demokratikus irány­nak. Összeroppant, amikor a legerősebbnek, legyőz­hetetlennek, befelé és kifelé gőzhengernek képzelte magát/ Ámulunk e nagy változáson. De még csak át­meneti a változás. Megállapodás, lehiggadás, elhelyez­kedés még nincs. És valyon mikor lesz és hogyan lesz ? Ezt senki se tudja; Oroszországban se tudják. Azt talán biztosra vehetjük, hogy az autokrata cári uralomnak örökre vége van; és ha monarhia lesz is végre az államforma, a demokratizálás egyre előbbre halad, mindig nagyobb tért nyer. Bizonyos, hogy hi­hetetlenül megnő a szociálizmus tekintélye, hódító ereje. Hiszen az oroszoknak a szociálisták hozták meg nemcsak a polgári és politikai szabadságot, de a bé­két is ; bizonyos, hogy a szociálizmusnak fogják kö­szönni a rettentően megunt, kibeszélhetetlen nyomoru­sággal járó háború beszüntetését. Kétségtelen, hogy Leniné és társaié lesz az orosz nép szive. Úgy lehet, hogy nem csak az oroszok, de az egész világnak béke után epedő népei mind a szo­ciálizmus előtt fognak tömjénezni, mert kétségtelen, hogy az általános békéért a szociálisták dolgoztak — legalább szóval — legtöbbet és legbátrabban. Ma már annyira kifáradtak a népek, annyira epednek a béke után, hogy ott is, ahol a szociálizmus eddig rossz­hangzásu, gyanús név volt is — rokonszenves és kedves lesz ezután. Kinek, kiknek, miféle intézményeknek fog legtöb­bet ártani a szociálizmus súlyának, értékének, tekin­télyének emelkedése és megnövekedése ? Ez a kérdés legközvetlenebbül a vallást érinti. De épenséggel nem közönyös az államokra se. Válasz-uthoz ért az emberi­ség. Erősen fújdogál a társadalmi forradalom előszele. Bizonyos, hogy erősödni fog. Sőt kétséges, nem lesz-e mindent felforgató szélvésszé ? ! Oroszországot illető­leg közelebb azt a tájékoztatást kaptuk, hogy „míg Csernovék, (volt földmivelésügyi miniszter) valamint az összes mérsékelt szociálista pártok egyelőre csak a földbirtokok felosztását tartják szükségesnek és min­den egyéb tekintetben csak a teljes demokratizálás elvét vallják, addig Lenin el akar törölni minden magántulajdont. Integrálisán magáévé teszi Prondhon gondolatát: a magántulajdon rablás. Tehát ki kell sajátítani mindent. A föld mindenkié. A gyár mindenkié. A tőke mindenkié. A gyárak, a gépek, az ipari terme­lés a munkások felügyelete alá kerül. A gyárigazgató­kat, művezetőket, mérnököket a munkások alkalmaz­zák. A munkások részvénytársaságáé az ipari termelés II. Lajos udvara. 1516-1526. A M. Tud. Akadémiától Gorove-díjjal :-: kitüntetett pályamű. :-: Irta : Dr. Fógel József. Ára 5 korona. Háborús fejek. Irta: Kósa Miklós. Ára 3 korona. Más fuiidameatomot senki nem vethet Irta : Révész János. Ára 1 K 20 fillér. Látások könyve. Beszédek, elmélkedések. Irta : Ravasz László. Ára 12 korona. Kaphatók: KIS TIVADAR könyv- és papirkereskedésében Pápán, Fő-utca 21.

Next

/
Oldalképek
Tartalom