Dunántúli Protestáns Lap – 28. évfolyam – 1917.

Tárgymutató. I. Vezércikkek és értekezések. A férfi-jellem. K. J. 25 A galamb, a. 1 A halál árnyékának völgye. K. J. 49, 57 A jövő lelkipásztorai, m. 170 A kehely, gy. 124 A láthatatlannal való szövetség, sz. 237 A mi helyzetünk. 93 A nehéz hivatás.' 269 A protestántizmus ősereje. Dvorak József. 319 A református ember szíve. Sz. I. 287 -A sátán munkája. K. J. 74 Atyai jó indulat, rs. 65 Az élet kenyere, s. 239 Az idők jelei. László Levente. 305 Az Isten világosság. K. J: 297 Az örök élet. —c. 121 Az Úr gondot visel. s. 221 Az úrvacsorai kérdésekhez. Kiss Zoltán. 83, 294, 309, 315 Betanított emberi parancsolat volt-e ? Gy. E. 309 Egy-két szó az úrvacsorai vitához. Cs. L. 66, 75 Egy kis törvénymagyarázat. Lepsényi. 114 Egy ítélet alkalmából. K. J. 122 Embereket keresünk, m. 146 1907—1917. K. J. 73 1917. év. Patay Károly. 343 Fellebbezés, a. s. 89 Gondnoki megnyitó. Dr. Huszár Aladár. 314 Gróf Tisza István 10. éves főgondnoki jubileuma. Németh István. 129 Hogyan vehetsz szent Lelket? m. 153 Hol az igazság? Tildy Zoltán. 17 Hozsánna! Györék József. 98. Hónál fehérebb m. 41 Indítvány. Kis József. 331 Isten kívánsága, m. 201 Isten üdvözítő akarata, a. 323 Jézus és a sokaság, m. 209. jézussal voltak, a. e. 313 Karácsony az életben Kiss Zoltán. 335 Kétség és remény, s.. 227 Kétségek, győzelem. Tildy Zoltán. Kiaknázatlan munkatér. P. 154, 165 Megnyitó beszéd. Gróf Tisza István 137 Megnyitó beszéd. Huszár Aladár. 90, 228 Megpróbáltatás. Tildy Zoltán. 33 Milyen mély a szeretet? sz. 185 Milyen mély az emberi szív? sz. 193 Milyen mélyek napjaink? sz. 177 Mindenkiért, sokakért, érettem. Spectator. 97 Mire jó a reformátusnak hite? sz. .. 293 Mit követel tőlünk a reformáció? Györy Elemér. 186 Mondják, de nem cselekszik. 277 Önzetlenség. Gy. E. 113 Örvendezzünk! Gy. E. 105 Pünkösd, g. 161 Sadduceusok. 252, 256, 261 Sadduceusok II. Kovács József. 332, 338 Ugyanaz, s. 255 Uram, maradj velünk! s. 259 Új értékek, s. 233 Újévi gondolatok. K. J. 2 Út, élet és igazság. —e. 251 Útitársak. Gy. E. 9 Várjuk, aki jön. Szabó Imre. 327. Világosság, mely reformációt teremt. Sz. /. 281 Virágvasárnap. 98 II. Egyházi élet. A dunántúli ref. egyházker. közgyűlése. Jelenvolt. 139.148 A Kálvin-Szövetség a békéért. 204 A Kálvin-Szövetség konferenciái. Kis József. 21, 30, 38, 45 A komáromi egyházmegye közgyűlése. Tudósító. 243 Alakítsuk meg a ref. sajtóegyesületet! Dr. Kovács István. 329 A lengyelországi új egyházak érdekében Rades­hovszky. 246 A mezőföldi ref. egyházmegye közgyűlése. Vargha Kálmán " " " 279 A protestánsok ünnepe Léván. 265 A reformáczió megünnepléséhez. 240 A ruhabeszerzési segély. 195 A stóla ügy. R ' 36 A veszprémi egyházmegye közgyűlése. Figyelő. 234 A veszprémi egyházmegye 400-os ref. ünnepélye. Prédikátor. ' 270 Az egyet, adóalap szabályrend. tervezetéhez. Vargha ' Kálmán. 91, 102/107 Az őrségi egyházmegye közgyűlése. Csukás Endre 216 345 284 104 - 179 194 284, 288 222 203 18. 26 11 Az 1848: XX. t.-cikk végrehajtása. A zsinati képviselők névsora. Révész Kálmán. Dúnántúli ref. Takarékpénztár közgyűlése. Egyetemes konventünk ülése. Egyházi gyűléseink, m Egyházkerületünk közgyűlése. 215^-Egyke. Tildy Zoltán. Egyházmegyei közgyűlés. E.-s. Éneklésünk. Református. Fülöp József 25 éves lelkészi jubileuma. Intelligenciánk megmentése. Réthy László. 99 Jegyzőkönyv. 332 Két új leányegyház az őrségi egyházmegyében. Csukás E. 14 Konkoly Thege Sándor egyhmegyei gondnok be­iktatása. 53 f Lelkészegyesületi gyűlés. • 132 Lelkészértekezlet közgyűlés. Tudósító. 217 Levél. Esperes. 6 Megjegyzések. Csiba Imre. 315 Mert református. Gy 234

Next

/
Oldalképek
Tartalom