Dunántúli Protestáns Lap – 25. évfolyam – 1914.

II. Egyházi élet - Templomszentelés Ajkán. Sz. A.

TEMPLOMSZENTELÉS. U • OLYÓ ÉVI november 22-én lélekemelő szép ünnepély folyt le a pápai ref. egyházmegye egyik csekély népességű egyházában, Ajkán. D D Az egyházközség megnyitotta templomát s e napon volt annak ünnepélyes felszentelése. A gyülekezet elöljárósága főtiszteletü és méltóságos Németh István püspök urat kérte fel a templomszen­telés végzésére. De ő a meghívásnak nem tehetett eleget, mert másnapra, hétfőre már előzőleg egy érte­kezletet hivott össze Komáromba. Az ünnepély lefolyá­sának főbb vonásai ezek. A templom megnyitását megelőzőleg a templom előtti téren gyülekezett a közel s távolból egybesereg­lett közönség, melynek tömör sorai között jóleső érzés­sel szemléltük a testvéregyház lelkészét, valamint a jórészt más valláshoz tartozó intelligens elemet is. A XC. zsolt. 1. v. eléneklése s a helyi lelkész üdvözlő s a templom megnyitását kérő szavai után az egyház­megyének buzgó esperese, nagyt. Kis József úr, ki a gondozása alatt álló gyülekezetekben az ilynemű szertartá­sokat szinte kivétel nélkül végezni szokta, felnyitotta a templom ajtaját, teljesítvén azáltal az Úr házának látogatását, már hónapok óta nélkülöző gyülekezetnek hő vágyát. A felszentelő imát az ünnepi beszéddel együtt szintén nagyt. esperes úr végezte, ez utóbbit Préd. könyve Xll-ik részének 14—15. versei alapján, megkapó voná­sokban vázolván a világnak minden téren való bámu­latra keltő, csodás előhaladását; de amelynek azért nincs meg az emberiségre igazi átalakító, megneme­sítő erkölcsi hatása, mert minden vívmányából hiány­zik az Isten iránt való legfőbb kötelesség teljesítése, a dolognak summája az istenfélelem s az Úr paran­csolatainak megtartása. A felszentelő, hálaadó imád­ságok pedig a templomi csendes áhítat s a határainkon dúló fergeteg ellentétes hasonlataival, a saját fiaiért is reszkető apai sziv teljességéből, megható bensőséggel hangzottak el, könnyekre fakasztván a máskülönben elérzékenyülésre nem hajló lelkeket is. Ezt követte a templomjavitás történetének ismertetése s az önkéntes adományok felolvasása. Az úrvacsorai ágendát nemes egyszerűséggel s áhítatot keltő igazi közvetlenséggel nagyt. Jakab Áron nagypiriti lelkész úr végezte. A 174-ik dics. 1. versének eléneklésével végződött az ünnepély. A hivek buzgóságának fényes tanújele a megújított templom. Az abban egybegyűltek találják fel minden­kor szivük ama hő vágyát, mely lépteiket az Úr szent hajlékába vezérli. SZ. A. VEGYES /^JYÁSZHIR. Mély részvéttel közöljük a következő gyászjelentést: Az ujbarsi-, marosfalvai- és kis­koszmályi református egyházközségek tagjai mély megilletődéssel és részvéttel tudatják, hogy szeretett lelkipásztoruk Nt. Varannay Lajos e. megyei és ker. tanácsbiró f. hó 2-án 73-ik évében, lelkipásztorkodá­sának 42-ik évében hosszú szenvedés után az Úrban elhunyt. Hült tetemeit folyó hó 4-én d. u. 2 órakor kisérjük örök nyugalomra az ujbarsi temető-kertbe. „Megszűnt a mi színünknek öröme, siralomra fordult a mi örömünk, elesett a mi fejünknek koronája". (Siralmak k. V. 15. v.) Ujbars, 1914. évi december hó 2. Áldás emlékére. A család gyászjelentése: Alulírottak ugy a magunk, valamint az összes rokonság nevében fájdalomtól megtört szivvel jelentjük, hogy a felejthetetlen jó férj, apa, nagyapa, após, Nt. Varannay Lajos ref. lelkipásztor, e. megyei és ker. tanácsbiró, lelkészegyesületi elnök, képviselőtestületi tag stb. életé­nek 73-ik, boldog házasságának 24-ik, lelkipásztor­kodásának 52-ik évében folyó hó 2-án reggel 5 órakor hosszú, kinos szenvedés után az Úrban csendesen elhunyt. Drága halottunk kihűlt tetemeit e hó 4-én d. u. 2 órakor fogjuk átadni az anyaföldnek az ujbarsi ref. temető-kertbe. Ujbars, 1914 december hó 2-án. Özv. Varannay Lajosné szül. Jádi Ilona felesége. Bajkay Zsigmond veje. Bajkay Zsigmondné szül. Varannay Irén, Varannay Ilona gyermekei. Bajkay Margit unokája. Áz igaznak emlékezete áldott. pSALÁDI PÓTLÉK. Az ág. hitv. evangélikus egyház illetékes bizottsága Zsigmondy Jenő főgondnok és Scholtz Gusztáv püspök elnöklete alatt tartott ülésé­ben a lelkészek részére egy-egy gyermek után 300— 300 korona családi pótlékot állapított meg. Igy 122 gyermek után 36.600 koronát utalványozott ki. Még 32 gyermek után 9600 koronát utalványozott a hiányos adatok pótlólagos igazolása esetére. 19 gyermek atyjá­nak a jövedelme meghaladja a 4.000 koronát s igy ezek nem kapnak segélyt. A vi lek íibb és legnagyobb cipőüzlete. Mérték szerint, vagy egy beküldött minta-cipő után nem­h:: - Alapíttatott 1864-ben. ÁRMIN ezelön Altsiadler J cipöraktára PAI'A, Kossuth Latos utca 32. sz. y csak divatos és szép, de főleg tartós és jól álló cipőket lehet kapni. Beteg és szenvedő lábakra (orthopad-munka) kiváló gondot fordít. Raktáron tartok mindennemű saját készítményü úri-, női- és gyermek-cipőt. Vadászoknak különös ügyeimébe ajánlja garantált vízmentes vadász-cipőit és csizmáit.

Next

/
Oldalképek
Tartalom