Dunántúli Protestáns Lap – 25. évfolyam – 1914.

TÁRGYMUTATÓ. I. Vezércikkek és értekezések. Adventi imádság. Olé Sándor. 407 (/ A háború. K. J. 255 a A háború. Patay Károly. 287 A háború kilátásai egyházunk szempontjából. 1/ass Vince. 327 A huszonötödik év kezdetén. Révész Kálmán. 1 A közokt. miniszter egyházpolitikája. 161, 169, 181 A lelkészválasztásról. Nagy Lajos. 265 A levélhullás tanúlságai. Fülöp József. 385 Aludni vagy élni . . . W. 151 Antal Gábor püspök meghalt. K. J. 19 l A protestáns Angliához! Barthalos István. 303. Az a bizonyos II. t.-c. 38. §. Drávai. 185, 214 Az angolok és a világháború. Harnack levele. 352 Az esperesi egyházlátogatás. Szűcs József. 130, 137 Az új esztendőben. Kis József. 2, 11, 29 Áldozócsütörtök ünnepén. Czakó Gyula. 159 Beszédek a barsi egyhm. lelkészi értekezletén. K. J. 82 Békesség. Borsos István. 193 Buzdító beszéd. Izsák Aladár. 272 „Elküldöm az én követemet a te orcád előtt, aki elkészíti a te utadat". Luk. VII : 27. Csukás Endre. 424 Egyházi beszéd. Kis József. 295, 305 Egyesült erővel ! Kis József. 143 Egyházi beszéd lelkészértekezleten. Czeglédy Sándor. 359, 367 Egyházi élet. Németh István. 312 Elmélkedés háborús időben. Orbán Jenő. 371 Emlékbeszéd Antal Gábor fölött. Németh István. 319 Fájdalmas advent. Sz. I. 391 Fehér színház. K. J. 127 Felebarátainkért. Dr. Polgár Iván 348 Főpásztori buzdítás. Németh István. 263 Gondolatok pünkösd ünnepén. Csukás Endre. 175 Hamis advent. Sz. I. 415 Háborús aktualitások. Csukás Endre. 402 Húsvéti gondolatok. K. J. 120 Húsvét. K. J. 119 Ima 1914 október 6-án. V. 335 Ima iskolai év elején háborús időben. Lic. Rácz Kálmán. 311 Imádkozzunk! Kis József. 264, 271, 279 Imádság. Olé Sándor. 400 Jézus legyen példaképünk! Birtha József. 227 Karácsonyi imádság. O. 423 Készülődjünk. Megyercsy Béla. 300 Közgyűlést megnyitó ima. Czike Lajos. 45 Levél a szerkesztőhöz. Szabó György. 131 Luther 95 tétele ma. Szabó Imre. 375 Meddő advent. 399 Megjegyzések a Megjegyzésekre. Kis József. 153 Megnyitó beszéd. Gróf Tisza István. 46 Megnyitó beszéd. Németh István. 27 Még egyszer a II. t.-c. 38. §-a. Drávai. 247 Modern keresztyén szinvonalon. Budapesti Hirlap. 383 Németh István. Borsos István. ' 85 Pünkösd. Fekets Sándor. 176 Püspök-avató beszéd. Dr. Balthazár Dezső. 114 Püspököt üdvözlő beszéd. Gróf Tisza István. 109 Székfoglaló beszéd, Huszár Sándor. 235 Székfoglaló beszéd. Németh István. 110 Vallásos ismeretszerzés. Vass Vince. 336 Válasz. Kis József. 31 Vigyázzunk ! Drávai. 351 II. Egyházi élet. A belsősomogyi ref. egyházmegye közgyűlése, a—i. 96 Advent orosz földön. Czakó Gyula. 416 A drégelypalánki ref. egyházmegye közgyűlése. 32 A föld vallási statisztikája. 198 A kamocsai ref. egyház régi és új harangjai. Boross Kálmán. 221, 229, 242 ^ A lelkész legsürgősebb teendője napjainkban. Borza Mór. 392 A mezőföldi egyházmegye közgyűlése. Vargha Kálmán. 280 Antal Gábor temetése. 22 A népesedés problémája. Bernáth Istvántól. 123, 155 A pápai ref. Leányegyesület dec. 6-iki szeretet­vendégsége. Falussy G. 411 A püspöki beiktató-ünnepély. Borsos István. 115 A szórványok közalapi járuléka. Fülöp József. 70 A tatai ref. egyházm. lelkészértekezlete és köz­gyűlése. Besse Lajos. 241, 249 A tábori lelkészség ügye. Balogh Elemér. 400, 410 Az igazság érdekében. Németh István. 426 Az őrségi ref. egyházmegye közgyűlése. Csukás Endre. ' 238 Belsősomogyi Ref. Egyesület. 237 Edinburghi levél. Fazekas Lajos. 41, 55, 79, 95, 138, 146 Egyházkerületünk közgyűlése. 322, 332 Epilógus. Baranyay Zsigmond. 23 Esztendő utolsó estéjén mondandó imádság. Szabó Imre. 430 Kerületi lelkészértekezlet. Egy jelenvolt. 323 Konventi kölcsönök. Kemenczky Lajos. 89 Konventi ülés. 170 Kultusz. Földváry Jenő. 298, 314, 330 Lelkészértekezlet Pozsonyban. Vargha Károly. 248 Levél a szerkesztőhöz. Kis Géza. 362 Lutheri és kálvini vallásosság. Református. 256 Megjegyzések. Csiba Imre. 122 Mi lesz? Eöri Szabó Dezső. 54 Nyilt levél nt. Kis József lelkész úrhoz. Boross Kálmán. . 30 Reform a kerületi és főiskolai pénzalapok kezelé­sénél. Kemenczky Lajos. 13

Next

/
Oldalképek
Tartalom