Dunántúli Protestáns Lap – 19. évfolyam – 1908.

TÁ R GY M U TAT Ó I. Vezércikkek és értekezések. A betlehemi csillagok. Szabolcsba Mihály. 893 A díjlevelek értékelése. Kis József. 1, 21 Adócsökkentés és községi segélyek. Balla Endre. Adventi gondolatok. Csukás Endre. A VII. t.-c. végrehajtása. Bállá Endre. A hivatalos egyház és az 0. R. L. E. közötti szer­ves összeköttetésről. Csukás Endre. A katholikus Népszövetség. K. J. A Kálvin-ügy. Kis József. A lelkészi fizetések. Antal Gábor. A lelkészi hivatal s a lelkipásztorkodás szükséges volta. Csiky Lajos. A lélek ünnepén. Fülöp József. A Ne temere. Matolcsy István. A pápa és a vegyes házasság. Antal Gábor. A reformáció emlékünnepén. Borsos István. A sajtó. Pólya Lajos. A számok beszélnek! Patay Károly. A vallásügyi minisztei az 1848. XX. t.-c.-ről. Kis József. Az adóteher csökkentése. Somogyi György. Az adóteher csökkentésére kért államsegély. Prédikátor. Az adócsökkentési segély ügyének megoldása. Vörös János. 635 Az adótehercsökkentés kérdéséhez. Vargha Kálmán. 261 194 .569 845 181 898 105 589 421 173 381 695 401 761. 835 137 745 369 109 Szent­Az egyházi adózásról. Seregély Béla Az orsz. nyugdijintézeti dijak. Kis József. Az Országos Vallásegyenlőségi Szövetség. kuty Károly. Az új egyházi adóról. Nagy Lajos. Az úrnak háza imádság háza. Vargha Kálmán. Adventben. Csukás Endre. Becsületes segítés. Boross Kálmán. Deák Ferenc beszédei. Balla Endre. Egy fontos indítvány. Faragó János. Egy fontos kérdés. Faragó János. Egyházi intézményeink fejlesztése és létesítése. Egy még idejekorán való indítvány. Sedivy László. Egy §, mely a törvényből hiányzik. Patay Miklós. Egy várva-várt szövetség. Elnöki megnyitó. 1908 április 2. Dr. Balthazár Dezső. Elnöki megnyitó. Dr. Balthazár Dezső. Felekezetközi viszonyaink. Antal Gábor. Felekezetközi viszonyaink. Kis József. Felhívás. Gróf Dégenfeld József. Felhívás az orsz. vallásegyenlőségi szövetségbe be­lépésre. Feltámadott! . . Feltámadott! . . . Vargha Kál­mán. 896 123 241 829 613 877 501 221 474 45 164 701 245 689 629, 649 469, 485 580 781 257 Főgondnoki megnyitó. Dr. Darányi Ignác. Főiskolai internátus. Csukás Endre. Gróf Tisza István beszéde Kaposváron. Helyzetek — állapotok. Somogyi. Jézus él! Fülöp József. Karácsony. Kálvin János emléke. Borsos István. Kegyelet. Fülöp József. Kenessey Béla püspök. K. J. Kongrua és vallástanítási fuvarpénz. Végh János. Költségvetések és számadások készítése. 849. 885, Legyünk egyek a Krisztusban ! Lelkészi nyugdíjintézet. Patay Miklós. Megnyitó beszéd a Konventen. Báró Bánffy Dezső. Melyik a nagyobb, melyik a kisebb veszély ? Patay Károly. Még egy szó az adózási államsegély-kérvények tárgyalásához. Patay Miklós. Néhány szó a személyi adóról. Bertha György. Nehéz idők. Nem lehet hallgatni, mikor a lélek is beszélni késztet. Calas Theofil. Nyílt kérdések. Szűcs József. Nyílt levél nagyt. Kis József esperes úrhoz. Gróf Tisza István; s válasz. K. J. Nyugdíj. Pólya Lajos. Országos nyugdíjintézetünk. Kis József. Szabadgondolkodók. Dr. Körös Endre. Szerzett jog. Mozsonyi Sándor. Szerény észrevételek. Szabó János. Ujabb tájékoztatás az adózás ügyében. Gróf Tisza István. Ut és mód nyugdijintézeti terheink könnyítésére. Patay Miklós. Üdvözlet. K. J. Ünneprontás. Czakó Gyula. Záró beszéd a M. P. I. Társaság közgyűlésén. Antal Gábor. 711, II. Egyházi élet. A barsi egyházmegye közgyűlése. 0. A barsi ref. egyházmegye értekezlete határozatá­hoz. Szalay József. A drégelypalánki ref. egyházmegye közgyűlése. Dávid Lajos. A felvidéki reformátusok érdekében. A kaposvári ünnepély. A kaposvárvidéki lelkészi kör értekezlete. Páter Valentinus. A kaposvárvidéki ref. lelkészi kör értekezlete. Páter Valentinus. A Kálvin-szövetség. 765 555 669 333 259 895 352 437 121 163 902 205 609 863 191 592 93 553 189 24 127 546 56 517 147 143 57 349 797 900 729 489 478 799 79 492 802 884

Next

/
Oldalképek
Tartalom