Dunántúli Protestáns Lap – 17. évfolyam – 1906.

V. Könyvismertetés - Köznapi imádságok. Csiky Lajos

— Felülfizetósek. A református theologus ifjúság segítő-egyesülete javára rendezett táncmulatságon felülfizettek: Ihász Lajosné védnöknő 100 K; Hegedűs Sándor 20 K; Antal Gábor, dr. Antal Géza, Czike Lajos, Németh István 10-10 K; Barthalos István, Koller Sándor (Veszprém), Walla Géza 8 — 8 K; Zsilinszky Lajos 6 K ; Bauer Antal, Galamb József, dr. Horváth József, N. N. 5—5 K; dr. Koritschoner Lipót, Rosen­feld Samu 4 - 4 K; Balogh Ignácné (Devecsfer), dr. Adorján Gyula 3 — 3 K ; Csizmadia Lajos, Karlovitz Adolf, Kis Tivadar, özv. Kovács Imréné, Mészáros Sándorné, özv. Nagy Sándorné, Raák Gyula (Devecser), Szalay Mihály, Széky Aladárné, Szijj Laura (Tapolczafő), özv. Szijj Mihályné, Szupits Gyula, Thury Etele, Török János, N. N. 2-2 K; N. N., N. N. l-l K; kik e helyen is fogadják az egyesület hálás köszönetét! — „Uj idők . . . szebb remények." Az egész hazai sajtó üdvözölte án újítást, hogy 1907. január 1-től valamennyi tanár és tanító, még a ref. akad. tanár is, megkapja a félárú jegy váltására jogosító arcképes igazolványt. Már-már az olcsó utazás drága reményé­nyében ringatták magukat az illetők, hogy e téren is meglesz a jogegyenlőség. Alaposan lehűltek azonban a szebb remények, midőn közelébb a legilletékesebb helyen kijelentették, hogy a kedvezmény már is sok; semmi értelme, hogy még jobban kiterjeaztessék. Uj idők . . . szebb remények ! — A tiszántúli ev. ref. egyházkerület a követ­kezőket választotta meg konventi rendes tagokúi: Széli Kálmán, Dávidházi János, Sasa Béla, Süttő Kálmán, György Endre, gróf Tisza István, Dóczi Imre, dr. Bakia Lajos; póttagok lettek : Erőss Lajos, Görömbei Péter, dr. Baltazár Dezső, Papp Imre, Újfalussy Béla, Borsos Benő, dr. Tóth János, Barry József. — Az erdélyi ev. ref. egyházkerület konventi rendes tagokká a következő választotta a) egyházi rész­ről : Deésy Gyulát, Kenessey Bélát, Lénárd Lajost; b) világi részről: Simó Lajost, Mezey Albertet, Foga­rassy Albertet. Póttagok lettek, a) egyháziak: Bodor János, Nagy Károly, ifj. Péter Károly; b) világiak : Bedőházy János, Kincs Gyula, Papp István. — A jezsuita működés gyümölcse. Franciország­ban az állam és egyház szétválasztása folytán a törvény­széki termekből és iskolákból kiteszik a feszületeket; az eskü-formát is megváltoztatják; eddig Istenre esküd­tek a franciák, ezután osak a becsületükre s a lelki­ismeretükre fognak esküdni; így olvastuk egy napi­lapban. Boldog Isten! mily sok csúnya visszaélést kellett a vallás, az Isten neve alatt elkövetni ott, ahol a köz­érzület és közszellem ilyen tényekben nyilvánul meg! A vakhitet a hitetlenségtől csak egy lépés választja el. .. És kik nevelték a franciákat, kik közül minden 100-ból 99 névleg pápista ?! . . . Kik nevelték az egyház­rabló olaszokat? Bizonyos körökben nagyon üdvös lenne e kérdésekről elmélkedni! Ezernél több kiváló orvos és tanár ajánlja! 1904. St. Louis Grand Prix. Külföldi utazáson kérjen min­denütt Szt.-Lukácsfürdői Kristály- ásvány vizet! A szénsavval telített — A keresztyén szeretet munkái. Belmissiói kalauz. Fordította s hazai adatokkal bővítette Csizmadia Lajos theol. tanár. Igen érdekes, nagyon tauulságos útba­igazító és buzdító jeles munka ez a 329 lapra terjedő könyv. Felöleli a keresztyén szeretet munkáinak egész körét. Lelkészek és papnövendékek nagy haszonnal olvas­gathatják ; de világiaknak is érdekes olvasmány. A leg­szívesebben ajánljuk megszerzését. A Magyar Prot. írod. Társaság adta ki, mint a Házi Kincstár VII. kötetét. Kiállítása is oly díszes, hogy bármely szalon-asztalon he­lyet foglalhat. — Igehirdető. Egyházi beszédek gyűjteménye. Megjelenik havonként. Kiadóhivatal Nagybánya Hid-utca 8. Előfizetési ára egész évre 12 kor. A 10. füzetben van 13 jeles beszéd ; és pedig ádventi: 3, karácsonyi 3, ó-év utolsó vasárnapján: 1 ; ó év esti: 1, a Miatyánk alapján van 4 és egy halotti. Révai kalendárium 1907. Nagy népszerűségre tett szert az évek folyamán a Révai Kalendárium, amely november havában évről-évre hű tükrét szokta adni az elmúlt esztendő irodalmi életének és megbízhatóan tájé­koztatja a könyvvásárló közönséget a megjelent és ké­szülő új irodalmi munkákról. Az 1907. esztendőre szóló új évfolyam mos jelent meg. Egész sereg jelentős, nagy­szabású irodalmi újdonságot ismertet s ezenkívül kime­rítő, szakszerű, könnyen áttekinthető leltárát tartalmazza a magyar könyvpiac összes számottevő tudományos, ismeretterjesztő, művészeti, szépirodalmi és ifjúsági munkáinak. Mikszáth Kálmán, Ambrus Zoltán, Balla Mihály, Tímár Szaniszló, Mikes Lajos és mások cikkei és novellái gazdagítják az új kalendáriumot, amelyet minden érdeklődőnek kívánatra ingyen küld meg a kiadóhivatal : Budapest, VIII., Üllői-ut 18. — Nagytiszteletü lelkész úr! Van szerencsénk értesíteui, hogy most jélent meg a Révész Bálint által irt, Szoboszlai Pap István által kibocsátott és legújabban kiváló egyházi irónk S. Szabó József által átdolgozott kiadása a konfirmációra előkészítő káténak. Ara 30 fillér. Ez a hasznos és idvességes tudományra tanító kis köny­vecske 1856-ban, tehát ezelőtt éppen 50 esztendővel jelent meg először Debreczenben. A nagynevű szerző halála után bocsátotta közre későbbi püspök-utódja, az imádságos ajkú Révész Bálint. Azóta 23 kiadást ért és sok ezer lélek ismerte meg belőle, rövid foglalatba a keresztyén vallás igazságait, ötven esztendő nagy idő. Igaz, a Krisztus tudománya tegnap és ma ugyanaz és mindörökké ugyanaz lészen. E kis könyv tartalma tehát, mely a Krisztus tudomá­nyáról szól, nem változott meg. De igenis nagyot haladt szép magyar nyelvünk csinosságban, erőben és hangzatos­ságban. Ehhez képest kellett a kátét átdolgozni, új alakba öltöztetni, amely fontos munkával S. Szabó József debre­ceni kollégiumi tanár urat biztuk meg, aki igyekezett a kátét a tanulásra könnyebbé tenni ; végül itt-ott, főként az első részben, hiányait pótolni. Lényegében azonban, a káté marad a régi. Minden t. lelkész, tanító és katechéta úr meggyőződhetik róla, ha e könyvet növendékeinek meg­szerzi, hogy ennél egyszerűbb, áttekinthetőbb, világosabb és tartalmilag kifogástalanabb konfirmációi káté magyar nyelven ez idő szerint nem létezik. Teljesen a 12 éves hasznos ital étvágy-zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb asz­tali és borviz. Hathatós szomjcsil­lapitd. — Vidékre és külföldre f u var dy mentes szállítás. — Kér­jen árjegyzést. Szénsavtelités nélküli töltés is rendelhető, mely hasonló enyhesége folytán pótolja a fran­cia Evian és St. Galmier vizeket. Szt. Lukácsfürdő Kutvállalat Budán. KftISTALr • ÁSVÁNYVÍZ -

Next

/
Oldalképek
Tartalom