Dunántúli Protestáns Lap – 17. évfolyam – 1906.

V. Könyvismertetés - Református Egyházi Lapszemle. Vágmelléki

— Papok a népművelés szolgálatában. Gárdonyi Géza, a jeles iró, aki 4 évig volt néptanító (r. kath.), a kővetkező' figyelemreméltó sorokat írja „Uj szántás, új vetés" cimü (Népművelés 1—2. szám) cikében : Mi a pap a népnek ? A legnagyobb tekintély. Szavát Isten szava­ként tiszteli a nép . . - Az egyetlen ember az úri osztály­ból, akit magáénak érez, mert végig kiséri az életét a a születésétől a temetéséig. A pap prédikációja, meg a kalendárium — ez a kettő a népműveltség napja és holdja. Pedig a templomi prédikációt többnyire nem is értik. A mi papnevelő-intézeteink nem gondoltak eddig arra. hogy a papot egyenesen a nép prédikátorának neveljék. Súlyos vád, de faluhelyen nőttem fel s azután is soká éltem ve­lök, hallgattam egynehány ezer prédikációt. Mondhatom, egyetlenegy prédikációra emlékszem hálával a sokból ; az is betanúlt prózai költemény volt. A többi mind hal-vérü theologizálás, figyelemgyötrő dogmatikai hajszálboncolgatás volt. Semmi kapcsolat a nép földi életével, munkájával, szenvedélyeivel, bűneivel, szokásaival, gondolataival. Lónak algebra, tehénnek filozófia, bagolynak elektroteknika ! Ha ez megváltozhatna ! Ha a papok nem szemináriumi tankönyv nyelven prédikálnának, hanem népi nyelven ! S nem csupán bibliai tekintélyekre hivatkoznának, hanem olykor magára a természetre, az élet belső hangjaira ! . . . A pap ez idő szerint csak a pirosbetűs napokon dolgozik. Hétköznap gazdálkodik, vagy tétlenkedik. Nem is kötelessége, hogy hitbelieken kívül más munkát végezzen. Tehát minden esztendőben van két-háromszáz olyan napja, amelyen tu­dásai, ismeretei csupán magán értékek, a népre nézve for­gatatlan kincsek. Mit tehetne annyi ezer közpap, annyi idővel, ha társúlna a néptanítóval, a népművelésben ? ! A hit csak világosság, nem kenyér. A műveltség kenyér is. A hit csak vasmacska, de nem hajó. A műveltség hajó is az élet tengerén. A hit csak összekötőhid az ég és föld között. A műveltség az élet élete a földön. A nép műve­lésének munkáját folytatni kell a templomon kívül. A fel­nőtt népet gyermeknek kell tekintenünk, a gyermeket fel­nőttnek ... A népművelés dolgában minden község, min­den falu, minden puszta egy-egy ország. Egyetlen úri ember szíve világító fákyaként lobbanhat lángra a maga községében. S egyik fáklyánál meggyúlad a másik. — őszinte, igaz, tehát megszívlelésre méltó beszéd ! — A főiskolai ifjúsági képzőtársulat márc. 15-iki ünnepélyén a következő felülfizetések történtek : Ihász Lajos 5 K, Pap Amelie 4 K, Matus György, Szalay Imre (Szentgál) 2—2 K. Fogadják e helyen is a társulat szives köszönetét. — A M. Tudományos Akadémia a Wodiáner-féle 1000 koronás jutalmat Sinka Lajos kraasói ev. ref. taní­tónak, az orsz. ref, tanítóegyesület elnökének adományozta, illetőleg Ítélte. — Szabó Demeter hajdúböszörményi gazdálkodó 1000 koronás alapítványt tett a böszörményi egyháznál oly célból, hogy a bibliai magyarázatok nov. 1-től április l-ig tartsanak. Az alapítvány kamata a biblia magyaráza­tot végző lelkészt illeti. Szép bizonysága ez a biblia sze­retetének. — Kálvin nemzetközi szolgálatainak leirására a genfi papok 1200 korona pályadíjat tűztek ki. Beadási határidő 1908 május. — A közoktatásügyi kormány a debreceni ev. ref. főgimn. számára 59,000 koronát utalványozott beruházási segély cimen ; még 241,000 koronát fog ily célra kapni az intézet. — Balogh Ferenc, a debreceni ev. ref. theol. akad. nagynevű tanára f. évi május havában tölti be tanári szolgálatának 40. évét. A jelenlegi és volt tanítványok köréből bizottság alakúit, kogy a nevezetes évfordulót illően megünnepeljék és méltóan megörökítsék. — Tömeges áttérés. A torontálmegyei Tiszaszent­miklóson a legközelebb 300 lélek tért át a róm. kath. vallásról az ág. hitv. ev. egyház hivei közé. — A németországi egyetemekre a most folyó tanév II. felére 2186 prot. hittanhallgató iratkozott be, és pedig Berlinben 349, Lipcsében 332, Halié-Wittenbergben 313, Tübingában 274, Erlangenben 145, Marburgban 117, Göttingában 98, Bonnban 80, Giassenben 66, Kőnigs­bergben 62, Greifswaldban és Strassburgban 61, Heidel­bergben 59, Boroszlóban 56, Rostockban 48, Jénában 39, Kielben 24. E számból mindössze 190 a külföldi. —• Az Egyetértés. A magyar nemzetnek ebben a a küzdelmes harcában, az ősi alkotmányunkat ért nehéz megpróbáltatásban vezető szerep jutott az ellenzéki saj­tónak s ebben a legnagyobb, legelterjedtebb s legerősebb ellenzéki politikájú napilapnak, melynek negyven éves múltja bizonyítja, hogy a nemzeti küzdelmet mindig az Egyetértés vezette. A lap szerkesztősége, mely országos nevű munkatársak nagy gárdájából áll, most megtizszerzett erővel küzd a független nemzeti eszmékért. Kitartó lelke­sedéssel halad ennek a harcnak az élén. Az Egyetértés gárdája dr. Pap Zoltán főszerkesztő, Purjesz Lajos felelős szerkesztőn és Eötvös Károly szépirodalmi főmunkatárson kívül még a következőkből áll: Mocsáry Lajos, Ábrányi Kornél, dr. Bernát Ottó, Hevesi József, Timár Szaníszló, Szabolcska Mihály, dr. Falk Zsigmond és a külföldi, vala­mint vidéki levelezők nagy seregéből, akik mindnyájan gondoskodnak arról, hogy az Egyetértés ne csak elsősorban a politikában, hanem úgy társadalmi, közgazdasagi, mint művészeti iredalmi és egyáltalán minden téren vezető sze­repét továbbra is megtartsa. Az Egyetértés olvasóinak külön kedvezményekkel is kedveskedik, amennyiben tel­jesen ingyen adja a Magyar Szalon szépirodalmi folyó­irat évi tizenkét gyönyörű kötetét és negyedévi két korona előfizetési árért az Üstököst, ezt a legrégibb leg­jobb és legelterjedtebb magyar viclapot. — Az Egyet­értés cime : Budapest IV., Vármegye utca 11. szám. — Orgona megrendelés. Zilah város ev. reform, temploma részére Országh Sándor rákospalotai (Budapest metlett) orgona-gyáros cégnél új orgonát rendelt. A mű 22 szóló és 19 mellékváltozattal a legújabb csőrendszer szerint készül. Külseje díszes, impozáns, 8 és fél méter mggas, 6 és fél méter széles lesz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom