Dunántúli Protestáns Lap – 17. évfolyam – 1906.

V. Könyvismertetés - Debreczeni Lelkészi Tár, III. k. Ism. Szücs József

— Lelkésztársaink és a tanítói kar jóakaratú figyelmébe ajánljuk, egyházunk tagja, egyetlen ev. ref. vallású magkereskedőnek Fábián Béla budapesti mag­kereskedőnek megjelent hirdetését. — A legmelegebben ajánljuk egyházaink jóakaró figyelmébe Baktai Egry Ferenc kisgejőci harangöntő mű­helyét, hol a legjobb és legmegbízhatóbb harang készül­a következő bizonyítvány is mutatja. Bizonyítvány. A kecskeméti ev. ref. egyház nevében alólirottak hivatalos hitelességgel bizonyítjuk azt, hogy tekintetes Egry Ferenc úr harangöntöde tulajdonos a kecskeméti egyház által pusztaszentkirályi újonnan épült temploma tornyába nála megrendelt két harangot a megrendelés feltételeinek min­denben megf'eleló'en készítette el szolgáltatta át egyhá­zunknak. A harangok ugy külső kiállításuk díszes volta, mint különösen gyönyörű tömör és tiszta hangzásuknál fogva minden várakozást kielégítenek. Remek összhang­jukkal (H és Dis) dicsérik a mestert. Melyeknek hiteléül adtuk ezen bizonyítványunkat. Kecskeméten, az egyházta­nács 1901. évi nov. hó 3-án tartott ülésében kelt hatá­rozat alapján. Mészáron János, ev. ref lelkész. Gijörffy Balázs, fógondnok. , — JÓ barátainak ajinlja a világhírű erfurti mag­vak portó és vámmentesen Budapesten való beszerzését Radváner magkere^kedésében — (Samenhandlung) Buda­pest, V., Nádor-utca 8. szám. Felelős szerkesztő és lap tulajdonos: Kis József. Főmunkatárs : Faragó János. REF. ZENEKÖZLÖIiy fi Hkiy böl mindenki tfLUlljr kérjen mutat­ványszámot Sárospatakról. A konfirmáció közeledte alkalmából a nagytiszt, urak szives figyelmébe ajánlom a következő műveket: KIS JÓZSEF: KONFIRMÁCIÓI KÁTÉ. Ara 20 fillér. TÓTH FERENC: AGENDA. Ára ÍO fillér. Konfirmációi Emléklap. Ára o fillér. Szives megrendeléseket kér: Kis Tivadar könyv- és papírkereskedő Pá,pa, fő-utca 21. szám. IX..IPAR-UTCZA 4 SZ, Mindennemű Iskolapadok, iakola- torna- és óvoá&hjTen­dezéBek éa szabed. gyermekpadok gryarUsa. - Árjegy­zékkel készséggel szolgálunk ingyen éa bérmentve. — — -—J fiP K E 1 I G G i G G G G § 5 G G G G PONTOS ES LEGJOBB évi jótállás mellett! Egyházi szentedények uracsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, arany én ezüst ékszerek, evőeszközök, ehina-ezüst disztárg-yak icár részletfizetésre Is! Javításokra és vidéki megrendelésekre különös gondot forditok ! ! Árjegyzék SOOO rajzzal ing-yen és bérmentve. Polgár Kálmán míórás és ékszerész BUDAPESTEN, VII. Erzsébet-körut 29­Esasasasü ésasEsasMasMasasasM :Lsa5&5a5asasHsasasasa5dSMa5H5Hsijasa5asasasa5HSHsasasE5a5as asasssas

Next

/
Oldalképek
Tartalom