Dunántúli Protestáns Lap – 17. évfolyam – 1906.

TÁ RGY M UTATÓ. I. Vezércikkek és értekezések. A barátságról. Miklós Géza. 73 A fizetés-javítás örök zenéje. Sedivy László. 757 A jelen s a jövő. Borsos István. 873 A kenyér-pálya. 837 A lelkészi és tanítói fizetések rendezése. K. Pap János. 93 A magyar ref. jobbágyság fölszabadítása. Sármelléki. 423 Antal Gábor. Peti Lőrinc. 193 Aratáskor. 421 A teozófia és az újólagos megtestesülés. 353 A világ gyűlölete. 177 Az államsegély. 372 Az államsegély és a vele összefüggő kérdések. Patay Károly. 553 Az egyformásítás ellen. Szalay József. 487 Az 1848 : XX. t.-c. végrehajtása. Hegedűs Sándor. 437 Az igazság bajnoka. 161 Az ötödik evangéliom. Birtha József. 274 Az uj-év küszöbén. K. J. 1 Böjt. 141 Előre! 0. 613 Egyformásítás-e vagy célszerűség és jó izlés? Csukás Endre. 524 Egyházi számadásaink felülvizsgálata. L. Nagy Árpád. 163 Egyházi számadásainkról. Csukás Endre. 21 Egyházi szükségeink fedezése és az 1848 : XX. t.-c. Kis József. 389, 405 Egyházunk segélyezése. Vargha Károly. 37, 53 Egy szó a vezérek figyelmébe kérve ! Egy falusi lelkész. 701 Év végén. K. J. 931 Fel a munkára, a példaadásra! Barsi Sándor. 681 Fölirat az egyházi adó egyöntetű kivetéséről. Nagy Lajos 813 Hamis próféciák. Borsos István. 573 Hegedűs Sándor főgondnok közgyűlést megnyitó beszéde. 645 Hegedűs Sándor. 929 Húsvét ünnepén. 245 Kálvini praedestinatio és a tudomány. Pethes János. 338 Karácsony. 911 Karácsonyi fohász. Erdélyi Zoltán. 909 Kik a kútmérgezők ? 485 Korunk templomkerüléséről. Szűcs József. 453, 469 Miért nem tudok én keresztyén lenni ? Birtha József. 98 Pünkösdkor. 369 Rákóczi. Dr. K. E. 737 Református papok egyenruhája. Birtha József. 617 Socialista programmok. K. J. 602 Szóljatok hozzá, kedves lelkésztársaim! Jávory Nándor. 267 Teendőink és a Kálvin-szövetség. Kis J. 723, 760, 777 Theologusképzés és önmunkásság. Vargha Sándor. 537 Tulszigorú §-ok lelkészi nyugdíj törvényünkben. Boross Kálmán. 216 Tűnődés. Patay Károly. 914 Tűnődések a lugas alatt. Csukás Endre. 459 II. Egyházi élet. A barsi egyházmegye esperes-beiktató gyűlése. Birtha József. 306 A belsősomogyi egyházmegye rendkívüli közgyűlése 217 A belsősomogyi^ ref. ehm. lelkészi értekezlete és közgyűlése. E. S. 578 A győri templom fölavatása. Pápai. 783 A.győri új templom. 783 A kályha mellől. Borz. 103 |Jc keresztyén diákszövetség megjelenése Takácsi­ban. Id. Szekeres Mihály. 166 A komáromi protestáns jótékony nőegylet 25-éves jubileuma. — as. — 113 A mezőföldi ev. ref. egyházmegye közgyűlése. 506 A mezőföldi ev. ref. egyházm. lelkészi értekezlete Vargha Kálmán. 507 A mi karácsonyfánk. Birtha József. 4 A németországi protestánsok és a tőlük nyerhető tudomány. Földváry Jenő. 689, 707, 730, 781 A prot. orsz. árvaegylet közgyűlése 375 A szent-István-bazilika orgonája. 16 A veszprémi egyházmegye közgyűlése. Bernjén M. 595 Az ág. hitv. ev. egyházkerület s az alapítványi törvénytervezet. 212 Egyetemes konvent. (1906 ápr.) 392 Egyházi élet Slavoniában. Objectiv. 325 Egyházmegyei közgyűlés (Bars). Birtha József. 443 Egyházkerületi közgyűlésünk. 651 Egyházkerületi rendkívüli közgyűlésünk. 285 Egyházkerületünk fölirata az alapítványok ügyében. Dr. Segesdy Ferenc. 281, 297 Felhívás a Kálvin-szövetség megalakítására. 196 Felhívás a Kálvin-szövetségbe való belépésre. 265 Felvilágosításul a „Pápa és Vidéke" szerkesztőjé­nek. Kis József. 796 Gyülekezeteink vagyonkezeléséhez. Miklós Géza. 109 \fJ,ogyan jutottak a győrszabadhegyi ref. atyafiak ingyen haranghoz ? Szabó Zsigmond. 691 U Jelentés a nyitrai missió 1905—1906. évi állapotá­ról. Sedivy László. 671, 686 Kakas- és csillagfeltétel Győrött. Legátus. 275 Kérelem egyházkerületünk pénztárnokához. Szűcs L. 941 Külföldi hirek. Birtha József. 361, 397,. 477 Külföldi hirek. Birtha József. 621 Külföldi rövid hirek. Birtha József. 11, 25, 42 Külföldi rövid hirek. Birtha József. 255 Legszebb újévi ajándék. Dr. Szekeres Mihály. 23 Lelkészértekezlet Balatonfüreden. 425

Next

/
Oldalképek
Tartalom