Dunántúli Protestáns Lap – 16. évfolyam – 1905.

T A R G Y M U TATÓ. I. Vezércikkek és értekezések. A baptisták fölszabadítása. Boross Kálmán. 853 A baptisták törvényes elismertetése. Borsos István. 817 A feltámadás kérdése. B. 295 Aggodalmak. 352 A 2400 koronás fizetésről. Seregély Béla. 147 A nagy reformáció emlékünnepén. K. J. 749 A parochiális könyvtárak. Kis József. 785 A szabad és független magyar kálvinista egyház. Dr. Tüdős István. 21 A vallástalanságról. Darab Lajos. 237 A vihar után. Barakonyi Kristóf. 109 Az adóhivatalok fizessék-e a lelkészeknek a kon­gruát ? VágmelléTci. 80 Az ev. ref. lelkészi nyugdíj-intézet kérdéséhez. Boross Kálmán. 181 Az 1848 : XX. t.-c. végrehajtása. 93 Az 1848 : XX. t.-c. végrehajtásáról. Dr. Nagy Dezső. 277 Az istenitiszt, rendtartásra vonatkozó javaslatok. Kis József. 569, 585, 601, 617, 633, 649, 671, 685, 703 Az istenitiszteleti rendtartásról. Seregély Béla. 555 Az országos ev. ref. lelkészi nyugdíj-intézet. Vargha Kálmán. 201, 217 A zsinat első ülésszaka után. Gyálókay Béla. 129 A zsinat figyelmébe. Komjáthy Ernő. 572 Áldozó-csütörtök. 385 Báró Bánffy Dezső és a Magyar Szó. Kis József. 505 Egy életrevaló indítvány a debreczeni prot. egye­tem érdekében. G. Szabó Mihály. 521 Egy kis reflekszió. 349 Elmélkedés a vallástalanságról. Keresztes Gyula. 317 Elnöki megnyitó beszéd lelkészi értekezleten. Barsi Sándor. 537 Gondol Gábor. 1824—1904. 1 Hegedűs Sándor főgondnok főrendiházi tag. 329 Húsvét hajnalán. Fülöp József. 293 Karácsony előtt. B. 869 Knox János. Lic. Rácz Kálmán. 369 Lévita-tanítók képesítése. Vágmelléki. 801 Más idők, más emberek. X. 3 Megnyitó beszéd. Hegedűs Sándor. 701 Megnyitó beszéd reformáció emlékünnepen. Csizmadia Lajos. 765 Országos ev. ref. lelkészi értekezlet. Jakab Pál. 313 Pusztulunk, veszünk. Csukás Endre. 41 Pünkösd. > 421 Részlet Antal Gábor püspök ur jelentéséből. 665, 681 Szász Károly. Dr. K E. 733 Tanítónők végezhetnek-e kántori teendőket? Vargha Kálmán. 593, 612 Vezéreszmék és elvek. 387 Vélemény a lelkészi nyugdij-int. alapszabály-tervezet­ről. Vargha Dezső. 161 Zsinati beszámoló. Barakonyi Kristóf. 61, 77 Zsinati beszámoló II. Barakonyi Kristóf. 401, 423, 437 II. Egyházi élet. A barsi ev. ref. egyházmegye közgyűlése 1905 jun. 21. Birtha József. 472 A barsi ev. ref. egyházm. közgyűlése. Világi veri­dicus. 497 Adókulcs Komáromban. 185 A győri ref. egyház templomának építése. 511 A kályha mellől. Borz. 861 A komáromi ev. ref. egyházmegye lelkészi értekez­lete. Vágmelléki. 528 A Los von Rom mozgalom hatása Ausztriában. 1898—1905. Birtha József. _ 871 A Magy. Prot. írod. Társaság közgyűlése. Demjén Márton. 706 A new-yorki templomszentelés. K. L. 692 A pápai ev. ref. egyházmegye közgyűlése 1905 jun. 29. G. Szabó Mihály. 526 A tatai ev. ref. egyházmegye közgyűlése. Löke Károly. 540 A tatavidéki ev. ref. egyházm. leik. ért felirata a zsinathoz. Barsi S. Gyalókay B. 221 A veszprémi ev. ref. egyházm. közgyűlése 1905 aug. 8—10. Demjén Márton. 610, 627 Az amerikai magyar ref. egyházmegye gyűlése. Komjáthy Ernő. 240, 259 Az amerikai magyar ref. egyházm. őszi közgyűlése. Komjáthy Ernő. 859, 873, 890 Az ág. hitv. ev. egyet, gyámint. gyűlése Miskolczon. 675 Az egyetemes zsinat ülései. 224, 245, 262, 284 Az evangéliom és a magyarság diadalútja Szlavóniá­ban.' E. 456. Az ev. ref. egyet, konvent ülése. 1905 jun. 14. M. Sz. _ 441 Azok az irigyelt nem kongruás papok! Vágmelléki. 187 Beszámoló. Czakó Gyida. 530 Csakugyan elszólamodás-e ? Fülöp József. 475 Dunántúli Református Családi Lap. Birtha József. 856 Egy elkésett korrekció. Birtha József. 101 Egyetemes ev. ref. zsinatunk. 7, 24 Egyetemes konventünk ülése. 791, 804 Egyházhatósági mérnöki tisztség szervezése. Vág­melléki. 789. Egyházkerületi egyházi értekezletünk. Birtha József. 712, 722 Egyházkerületi közgyűlésünk 1905 ápr. 28. 319 Egyházkerületünk rendkívüli közgyűlése. 334 Egyházkerületi közgyűlés 1905 szept. 29. 695 Egy kis elszólamodás. G. Szabó Mihály. 447 Egy megátkozott uradalom. Balla Endre. 47 Evangéliomi Keresztyén Diákegyesület. Czakó Gyida. 285

Next

/
Oldalképek
Tartalom