Dunántúli Protestáns Lap – 13. évfolyam – 1902.

TAEGrYMUTATO. I. Yezérczikkek és értekezések. A drága törvény. K. J. A lelkész helyettesítése. Pap-Tanitó. 4. A magyarországi ev. ref. egyház szervezete. Németh István. 7, 21, 39, 56. A papi egyenruha. Kis József. 583. A pápisták ez évi nagygyűlése, x. y. 759. A protestáns öntudat. Győri. 463. A protestáns tábori lelkészség újjászervezése. Kis József. A reversalis-ügy. K. J. A rosz. Patay Károly. A tolerantiaról. K. J. Az egyházi adózásról. 157, Az egyházi adózásról. Pápai ehmegyei javaslat. Az egyházi adórendezés és következményei. Balla Endre. Az 1848. XX. t.-ez. K. J. Az 1848. XX. t.-cz.-röl. Azoknak, akiket illet. Kovács Alajos. Báró Bánfíy Dezső megnyitó beszéde. K. J. Dr. Darányi Ignácz főgondnok. Kis József. Dr. Darányi Ignácz székfoglaló beszéde. Egyházközségi főgondnoki beszéd. Dr. Sajtos. Egyházunk anyagi támogatása. Egyvallásu országok. K. J. Elmélkedés egy levél fölött. Elmélkedésre méltó vármegyei Kálmán. Élethossziglan-e vagy tíz évre? V Fölhívás előfizetésre. Főpásztori levelek, x. y. Hegedűs Sándor főgondnok. Kis József. Hozzászólás a „Nyilt kérdéshez". Németh Gtrö. Hozsanna! Indítvány. Patay Károly. Indítvány a vallás-erkölcsi élet fejlesztése ügyében. Patay Károly. Indítvány a zsinati előkészítő bizottsághoz. Csukás Endre. Karácsony. Karácsonykor. Seregély Béla. Két vezérczikkről. Ki helyettesítse a lelkészt? T ráy melléki. Ki teljesítheti az igehirdetést a szószékről? Seregély Dezső. Lelkészért ekezl el i megnyitó beszéd. Antal Gábor. Levél a szerkesztőhöz. Kiss Antal. Megjegyzések Vargha K. úr czikkéhez. Kis József. Megnyitó beszéd ref. emlékünnepen. Csizmadia Lajos. 755 Néhány szó az egyházi adózás reformjáról. Horváth Antal. 85, Nyilt szó. Szentkúti Károly. Parochialis könyvtárak. Patay Károly. Protestáns képviselet a főrendiházban. Vágmelléki. határozat. Boross -s. 739. 363. 481. 849. 180. 141. 901. 237. 648. 91. 801. 255. 271. 785. 291. 535. 33. 806. 399. 1. 519. 415. 6. 195. 531. 274. 77. 883. 2. 235^ 17. 20. 671. 479. 761. 110. 145. 567. 450. Pünkösdkor. 347 Reformatio-ünnepi ima. Csizmadia Lajos. 757. Szemlélődés az 1848. XX. t.-cz. képviselőházi tár­gyalása körül. Vargha Kálmán. 334, 349, 363, 385, [402. Szerény megjegyzések. Vargha Kálmán. 723, 745. Székfoglaló beszéd. Hegedűs Sándor. 655. Szobrot Kálvinnak! a— 177. Temetési rendtartásunk. G. Szabó Mihály. 121. Teplomszék az egyházi adózás körül. G. Szabó Mihály. ' 36, 54, 76. Tisza Kálmán. Kis József. 211. Tisza Kálmán halála. 217. Úrvacsora és halotti szentség. Szentkúti K. Károly. 639. Új segélyforrás egyházainknak. Vargha Károly. 817. Vallásos együttérzés. Boross Kálmán. 676, 687. Válasz Szentkúti Károly urnák. Csizmadia Jjajos. 146. Válasz Szentkúti K. Károlynak. Kis József. 642. Veress József országgyűlési beszéde. 826. Vélemény és javaslat a tábori lelkészségre. 703, 719. Világos programúi. Kis József. 599. Zsinat előtt. Kis József. 307, 327. II. Egyházi élet. A barsi ev. ref. egyházm. közgyűlése. Végh István. 469. A belsősomogyi ev. ref. egyhm. közgyűlése. Csendes. 576. A belsősomogyi egyházmegye pénztárainak egyesí­tése. Császár István. 88. A belsősomogyi egyházmegye pénztárainak egyesí­tése. Mozsonyi Sándor. 112, 125. A drégelypalánki egyházm. gondnok beiktatása, h. 468. A komáromi templom fölavatása. 728. A Magy. Prot. írod. Társ. hódmezővásárhelyi köz­gyűlése. M. Sz. 694, 709. A mezőföldi egyhm. közgyűlése. Vargha Kálmán. 486. A mezőföldi egyhm. lelkészértekezlete. Vargha Kálmán. 820. A newjorki egyház gyűjtőivé. 592. A pápai egyhm. lelkészi értekezlete. G. Szabó Mihály. 849. A pápai ev. egyház ünnepe. N. P. 697. A református konvent. M. Sz. 834, 853, 868. A veszprémi egyhm. közgyűlése 1902 augusztus 5. Demjén Márton. 585. Az ág. hitv. ev. egyház egyetemes közgyűlése. 712. Az egyetemes konvent ülései 1902 április 29. 310. Az őrségi ev. ref. egyhm. közgyűlése. 513. Conventi javaslat a zsinati tárgyakra vonatkozólag. 331. Dr. Darányi Ignácz beigtató ünnepélye. 275. Egyházi értekezletünk érdekében. K. J. 383. Egyházkerületünk életéből. 585. Egyházkerületi közgyűlésünk. 661, 678, 692. Egyházkerületünk rendkívüli közgyűlése. Thúry Etele. 295.

Next

/
Oldalképek
Tartalom