Dunántúli Protestáns Lap – 2. évfolyam – 1891.

XI. Pályázati hirdetések - Nagy-piriti h. tanitóság

gyűlések általi tárgyalása egyátalában nem szükséges, indokolatlan, sőt a jelen viszonyok küzött lehetetlen dolog. A t. szemlész ur az egészet „egyházalkotmányunk ellen intézett túlmerész támadásnak nevezi s minősiti." Mi pe­dig ez elnevezést és minősitést vagyunk bátrak túlmerész­nek nevezni, mert komoly emberek közt és komoly lapok­ban nem elég valamely tételt vagy elvet egyszerűen tagadni vagy egyszerűen excommunikálni akarni; nem elég valamely állításon egyszerűen „csodálkozni", hanem tessék komoly érvekkel a nem tetsző vagy nem helyes nézetet megczáfolni s akkor — lehet — az ellenkező né­zet hirdetője is tisztelegve leteszi a fegyvert s czáfolójá­nak pártjára áll. Csodálkozással, vádaskodással azonban ezt nem éri el senki, legfeljebb is csak mosolyt idéz elő. Igy a szóbanforgó kérdésre nézve legyen szives a tisz­telt szemlész ur, vagy bárki más megdönteni, és pedig alapos okokkal megdönteni azon állításunkat, hogy „az előmunkálatok tárgyalásának jogát ugyanoly, lia nem na­gyobb joggal, mint az ehmegyék, követelhetik maguknak az egyes egyházak presbyteriumai sőt közgyűlései is" ne saj­náljon, ismétlem, e tárgy felett „akademizálni" és ne saj­nálja „a tentát fogyasztani," mert külünben az elfogulatlan közönség bizonyára azt fogja hinni ez idézett ékes beszédek daczára, hogy az illető azért nem mer komolyan támadni, mert előre érzi erejének gyengeségét. Magam részéről pedig azt tartom még szükségesnek megjegyezni, hogy valóban ha nem is vezére, de egyik szerény és elszánt közkatonája vagyok és leszek azon seregnek, mely a zsi­nat presbyteri alkotmány várát bármely támadás ellené­ben megvédelmezni köteles, emellett azonban protestáns ember is vagyok, ki magamat csalhatatlannak s nézete­met egyedül üdvözitőnek nem tartom s ugyanazért, ha Biky ur és elvtársai az egyházalkotmány némely kérdé­seiben velem ellenkező nézetben .vannak, én nem tartom őket „egyházalkotmányunk túlmerész támadóinak", nem mondom, hogy „lapjuk sok mindent elkövet egyházalkot­mányunk ellen", sőt nem is rémítgetem a jámborokat és könnyenhivőket azzal, hogy f,.nézeteik elfogadása esetén csapás érné a magyar ev. ref. egyházat." Nem, a világért sem. nekünk ily kicsinyes eszközökre szükségünk nincs; de nincs szüksége tisztelt laptársunknak sem; azért hagyjon fel a harangok félreveréséve], mert különben majd akkor sem hisznek a vészjelnek, ha az komoly bajt fog jelenteni, hanem kölcsönösen feltételezve egymásban egyházunk iránt a legjobb akaratot, küzdjünk érvekkel érvek ellen s győzzön a jobb! Pályázat tanári állásra. A b.-somogyi ev. ref. egyházmegye csurgói főgym­Básiumában egy class. pliilol. tanszék, melyhez a görög és latin nyelv tanítása egyaránt hozzá van kötve, meg­üresülvén, betöltésére pályázat nyittatik. javadalma e tanszéknek: 850 frtnyi évi fizetés, 50 frt ötödéves pótlék, ez összeg négyszerese eléréséig, s szabad lakás, vagy a helyett 300 frt lakbér. Ha az intézet részére kérelmezett, s részben már is folyósítva levő államsegély iránt megköttetik a szerződés: a törzsfizetés 1100 frt. 50 frt ötödéves pótlék, a lakbér pedig 200 frt leend. Pályázók, kik csak prot. vallásúak lehetnek, kérvé­nyeiket, rövid életrajz kíséretében s korukat, állapotukat, végzett tanulmányaikat, képesítettségüket, erkölcsiségü­ket, eddigi szolgálatuk minőségét, védkötelezettség! viszo­nyukat s testi épségüket igazoló okmányaikkal felszerel­| ten alulírotthoz küldjék. Beküldési határidő jövő ju­lius hó 20-ika. A megválasztott, ki megválasztatásával a tanári nyugdíjintézetnek is köteles tagjává lesz, állását a jövő tanév kezdetén, szakjába vágó értekezéssel, melyet azon­ban a következő tanévre is, mikor — feltéve, hogy első éve, mely próba-év lesz, kellő sikert mutat föl — állan­dósittatni fog, halaszthat, tartozik elfoglalni. Csak oly pályázó, ki már is mint okleveles tanár működik, várhatja, ha őt éri a választás, az azonnali ál­landósítást. Oly pályázó ellenben, kinek még tanári okle­vele sincs, egy év múlva is, csak ha ezt addig megszerzi, számithat arra; máskülönben, a legjobb esetben is, csak mint továbbra is ideiglenesen alkalmazott maradhat állá­sán azon kedvezmény határáig, melyet köznevelési és közoktatási szervezetünk 97. §-a engedélyez. Csurgó — Somogy — Junius 15. 1891. Verbay István, ev. ref. lelkész, 3—2 a gymn. igazg. tanács elnöke. Pályázat a nagypiriti ev. vej. helyettes tanítói állomásra .Java­dalom: 1) 220 azaz kétszázhúsz forint o. é. 2) Egy külön szoba lakásul a tanitó-háznál. 3) A temetési dij felerésze; vagy pedig: 120 azaz egyszázhúsz forint teljes ellátással. (Lakás, fűtés, mosás, világítás és élelmezés.) Ágybélit maga az illető tartozik hozni. Az állomás vagy még ezen hónapban is, vagy pedig julius hó elején okvetlen elfoglalandó. A pályázati kérvények alólirt lelkészhez küldendők. Kelt Nagy-Piri ten junius 9. 1891. Láttam Szekeres Mihály Barthalos Mihály esperes. ev. ref. lelkész. 2—1. 3fe Felelős szerkesztő: RÉVÉSZ KÁLMÁN. 1 A kiadóhivatal kezelője: BORSOS ISTVÁN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom