Dunántúli Protestáns Lap – 2. évfolyam – 1891.

TARTALOM. I. Vezérczikkek és értekezések. Agenda vizsga és hiterősités. Sándor Benő. 353. 369. 388. A haldokló. Csiszár András. 179. A hivatalos papi öltözetről. I. II. Révész Kálmán. 273. 289. A kaposvári sérelmi ügy. Dr. Csorba Ede. 404. 421. A kerületi lelkészi gyámoldáról. I.—III. Thury Etele. 225. 241. 257. A környezet. Drummond H. után ford. Csizmadia Lajos. 325. 357. 437. 454. 468. 484. I A lelkészválasztási törvényj avaslat. I.—IV. Révész Kálmán. 35. 65. 81. 96. A második év végén. Révész Kálmán. 837. A nönevelő intézet érdekében. Szekeres Mihály. 52. A papi öltözetről. B. 307. A protestáns tanárképzésről. Kis Ernő. 465. A reformáczió emlékünnepéről. Fülöp József. 553. Az államsegél} 7 hovafordításáról. H. K. 517. Az egyházi közalapról szóló törvényjavaslathoz. Antal Gá­bor. 385. 401. 417. —b. —n. 433. 448. » vAz egyházmegalakulás emlékünnepére. Fülöp József. 305. Az elkeresztelési ügy jelen állása. Pap Gábor. 617. Az úrvacsora és kiszolgáltatása. Patay Károly. 327. [Ballagi Mór meghalt. Révész Kálmán. 569. Csonka Ferencz emlékezete. Tliury Etele. 745. Pap Sán­^ dor. 763. Dienes Lajos székfoglaló beszéde. 619. Egyesitett erővel. Barla Sándor. 17. Egyházalkotmányunk vitás kérdései. Révész Kálmán. 113. Egyháztársadalmi helyzetünk. Pap Gábor. 681. Egyházkerületi lelkészi gyámolda. Kis Gábor. 481. 497. Egyről-másról. I-III. Kis József. 145. 161. 195. Előkészületek a zsinatra. Révész Kálmán. 337. Fölösleges e korunkban a szószék? Dr. M. Simpson után ford. Csizmadia Lajos. 4. 19. 277. 292. Hát mi mit akarunk? Szabó Kálmán. 817. 839. Helyzetünk és teendőink. I.—II. Pap Gábor. 633. 649. Húsvétban. Kósa Ede. 193. Kerületünk valláserkölcsi élete. Pap Gábor. 697. Körlevél a felső leányiskola érdekében. Pap Gábor. 33. Lelkészi értekezleteink. Spectator. 321. íjjyiagyar protestáns theologiai lexikon. Révész Kálmán. 729. Mit is akarunk hát? Révész Kálmán. 713. Nagy napok kezdetén. Révész Kálmán. 777. NagyPénteken. Pap Gábor. 3 77. i Negyedszázados esperesi jubileum. Tejfalvi Márton. 323. Végh Béla. 585, Néhány szó a protestáns napilap kérdéséhez. Seregély De­zső. 197. Pár szó a lelkészminősitési törvényjavaslathoz. Extra­neus. 637. Révész Bálint emléke. Révész Kálmán. 665. Róma és a nevelés. Chiniqui után forditotta Révész Mihály. 559. 573. 622. 640. 659. Szabó Kálmán székfoglaló beszéde. 533. Szent István napja mint nemzeti ünnep. Révész Kálmán. 129. Szózat Irodalmi Társaságunk érdekében. Pap Gábor. 49. Tisza Kálmán beszéde kerületi közgyűlésünk megnyitá­sakor. 601. Unitárius történetírás. Révész Kálmán. 209. Kálmán Far­kas. 261. Uj év. Kiss János. 3. Uj idők, uj emberek. Szabó József. 8. Vallás és természettudomány. Dr. Nendtwich Károly és Dr. Horváth József. 165. B. Vay Miklós megnyitó beszéde a zsinaton 780. II. Zsinati tárgyak. A két zsinat megnyitására vonatkozó intézkedések. 720, "A közelebb összeülendő zsinat becses figyelmébe. Bényel Gábor 230. 245. 264. A zsinati nagybizottság tárgyalásai. Kis Gábor. 296. 309 A zsinati nagybizottság ülése. Vályi Lajos. 732. Az egyetemes konvent ülései. 735. Az egyházalkotmányi törvényjavaslat. 71. 84. 101. Egyházmegyei vélemények a zsinati törvényjavaslatra. 653. 669. 684. 701. 768. 779. Kerületünk a zsinati törvényjavaslatról. 606. Törvényjavaslat az egyházi adóról. 118. 132. Törvényjavaslat a közalapról. 151. J.-könyv a tatai zsinati bizotts. üléséről. Czibor József 561. Zsinati képviselők. É—n. 738. Zsinati tudósítás. Révész Kálmán. 797. 820. Zsinati ünnepélyesség. Szabó József. 700. III. Egyházi élet. A dunántúli ág. ev. egyházkerület közgyűlése. 541. A dunántuli ref. ekerület rendkiv. közgyűlése. É—n. 361. A dunántuli ref. ek. rendes közgyűlése. É—n. 609. 625. A farkasok panasza a bárányok ellen. Bényei G. 182. A f. csurgói ref. egyházról. Thury Etele. 169. ^J A horváth-szlavon missió köréből. Moór Péter. 23. A zánkai ref. egyházról, Thury Etek. 199, j REFORMÁTUS FŐISKOLAI KÖNYVTÁR PÁPA

Next

/
Oldalképek
Tartalom