Új Dunántúli Napló, 2004. április (15. évfolyam, 90-118. szám)

2004-04-01 / 90. szám

UJ ÜZLETNYITÁS Ünnepeljen velünk 2004.03.31 - 04.04-ig. RENO TÖBB MINT DIVAT ÉS MÁRKA nHnS ^ P4cs.Bajcsy-Zsilinszkyu.il Kedvezmény minden termékre! Telefon: 72/505-000 www.dunantulinaplo.hu 2004. április 1., csütörtök Mai SZÁMUNKBÓL Az MSZP és az uniós kampány Interjú Horn Gyulával Nem lesz újabb csomag Budapest Nem lesz új csomag - jelentette ki Draskovics Tibor pénzügymi­niszter a kormányülés után, cá­folva azokat a sajtóhíreket, hogy újabb költségvetési megszorítá­sok várhatók idén. A kormány ugyanakkor fél százalékkal mó­dosította az idei inflációs célokat, a 6 százalékos pénzromlás he­lyett 6,5 százalékossal számol. (További részletek a 3. oldalon.) Eurómilliók Baranyának Budapest Bóly csaknem hétszázezer, Sik­lós pedig 1,6 millió eurós terü­letfejlesztési támogatásban ré­szesül a PHARE 2002-2003 Or­pheus programja keretében. A pénzből előbbi településen a „Malom a város szélén”, míg Siklóson a „Mediterrán déli ka­pu” elnevezésű programot való­síthatják meg. (További részletek az 5. oldalon.) Esély a Zengő védőinek Független munkacsoport a lokátor ügyében nak - mondta Gál J. Zoltán a kor­mány szerdai ülését követő sajtótá­jékoztatón. „A kormány nem vá­lasztani akar a két érdek között, hanem a lehetőségek szerint har­monizálni akarja azokat” - közölte a kormányszóvivő. Hozzátette: a környezetvédelmi érdek és a Ma­gyar Köztársaság nemzetbiztonsá­gi' érdeke egymással is összevethe­tő jelentőségű. A szóvivő szerint a megoldásnak a költségtényezőket is figyelembe kell vennie. Gál J. Zoltán kitért arra, hogy a környe­zetvédelmi és a biztonsági érdek kiegészülhet két teljesítendő köte­lezettséggel is, „az elődök által örö­kül hagyott megállapodások telje­sítésének jogállami kötelezettségé­vel, valamint a NATO szövetségi szerepvállalásból adódó kötelezett­séggel”. A kormány kezdeményezi, hogy a parlament környezetvédelmi bi­zottsága hallgassa meg azokat a döntéshozókat, akik az előző kor­mány idején döntéseket és határo­zatokat hoztak a radar felállítása ügyében. Gál J. Zoltán közülükPepó Pált, az Orbán-kormány környezet­védelmi miniszterét említette. Budapest- A miniszterelnök kezdeménye­zésére a honvédelmi, a környezet­védelmi, a külügy-, valamint az igazságügyi miniszter egy kor­mánytól független munkacsopor­tot kér fel arra, hogy a Zengőn léte­síteni tervezett lokátorállomás ügyében a környezetvédelmi és a biztonsági érdekeket egyaránt fi­gyelembe vevő megoldást találja­„A pedagógus nem vándorköszörűs” A szaktanárok faluról falura, iskoláról iskolára való utaztatása, több önkormányzat általi alkalmazása nem ellentétes az oktatási törvény­nyel. Nagy Erzsébet, a PDSZ országos választmányi tagja, megyei ügyvivő szerint maguk is ezt javasolják a kistelepüléseken - sőt a vá­rosokban is - végszükség esetén. A szakember azonban úgy véli, hogy bár a pedagógus nem vándorköszörűs, az elbocsátásnál sok­ká jobb megoldás az órarend ilyetén beosztása. Ám mint minden­nek, ennek is akad hátránya. A vándortanárokból áló tantestület egysége nehezen teremthető meg: a diák csak tanulnivalót kaphat, szeretetet és vele egy közösségben élő pedagógust nem. IDŐJÁRÁS Tavaszi idő 5,13 °C Péntek Szombat Vasárnap 7,13 °C 7,14 °C 5,12 °C Reggel ködfoltokra számítha­tunk, eső, erős szél nem valószí­nű. Orvosmeteorológia: nincs fronthatás. További folyamatos, helyfüggő információk a Westel Wap-on 9 7 7 0 8 65 9 1 30 4 3 0 4 0 9 0 BOKA ROBERT KOMMENTÁRJA Biciklin i már nyeregben A falufogyatkozás állomásai közt a kisiskolák bezárása volt az első nagy történelmi tett, később a kultúrházak becsukott ajtajára rozsdásodott rá a lakat, de még mindig maradtak fórum románumnak a kocsmák. Nem azért, hogy a szociális segélyt nyeljék, hanem hogy helyet adja­nak tereferének, koccintásnak, néha lakodalomnak. Van, ahol ' már kocsma sincs: ezekben a fal­vakban már akkora a nyomorú­ság, hogy még legyintenek is rá, s önvigasztalásul azt mondják; egy gonddal kevesebb. Marad a ve­gyesbolt utolsó mentsvárnak; amit ma főként asszonynép fel­ügyel, de reggeli ital - pálinka, vodka - is leemelhető a gondolá­ról, egy üveg sör elkortyolható a tilosban - csak a lépcsős küszöb­től el kell húzódni az öreg fűz fa­kózöld árnyéka alá. Sok falu van, Vajon végleg elsöprik-e a falusi kisboltokat az uniós előírások? ahol a boltos jobban járna, ha ki se nyitna: nem tud csak a kenyér, a tej meg a védőital eladásából megélni. Ha nincs bolt, indul a fa­lubusz bevásárolni naponta, ahol ez sincs, ott az öregember is sza- bódva nyeregbe pattan, hogy a közeli boltba jusson. (Cirka nyolc kilométer). A kisboltok lété most tovább nehezül: a legapróbban is ládamosó, raktár, vécé, egy sereg uniós előírás teljesítése kell a mű­ködéshez, és csak olyan felvágot­tat mérhet ki az eladó a nyugdí­jasnak még hitelbe is, melyet uni­ós előírások szerint kezelt uniós bőrkékből uniósán darálnak uni­ós péppé asszonyok-lányok, uni­ós védőruhában, az óra uniós já­rása szerint. Szép lesz az új világ, fényes és tükrös, kérdés, hogy a hetente kétszer-háromszor kinyi­tó boltocskákon, melyek az önkormányzat segítsé­ge nélkül már rég felad­nák, milyen pénzforrás segít? Vagy inkább a bi­ciklire vonatkozó előírásokat kel­lene megvizsgálni? Ha az teljesít­hető, a biciklizésben kell a kitöré­si pontokat megtalálnunk uniós fitneszprogram keretében. Falusi kisboltok... 5. oldal tempó AnrAhan rtri a a ■ Apróban óriás Dobópárbaj a rangadón MOMáécsi VSK - Sopron 83-80 „Vérdj” a gyújtogatóra Már több mint tű sziget égett el Falvakban kilincselő tanárok Egyre több kisiskola ajtajára kerülhet lakat az elkövetkező években csupán 250-280 ezer forint önkormányzati tá mogatás kell az állami fejkvótához. így nem csoda, hogy az ezer főnél kisebb falvakban az évi 5-8 százalékos gyermekiét szám-csökkenés az iskolák és az óvodák fenn tarthatóságát veszélyezteti. A szakember sze rint a törvényben rögzített átlaglétszám feléné is kisebb óvodai vagy iskolai csoportok fenn­maradásához az államnak a jelenlegi fejkvóta három-négyszeresét kellene biztosítania. Ez ' azonban előreláthatólag nem fog megtörténni. Ezért mikrotérségi közoktatási társulások lét­rehozását és az ésszerű integrációt javasolják. A diákokét és a pedagógusokét is. Ahol tudják, tartsák meg az óvodákat és az alsó tagozatot helyben, az 5-8. osztályosokat pedig próbálják közös fenntartású iskolákban tanítani. ________________________KOZMA FERENC szében pedig csak az also tagozat négy osztálya tanul. Mit lehet tenni? Csökkenteni az iskolák számát? Elküldeni a pedagógusok egy részét, vagy utaztatni településről településre?. E szomorú helyzet feltárását szolgálja az a tanulmány, amelyet Bényei József igazgató ve­zetésével a debreceni Csokonai Pedagógiai Szolgáltató Intézetének munkatársai készíte­nek. A szakember elöljáróban leszögezte, hogy az országos átlagnál kedvezőtlenebb mutatók jellemzik a két statisztikai térséget. Drámaian csökken a gyermekszületések szá­ma, alacsony a kistelepülések eltartó ereje a kedvezőtlen gazdasági adottságok miatt, nő a fiatalok elvándorlása. Bényei szerint az apró- falvak elöregedése oly mértékű, hogy egyre gyakoribb a 15-50 fős is­kola, helyenként 3-10 fős tanulócsoportokkal is ta­lálkoztak. A szélsősége­ket jelzi, hogy akad olyan település, ahol 320 ezer forintba, másutt pedig egymillióba kerül éven­ként az önkormányzat­nak egy-egy kisdiák okta­tása, napközis ellátása, ét­kezési támogatása, mi­közben Bolyban, Pécsvá- radon vagy Mohácson Drámai jövőképet festett a mohácsi és a pécsváradi kistérségek iskoláiról az a ta nulmány, amelynek első következtetéseil éppen ma ismertetik Mohácson a térséf pedagógusai és polgármesterei előtt. Aj elkövetkező években egyre több kisiskola ajtajára kerülhet lakat. Baranyai körkép Hárs József bólyi és ZsáJi János pécsváradi pol­gármesterek, a két kistérség tanácsának elnökei kezdeményezték a helyi tanintézetek átvilágítá­sát. Ugyanis a több mint hatvan települést ma­gában foglaló két szomszédos kistérségnek ma már csunán 3(3 iskolája van. az iskolák pev ré-

Next

/
Oldalképek
Tartalom