Új Dunántúli Napló, 2003. december (14. évfolyam, 327-355. szám)

2003-12-01 / 327. szám

Dunántúli Ara: 69 Ft. Előfizetve: 55 Ft. Telefon: 72/505-000 KÖZÉLETI NAPILAP www.dunantulinaplo.hu A legújabbat tőlünk. Suzuki Ignis már 240 000 forint befizetésével. Mai számunkból Újjáélesztett holtágak Az eredeti állapot elérése a cél Parkoló a mélyben Csaták a felszínen Drámai végjátékok Mindkét pécsi knsdfcsQpBí gyözöii 16 Drasztikus kamatemelés Budapest A külföldi befektetők elbizony­talanodására, a forintárfolyam számottevő gyengülésére hivat­kozva 3 százalékponttal emelte az irányadó kéthetes jegybanki kamatlábat a Magyar Nemzeti Bank. Járni Zsigmondi jegybank- elnök szerint a jelenség fő oka, hogy az államháztartás és a fo­lyó fizetési mérleg hiánya ma­gas, és a nemzetgazdaság túl­költekezéséhez a külföldi befek­tetők csak drágábban hajlandók forrást biztosítani. (Részletek a 8. oldalon) Kudarcos kamarai kívánalmak Budapest Úgy tűnik, hoppon maradnak a kamarák, nem emelkedik költség- vetési támogatásuk. Nem helyesli a politika a róluk szóló törvény ki­igazítására tett fontosabb javasla­tokat sem - legalábbis ezt érzékel­tetik a legutóbbi döntések. (Részletek a 8. oldalon) m CtfRJ'lLR.i*“''"» Pécs, Király utca 50. Tel.: 72/224-248 Nyitva mindennap: 8-21 óráig Pécs, Ferencesek útja 6. (ISZTRIA TOURS) Tel.: 72/213-735 Nyitva hétköznap: 8-18 óráig szombat, vasárnap: 8-13 óráig Pénznem (1 egységre) . Vétel Eladás USA DOLLÁR USD 219,0000 227,0000 EURO EUR 261,0000 271,0000 Közületeket Is kiszolgálunk Érvényben: november 23. Kényszemyugdíjazások a PTE-n A Pécsi Tudományegyetem szenátusa költség- takarékos gazdálkodást helyezett kilátásba a 2004-es évtől kezdődően, az orvosi karra vo­natkozóan pedig elfogadott egy konszolidáci­ós tervet. Ennek értelmében jövőre a személyi állományt is érintő változásokra kerül sor, fél­száz dolgozót nyugdíjba küldenek. PÉCS Mintegy 50-60 dolgozótól válik meg kényszerűség­ből 2004-ben a Pécsi Tudományegyetem, mondta el érdeklődésünkre dr. Lénárd László rektor. Mindez a múlt hét csütörtöki szenátusi ülés után vált egyértel­művé, ahol a sokasodó pénzügyi gondok megoldá­sa érdekében még a jelenlegi finanszírozásnál is költségtakarékosabb gazdálkodásról döntöttek. Több új elem is megjelenik, például a létrehozandó szolidaritási alap, amely bizonyos fokig kompenzál­ná az egyes karok hiányait, vagy az a szoftverrend­szer, amely segíti a gazdasági vezetői munkát. A költségtakarékosság jegyében az egyetem központi apparátusában is átszervezéseket hajtanak végre. A pénzügyi gondoknak - amelyek egyébként az ország valamennyi egyetemét érintik - több oka is van: az alulfinanszírozottság, az ötven százalékos fizetésemelésekből származó hiány, az intézmény­összevonások költségei, az egyetem közelmúltban történt amúgy nélkülözhetetlen, de nagy volumenű beruházásai, amelyek csekély központi támogatást élveztek vagy még azt sem, mint például a szívcent­rum, vagy a gyógyszerészképzés létrehozása. Nem kis „csapásnak” számít a kormányzat által az idei évben történő 300 milliós elvonás. Azt sem szabad elfelejteni, hangsúlyozta a rektor, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási rendsze­re következtében a klinikák kénytelenek meghite­lezni a betegellátás költségeit. Összegyetemi szinten három kar veszteséges - az Általános Orvostudományi Kar, a Művészeti Kar és az Illyés Gyula Főiskolai Kar -, ezek között a leg­súlyosabb helyzetben az orvosi van, de a másik ket­tőnek is konszolidációs tervet kell benyújtania, mondja dr. Lénárd László. Az or­vosi kar konszolidációs tervét a kar dékánja terjesztette elő, ah­hoz javasolt még szigorítást az egyetem gazdasági bizottsága, amely a nyugdíjaztatásról szólt. Ennek értelmében elküldik a nem klinikákon és nem ágy mel­lett lévő nyugdíjas dolgozókat, valamint a nyugdíjkorhatárt elérő oktatókat. Ez a számítások sze­rint valamivel több mint félszáz embert érint. A rek­tor hangsúlyozta, hogy nem ért egyet a fűnyíró elv­vel, előzetesen hatástanulmányt kellene készíteni, ugyanis nem kizárt, hogy lesz olyan intézet, ame­lyik szinte működésképtelenné válik, miután na­gyobb számú nyugdíjast foglalkoztat. Ezért nyil­vánvalóan átcsoportosításokra lesz szükség. Dr. Lénárd László elmondta, sajnálja, hogy ilyen lépésekre kerül sor, de a szenátus 90 százalékos igenlő szavazata eldöntötte a kérdést. (Előzmények: www. dunantulinaplo. hu) A közelmúlt nagy volumenű beruházásaira is sok millió forintot áldozott az egyetem FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ XIV. évfolyam, 327. szám 2003. december 1., hétfő Késik az uniós kártya Budapest Magyarország felmentést kér az uniós egészségkártya 2004. jú­nius 1-jei bevezetése alól. Leg­később 2006. január elsejétől viszont már nálunk is kötelező­en használni kell az új, vala­mennyi tagállamban érvényes biztosítási kártyát. A betegről bővebb információkat rejtő chip- vagy mágneskártyák be­vezetése 2008-tól várható. (Részletek a 3. oldalon) Miért keresné máshol? SUZUKI SZABOLCS Oroszország kettős érzése Moszkva A helyreállt bizalomról és a di­namikusan fejlődő gazdasági kapcsolatokról beszéltek szombaton Szentpéterváron Medgyessy Péter magyar kor­mányfő és Vlagyimir Pntyin orosz elnök tárgyalásán. Medgyessy Péter szerint helyreállt a korábbi években megromlott bizalom a két or­szág között. (Részletek a 2. oldalon) „Egy pártban három párt” Szeged- Ma úgy tűnik, az MSZP olyan párt, amelyben, ha­sonlóan a többihez, mindig három párt van egyszerre je­len: az ideológiai, a technok­rata és a zsákmánypárt - mondta Szili Katalin szom­baton Szegeden.- Az ideológiai párt, amely meg­nyeri a választásokat, a technok­rata párt, amelyik nekiáll j ól­rosszul kormányozni és a zsák­mánypárt, amelyik segít abban, hogy elveszítsük a hitelünket - fejtette ki az MSZP elnökhelyette­se, az Országgyűlés elnöke a Re­formkörök Alapítvány és a Tán­csics Mihály Alapítvány műhely­vitáján, amelyet a reformszocia­listák 15. születésnapja alkalmá­ból rendeztek. A politikus szerint az MSZP egyetlen párt lehet, a tisztesség, a szolidaritás, az érzelem és az érzékenység pártja. Szili Kata­lin hangsúlyozta, hogy a szoci­alisták hisznek egy minden ed­diginél szabadabb és igazságo­sabb társadalom kialakításá­ban. Kitért rá, hogy az MSZP - elfogadva a piacgazdaság tör­vényszerűségét - azt vallja, nem az ember van a gazdasá­gért, hanem fordítva. „Nincs de­mokrácia ott, ahol a kormány döntéseit alapvetően nem a vá­lasztók akarata, hanem a tőke­kivonástól való rettegés formál­ja” - szögezte le. Hiller István, a párt alelnöke, kulturális miniszter az MSZP-n belüli reform szükségességét ve­tette fel.- A Magyar Szocialista Párt ki­hívásai és problémái önmagában személyi kérdésként nem nevez­hető és nem elemezhető, de min­denki, aki úgy gondolja, hogy ki­zárólag személyi alapon megvá­laszolható, téved, aki azonban azt gondolja, hogy személyi vál­tozások nélkül megoldható, az is téved - vélekedett. Szekeres Imre, az MSZP alel­nöke kiemelte, hogy van új törté­nelmi küldetése pártjának.- Ez a történelmi küldetés pontosan arról szól, hogy. a kö­vetkező 10-15 évben Magyaror­szágon jóléti társadalom legyen - közölte. Gyurcsány Ferenc szocialista politikus, gyermek-, ifjúsági és sportminiszter szerint az a kér­dés, hogy az MSZP konzervatív párt lesz-e a felső kétmillió képvi­selőjeként vagy baloldali.- Nem értékvitát kell folytatni, hanem kellő bátorsággal hozzá­nyúlni az oktatási (...) és az egészségügyi rendszerhez. Ez a jóléti rendszerváltás - mondta, majd hozzáfűzte, hogy kormány­zópártként pe­dig kormá­nyozni kell. Kovács Lász­ló pártelnök le­vélben fordult a tanácskozás résztvevőihez. A szocialisták előtt álló kihí­vásokkal kap­csolatban úgy fogalmazott: egy­szerre kell megoldani a kor­mányzás napi feladatait és ki­dolgozni a következő évtized or­szágprogramját. „Ennek sikere érdekében pedig folyamatosan meg kell újítani pártunkat, még szorosabbá kell tennünk kap­csolatunkat a civil szférával” - írta Kovács László. IDŐJÁRÁS Ködös, enyhe idő 0, +11 °C Szerda Csütörtök Kedd-1, +8 °C -2, +6 °C-2, +4 C ORVOSMETEOROLÓGIA. A reggeli ködök megmaradhat­nak, dél körül néhány órára ki­süt a Nap. Változóan felhős idő­re számíthatunk. Számottevő fronthatás nem várható. 9770865 913012 0 3 3 2 7 CSERI LÁSZLÓ KOMMENTÁRJA Mentsünk vagy szállítsunk? A szakemberek egy része egyetért abban, hogy az Országos Mentő- szolgálat (OMSZ) élén nemrégiben végrehajtott vezetőcserék valójá­ban a betegszállítás magánkézbe adását készítik elő, bár a hivatalos vélemények szerint erről egyelőre nincsen szó. Ám a feladatokat, is­merik el, illetve az ahhoz kapcsoló­dó költségeket jó volna szétválasz­tani. Pontosan tudni kellene, hogy például egy mentőautó naponta hány kilométert tölt betegszállítás­sal és mennyit a mentéssel. A mentés és a betegszállítás fo­galma ugyanis nem ugyanazt takar­ja. Mentésnek nevezzük mindazt, amikor a beteg sürgős - azonnali vagy egy órán belüÜ - egészségügyi ellátására vagy szállítására van szükség. Ilyen esetnek minősül pél­dául a személyi sérüléssel járó bal­eset, tömeges baleset, katasztrófa, ha életveszély vagy annak gyanúja Nem kizárt, hogy a mentés és a betegszállítás hamarosan elválik egymástól áll fenn. Mindezt azért fontos meg­említeni, mert a mentési tevékeny­séget nem az egészségbiztosítás fi­nanszírozza, az a központi költség- vetés terhére történik. Betegszállí­tásról akkor beszélünk, amikor a beteg az egészségügyi intézményt az egészségi állapota, vagy a közle­kedés nehézségei miatt nem tudja elérni, így ezt a szolgáltatást kell igénybe vennie. A betegszállítást nemcsak az OMSZ végezheti, ha­nem más, működési engedéllyel rendelkező betegszállító vállalkozás is. A mentőszolgálat a munkaidő 75 százalékában betegszállítást vé­gez, 25 százalékában ment, előbbi esetben az OEP kilométerpénzt fi­zet, de voltaképpen ez a tevékeny­ség alulfinanszírozott. Az OMSZ belső számításai szerint a jelenlegi 970 eset­kocsi helyett 800-ra volna szükségük akkor, ha csak a mentési feladatokat vé­geznék el, a maradék 170- nel viszont nem lehet ellát­ni a munka háromnegyed részét kitevő betegszállítást. A meg­oldást talán a magán-betegszállítók jelentenék. Bár megfelelő támoga­tás hiányában ők sem számíthat­nak sikeres működésre. Mentő a daganatos... óta 4. oldal ^online interjú AZ ONKORMANYZATOK EGY ÉVE: ÖN IS KÉRDEZHET 16.00-17.00 2002 októberében került sor a hely- hatósági választásokra. Mi történt azóta a városokban, mit tudtak meg­valósítani az elképzelésekből, mit kell kudarcként elkönyvelni? Soroza tunk következő nyilatkozója Bédy István, Harkány tavaly újra megválasztott polgármestere lesz. Kérdését már most felteheti inter­neten, telefonon és faxon is. Tel.: (72) 505-033 Fax: (72) 505-043 www.dunantulinaplo.hu á

Next

/
Oldalképek
Tartalom