Új Dunántúli Napló, 2003. november (14. évfolyam, 298-326. szám)

2003-11-08 / 304. szám

2003. November 8., szombat HITÉLET 9. OLDAL Valamiben minden gyermek tehetséges * A rend és igényesség itt természetes közeg Egyórás műsorral - ének, zene, tánc, sza­valatok - köszöntötte a múlt hét péntek­jén Mater Assumptát 90. születésnapján a pécsi Szent Margit Katolikus Általános és Zeneiskola tantestülete és 165 tanulója. A Miasszonyunk Kanonokrend pécsi rendházá­nak főnőké 1991-ben kezdte meg az egykori isko­larendszerük - óvoda, általános iskola, gimnázi­um, kollégium - lépcsőzetes újjáépítését a mai kor szükségleteinek megfelelően. Most a megha­tottságtól könnyeivel küszködve mondta: „Nagy öröm látnom, hogy már ennyire vannak és to­vább folytatják a munkámat.” Mert hol is tartanak? Az óvoda kiépült, s már csak egy részét tudja fogadni a jelentkezőknek. Az általános és zeneiskolában - 1999-ben in­dult - az ötödik évfolyamnál tartanak. Az alsó év­folyamok kétosztályosak. Az átlag osztálylét­szám 18 fő. És ez lehetőséget ad a bensőséges, családias hangulat megteremtésére.- Minden gyermekkel a tehetségéhez mér­ten tudunk foglalkozni - mondja az igazga­tónő, Vörös Tamásné. - Mert valamiben min­den gyermek tehetséges. A pedagógus fel­adata, hogy rájöjjön, miben az: zenében..., nyelvben..., sportban..., számítástechniká­ban...? Minden osztálynak két osztálytanítója van. Ők foglalkoznak egész nap a gyerekekkel. Észreve­szik, melyik gyereknek milyen az érdeklődése, miben ügyes és abban az irányban segítik őket. A délutáni időszakban különböző csoportokat képeznek és olyan csoportba irányítják a gyere­ket, amiben az fantáziát lát. A zeneiskola a tanulók 80 százalékát érinti. Ehhez külön tehetség kell. Heti 4 óra elfoglalt­ságot jelent délután: kettő csoportos szolfézs, kettő hangszeres óra. A választható hangsze­rek: zongora, hegedű, gitár, furulya, fuvola és klarinét. Amikor itt nyolcadikban az alapfokú oktatás lezárul, a mű­vészeti iskolában lehet folytatni. Nyelvet mindenki ta­nul - ezt a délelőtti órák­ba építették be: vagy né­metet, vagy angolt. Az elsőben egy, a második- ban-harmadikban kettő, a negyedikben három óra van hetenként. És ez két csoportban - egy ügyes és egy nagyon ügyes csoportban - tör­ténik. A tanár differen­ciál, kikkel tud nagyon gyorsan haladni. Az osz­tály tehát ketté oszlik, és ugyanabban az órában két tanár két különböző teremben oktatja a gyermekeket. A táviad cél he­ti öt óra. Ennek pedagógiai programját most dol­gozzák ki. A számítástechnika a harmadik osztálytól vá­lik a délelőtti órák részévé, és akkor már a bizo­nyítványba is belekerül a jegy. Az első két osz­tályban fakultáció formájában méri fel a tanár, kit javasolhat. Aztán felvételit tartanak: képes-e a gyermek hat éven keresztül erre a pluszterhelés­re. Van számítástechnikai laborjuk 12 hellyel. - Majd minden gépjük modem! Az oktatás a hit­tannal bontva történik, ugyanis mindkettőnek azonos az óraszáma. Az osztály fele hittanon van, a másik számítástechnikán. Aztán váltják egymást. A hittan heti két óra. Osztályonként más-más a könyv, évről évre magasabb a szint. A vasárna­pi mise nem kötelező, de a gyermekmiséken zsú­folt a zárdatemplom. Éves programban rögzítik, hogy hetenként melyik osztály teljesíti a templo­mi szolgálatot. A gyermekek - már másodikosok is, természetesen gyakorlással - olvassák az olvas­mányokat és a könyörgéseket. Szeretik, jelent­keznek. És ministrálni is! 8-10 éves gyermekek kapnak aktív szerepet. Ének? - Az iskola tanulói énekelnek gitárkísérettel. Tudják az énekeket. Van technikaóm is. Az ötödiktől kezdve már bontva: a lányok heti egy órában főznek, kézi­munkáznak, a fiúk .szerelnek, barkácsolnak, fa­munkákat készítenek. Nekik külön termet tudtak biztosítani. A lányok a zárdába járnak át. A gyermekek délután 5-ig maradhatnak az is­kolában. Ebéd után egy óra hosszat az udvaron játsza­nak. Ezt rendbe tették, kiépítették: van homoko­zó, mászóka, ivókút... A házi feladatra egy órát szánnak. Aztán né­gyig mindenféle foglalkozás kínálkozik. Minden gyermeknek megvan a programja. Választani le­het: színjátszás, néptánc, kézműves szakkör. Ha zenében tehetséges, akkor zenét tanul, ha keze ügyes, akkor agyagozik, ha mozgásában, akkor népitáncol. Szakkör a diáksportkör is: a fiúk fo­ciznak, a kicsik labdajátékot játszanak. A testnevelési órákat a kicsiknek az óvoda tor­natermében tartják, a nagyoknak 6 órára a Leő- wey, 1 órára a Nagy Lajos új csarnoka ad lehető­séget. A saját tornaterem a jövő feladata. Egyébként - nagyon jól felszerelt az iskola. Sok sikeres pályázatuk volt. Tavaly hatmilliót tudtak fejlesztésre fordítani. Az osztálytermek, folyosók, lépcsőház világosak, barátságosak. A falakon mindenütt faburkolat, tablók, képek ízlé­sesen elhelyezve. A rend és igényesség itt termé­szetes közeg és spontán belenevelődik a gyer­mekbe. Tavaly mindenre kiterjedő ellenőrzést tartott a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbkép­zési Intézet. A pécsi Szent Margit Katolikus Álta­lános és Zeneiskola értékelése: igen jó. Mentsétek meg az iskolát.... Összeállt a Keresztény Értelmi­ségi Fórum 2003/2004. évi prog­ramja, melyet a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumá­nak dísztermében tartanak majd rendszeresen szerdán­ként és minden alkalommal 18 órai kezdettel. A program a Rá- kóczi-szabadságharc, illetve a magyar gyermekmentőkre való emlékezés jegyében fogant. Az előadók sora: november 19-én dr. Andrásfalvy Bertalan egye­temi tanár, pxkultuszminisz- ter; december 10-én Jókai Anna író, január 21-én Böjté Csaba fe­rences szerzetes Déváról; feb­ruár 18:án Lankó József alsószentmártoni plébános és Orján Géza budapesti családse­gítő, március 17-én pedig Ger­gely István csíksomlyói plébá­nos. Az előadás-sorozat címe: Mentsétek meg a gyermekeket, az iskolát és a hazát. K. F. Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv Huszonkét szerző tanulmányát tartalmazza a Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2002 című kötet, a témák között ezúttal az iszlám fundamentalizmus is szerepel. A második alkalommal meg­jelentetett évkönyvben elsősor­ban katolikus, református, evangélikus és zsidó teológu­sok biblikus tanulmányai ol­vashatók, de világi szerzők írá­sai is helyet kaptak. A kötetben azért szerepel ép­pen 22 írás, mert ennyi betűből áll a héber ábécé. Az évkönyv témái között szerepel a keresz­tény-zsidó párbeszéd nemzet­közi struktúrája, Isten nevének különböző megjelenése a Bib­liában, Buda zsinagógaépíté­szete, valamint az abortusz az ókori zsidó forrásokban. A kö­tetben olyan szerzők publikál­nak, mint Dávid Katalin művé­szettörténész, Fröhlich Ida, a Pázmány Péter Katolikus Egye­tem dékánja, Raj Tamás és Schöner Alfréd főrabbi, vala­mint Benyik György katolikus, Karasszon István református és Cserháti Sándor evangélikus te­ológiai professzor. A kiadvány­ban a nemrégiben elhunyt Lé- nárd Ödön piarista tanár több börtönverse is olvasható. Az 1991-ben megalakult Keresztény-Zsidó Társaság élén négy társelnök áll: Vársze­gi Asztrik katolikus püspök, pannonhalmi főapát, Bölcskei Gusztáv református püspök, Harmati Béla nyugalmazott evangélikus püspök és Tordai Péter, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének volt elnöke. KOZMA F. Lelkigyakorlatok Háromnapos lelkigyakorlato­kat tartanak az érdeklődőknek minden hétvégén Püspök- szentlászlón az Életrendezés Házában P. Csókay Károly S. J. vezetésével. November 21-23. „Amit egynek tettetek, azt nekem tettétek”. Megtestesü­lés és kiüresedés, a 8 boldog­ság útján. November 28-30. „Uram, mit akarsz, hogy te­gyek?” Menj ki a pusztába és találkozz igazi valóddal, amit Isten elgondolt számodra. December 5-7. „Szerette övéit,’akik a világ­ban voltak és mindvégig sze­rette őket”. Éljük az eukariszti- át! Érdeklődni a 72/490-610-es telefonon lehet. Bánat lepte utakon Hivatásom gyakorta szóki a temetőbe, így volt ez az elmúlt napokban is. Az ünnepi napok forgatagában a szokásosnál is több ember látogatott ki a sírkertbe. Ha valamikor gyönyörű a temető, akkor éppen mostanság. A fenséges virágmező, az imbolygó gyertyák, mécsesek fénye pazar látványt nyújt. Az em­berek pedig csak egyre jöttek, a sötáben misztikusnak tűnő sokadabm. Nincs hangos szó, kiabálás, tüleke­dés. Hozzák, leteszik a virágot a sírokra, előkerülnek a mécsesek. Csend, réveteg tekintetek, megilletődött nyugalom. A bánat lepte utakon bandukolnak az emlékezők, friss vagy régebbi gyász emlékével. Eltűnődöm, mi minden járhat az eszükben? Szomorúság, félelem, szorongás, mi minden megfér az ember szívében, lelkében. Aztán jöhet a sajgó gondolat: kit veszítek el, mikor kerül rám a sor? Ott ahol közeli a ha­lál, megszeppent a lélek. Indokolt a megilletődöttség, itt nincs harsány- ság, csak kegyeletes, ünnepélyes elmélkedettség. Csak csendesen kérdezem, éppen most, éppen itt van-e hit, van-e re­mény? A halált ünnepeljük, vagy a habttainkra emlékezünk? El tudjuk gondolni, hogy a láthatón kívül van még valami más is? Gondoltunk-e ar­ra, hogy a virágunk, vágott virág, mint az okáron, és a kis imbolygó lán­gocska a sötáben világítva a világ Világossága Jézusról beszél. Csonkig ég, semmi nem marad belőle, c&k féríy, melegség. Nos, ezek a szimbólu­mok kísérnek bennünket a temetőlátogatás során. Van-e vigasz, van-e hit, van-e remény? Pál apostol szenvedélyesen így érvel: „Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy fekámadt a halálból, ho­gyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs a halottaknak fekáma- dásuk? Hiszen ha a halottaknak nincs feltámadásuk, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor üres a mi igehirdeté­sünk, de üres a ti hitetek is... Ámde Krisztus fekámadt a halálból, első zsengeként a halottak közül. ” (lKor 15). Varsányi Ferenc Búcsú dr. Arató Orbántól A gyászmise résztvevői a Bazilikában Több mint ezer ember jött el - volt és mai diákok, tanárok, barátok - október 29-én a pécsi székesegy­házba dr. Arató Orbán ciszterci szerzetes, a rend pécsi Nagy Lajos Gimnáziuma újjáteremtőjéért mondott gyászmisére. A szentmisét Mayer Mihály megyés püspök több mint 40 pap koncelebrálásával mutatta be.- Általában az ember élete, de különösképp Orbán atya élete fontos forrás, hogy az ember vala­mit megtudjon az örök élet lehe­tőségéről - mondotta szentbe­szédében dr. Kerekes Károly zirci apát. Orbán atya életművét Szent János evangéliumából vett idézet­tel jellemezte: „Nagyobb szeretete senkinek nincsen, mint ki életét adja barátaiért”. A központi temető kápolnájá­ban Páva Péter, a gimnázium igaz­gatója köszönt el Orbán atyától, a ciszterci öregdiákok és cserkészek képviseletében dr. Mohai András. A temetési szertartást dr. Zakar Ferenc Polikárp zirci fő­apát végezte. Dr. Arató Orbánt a rend krip­tájában helyezték örök nyuga­lomra. ■ Az Ormánság ünnepelt Elkészült Cún, Hirics, Ipacsfa, Ko- vácshida református templomai­nak és a kovácshidai lelkészlakás­nak a felújítása. Az „Ormánsági falvak építészeti rehabilitációja” programot a Bara­nya Megyei Önkormányzati Társu­lás kezdeményezte és Phare-támo- gatással valósult meg. Október 26-án hálaadó istentisz­telet, műsor, szeretetvendégség volt több gyülekezetben is. Hiricsen a református gyülekezet és a Pécsi Tudományegyetem Böl­csészettudományi Karának Nyelv- tudományi és Finnugor Tanszéke szervezésében kettős ünnepségre került sor. A hálaadó istentiszteleten a Bara­nyai Református Egyházmegye es­perese, Peterdi Dániel hirdette az igét. A hálaadó istentisztelet után ke­rült sor a Tomanóczy Jolán és Temesi Mihály nyelvtudósok tiszte­letére elhelyezett emléktábla avatá­sára. Avatóbeszédet Norántné dr. Hajós Klára, az Európa-ház főtaná­csosa és Kovács János református lelkész tartott. Mind a hálaadó istentiszteleten, mind a tudományos ülésen közel 100 résztvevő volt együtt, köztük a nyelvtudomány elismert tanárai. Az ormánsági nyelvjárás kutatá­sának újabb eredményeiről előadá­sok hangzottak el dr. Tomanóczy Jolán nyugalmazott tanárnő, dr. Zemplényi Veronika egyetemi ad­junktus, dr. Pesti János nyugalma­zott főiskolai docens és dr. Székely Gábor mb. tanszékvezető egyetemi adjunktus részéről. A tudományos üléssel egybekö­tött megemlékezés után az egyház- község minden megjelent vendég tiszteletére fogadást adott. Kovács János, lelkész Emlékeztető PASKAI LÁSZLÓ BÍBOROS PÉCSETT. Holnap, vasárnap tartja Szent Imre-napi bú­csúját a Pálos templom. Az ünnepi szentmisét este 6 órakor dr. Paskai László bíboros mutat­ja be, és a szentmise keretében diakónussá szenteli Puskás Róbert Antal testvért. A PÁLOS BARÁTI KÖR szokásos találkozó­ja mal5.30-kor lesz. Az elmélkedést P. Bor­sos József tartományfőnök vezeü. A lelki dél­utánt a 18 órakor kezdődő szentmise zárja. BÉRMÁLÁS. Mayer Mihály megyés püspök ma, szombaton délután 4 órakor Szekszár- don, a Belvárosi templomban, Garadnay Ba­lázs általános elnök holnap 10 órakor Pécsvá- radon bérmál. MA TARTJÁK az ortodox búcsút Sárokon. A liturgia 10 órakor kezdődik. A SZÁSZVÁRI KÓRUS énekel vasárnap a pécsi Belvárosi templomban a fél 10 órakor kezdődő német nyelvű szentmisén. Rádióköz­vetítés 10 órától. CSERKÉSZEK SÍRLÁTOGATÁSA. Az ifjú és öregcserkészek idén is fölkeresik a pécsi te­metőben nyugvó jeles elődök sírjait. Találko­zás november 9-én, vasárnap délelőtt 10 óra­kor a köztemető főbejáratánál. A PÉCSI EGYETEMI LELKÉSZSÉG no vember 11-én 19 órától egyetemi istentisz­teletet tart az evangélikus templomban. Az istentiszteletet agapé, és kötetlen beszélge­tés követi. Szeretettel várnak minden diá­kot, egyetemi oktatót, s minden érdeklő­dőt. LAMPIONOS FELVONULÁS. Szent Márton napján, kedden délután 4 órakor lampionok­kal vonulnak a geresdlaki óvodások a laki templomba, ahol hálaadás és terménymegál- dás után az általános iskola harmadikosai, ne­gyedikesei a püspök életéből mutatnak be je­lenetet. ACADEMIA APERTA. A Püspöki Hittudomá­nyi Főiskola tanárainak nyilvános előadás-so­rozata keretében november 12-én, szerdán es­te 18 órakor dr. Horváth István „Az egyén és a világ beteljesülése: az örök élet”, 19 órakor pedig Dobos László „Az örök élet reménye Heinrich Schütz temetési zenéjében” címmel tart előadást a főiskola 4-es előadójában. (Pap­növelde u. 1.). GARADNAY BALÁZS általános püspöki helynök, székesegyházi plébános Iványi apát címet és kanonoki kinevezést kapott. Kanono- ki kinevezést kapott dr. Gesztesy András teo­lógiai tanár, a Szent István templom plébáno­sa is. KARIKATÍV RUHAVÁSÁRT tart a Baptista Szeretetszolgálat november 12-én, szerdán és 13-án, csütörtökön 9-től 12 óráig és 13-tól 17 óráig. Elsősorban őszi és téli gyermek- és fel­nőttruhákról, cipőkről van szó. Helyszín a pé­csi Bapüsta templom, Bokor u. 52. Megköze­líthető a 27-es, illetve a 40-es buszokkal. A vá­sár teljes bevételét a Baptista Szeretetszolgá­lat a rászoruló családok megsegítésére for­dítja. ___________________________________1*1 FO TÓ: TÓTH L. Az általános Iskola első b. osztályos tanulói FOTÓI TÓTH L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom