Új Dunántúli Napló, 2003. október (14. évfolyam, 268-297. szám)

2003-10-12 / 279. szám

2003. OKTÓBER 12. GAZDASAG 5 Mégis, mennyi legyen a telek áfája? Tíz-tizenöt százalékos áremelkedés várható jövőre az ingatlanpiacon, amennyiben az építési telkeket a Pénzügyminisztérium a jelenlegi nullás áfakulcs helyett 25 százalékkal sújtja - állítják az érdekképvise­letek. Az építési telkek átsorolására legkésőbb az EU-csatlakozásunk időpontjáig kell sort keríteni. A PM január elsejétől tervezi bevezetni a módosítást. A lakásvásárlók miatti aggodalom mögött alaposabb vizsgálódással felsejlik az igazi cél: egy kis ijesztéssel vásárlásra kész­tetni mindazokat, akik jövőre tervezték egy új lakás megvásárlását. ■ Számos oka lehet annak, ha jö­vőre valóban 10-15 százalékkal többe fognak kerülni a lakóingat­lanok, de ha így lesz, az nem az áfaemelés miatt fog bekövetkezni. Egy lakás költségei az ingatlan- szakemberek szerint meglehető­sen jól kalkulálható arányok sze­rint alakulnak. Kisebb eltérések egy-egy esetben lehetnek, de nem téved sokat, aki egy lakás árának tizedét számítja telekköltségként. Ez az arány nemcsak Magyaror­szágon, hanem a nyugat-európai országokban is hosszú ideje így van. E hüvelykujj-szabály alapján kiszámítható, hogy az áfatörvény módosítása miatt kevesebb, mint három százalék lehet a lakásárak emelkedése. Ha az elmúlt években vagy akár napjainkban értékesített ha­zai lakások árkalkulációja nem ezt az arányt tükrözi, annak jó oka van. A beruházók - élve a felépít­mény és a telek eltérő forgalmi adója nyújtotta lehetőséggel, szí­vesen emelték a valósnál feljebb a telek árát, hiszen az áfával nem terhelt jószág árának növelésével könnyebben fogadtatták el a ma­gánszemély vásárlókkal a maga­sabb árat. Nem ritkán fel is hívták a vevő figyelmét erre a kis turpis­ságra, mondván, hogy a magasabb telekárat alacsonyabb felépít­Telek így laki* tCj Tervezés, hatósági engedélyek Építőanyagok, szerelvények, Munkadíjak [i*j| Értékesítés I Vállalkozói n\ ményárral kompenzálják, lehető­séget teremtve egy kis „áfavissza­tartásra”. Az pedig jóhiszeműség kérdése, hogy elhiggyük: a vég­összeg valóban kisebb volt-e az így megspórolt áfával, vagy a be­ruházó hasznát gyarapította. Ezt a kiskaput zárja be Pénzügyminiszté­rium. A tárca javasla­ta szerint a módo­sítás 2004. január elsején lépne életbe. Az Euró­pai Unió leendő tagjaként Ma­gyarországnak is érvényesíte­nie kell azt az EU-ban alkal­mazott direktí­vát, amely szerint az ingatlanfelépít­mények és a telkek nem tartozhatnak kü­lönböző forgalmiadó-kulcs alá, s ráadásul ez az országban meglévő legmagasabb kulccsal kell hogy megegyezzen. Alku már csak abban lehet, hogy a PM állás­pontja szerint, az új évtől vagy május elsejétől, az EU-csatlakozá- sunk időpontjától alkalmazzuk az EU előírását. Mielőtt a riasztó hírek hatásá­ra elrohanna valaki lakást, telket venni, azt is érdemes meggondol­ni, hogy a jogszabály-módosítást követően is csak azok a telkek lesznek drágábbak, amelyet áfaalanyok - azaz vállalkozások, önkormányzatok - értékesítenek. A magánforgalomban továbbra sem kell áfával számolni. Mind­ezek alapján valószínűsíthető, hogy az év hátralévő részében az új parcellázású telkek forgalma nőhet meg. Az áfaalanyoktól idén megvásárolt telek valószínűleg lé­nyegesen olcsóbb, mint amennyit jövőre kell majd fizetni érte, noha a fogyasztási adó teljes összegét ezek az eladók sem tudják majd áthárítani a vevőkre. Zelei Béla Szentendrei szabadtéri történelem Érdekli, hol laktak, hogyan éltek, hova jár­tak iskolába, hogyan készítették a cipót, s hogyan temetkeztek száz-kétszáz évvel ez­előtt falvakban, mezővárosokban lakó elő­deink? Ha igen, mindezt megtudhatja, ha ellátogat Szentendrére. A festői kisváros határában, a Sztaravoda patak forrásánál lévő hangulatos völgyben található az 1967-ben alapított központi Szabadtéri Néprajzi Múzeum, közismert nevén a Skan­zen, amelyet 1981-ben minősítettek tudo­mányos kutatóhellyé. ■ A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 60 hektá­ros területén Magyarország legjellegzetesebb tájainak népi építészetét, a falusi és mező­városi társadalom különböző rétegeinek és csoportjainak lakáskultúráját, életmódját tár­ják a látogatók elé hagyományos település- típusok keretében, jelentősebb részben ere­deti épületekkel és berendezési tárgyakkal a 18 század végétől a 20. század közepéig, táj­egységekbe csoportosítva. Kilenc épületcsoportban, más néven táj­egységben - Felső-Tisza-vidék, alföldi mező­város, Bakony, Balaton-felvidék, Dél-Dunán- túl, Észak-Magyarország, felföldi mezőváros, Nyugat-Dunántúl, Kisalföld, Közép-Tisza- vidék - több mint 300 építmény (lakóházak, gazdasági épületek, műhelyek, szakrális ob­jektumok) múzeumba telepítése szerepel az intézmény terveiben. Ezek jelentős része már megvalósult, most épül a Dél-Dunántúl tájegység, melyet 2005-ben nyitnak meg a lá­togatók előtt. A tájegységeken belül az épít­mények egy-egy parasztporta hagyományos rendjébe illeszkednek, és olyan szakrális, ipari és közösségi építményekkel egészülnek ki, amelyek részei voltak a hagyományos fa­luképnek. A lakóházak és a gazdasági épüle­tek egy-egy táj történetileg kialakult lakóház­típusát és jellegzetes melléképületeit repre­zentálják. A berendezési tárgyak hűen érzé­keltetik a nemzetiségi és vallási hovatarto­zást, az egykor benne lakók szociális helyze­tét, foglalkozásuk, munkájuk sajátosságait. Minden ház berendezése más-más szituációt jelenít meg. Például a falusi iskola tantermé­ben a padokon lévő palatáblák jelzik, hogy éppen tanítási óra zajlik. Átellenben, a tanító úr szobájában, az asztalon lévő újságok, a mellette lévő okuláré, arra engednek követ­keztetni, hogy a tanító az óra előtt még átlapozta a frissen érkezett híreket. Felesége éppen összegyúrta a kenyér­nek való tésztát, kisbabájuk a bölcsőben pihen, várja, hogy megetessék. A látogatók különösen kedvelik az Őrség vidékéről származó füstös házat. A ház ne­vét onnan kapta, hogy a kemence füstje be­gyújtáskor elárasztotta az egész helyiséget, s nem a kéményen hanem a fél ajtó nyílásán távozott a szabadba. A diákok a XIX. század végi kondorfái iskola látványából ismerhetik meg, milyen körülmények között tanultak elődeik. S legalább ekkora élmény nekik a ci­pósütés fortélyainak megismerése, s persze az is, hogy a finom terméket meg is kóstol­hatják. Ők egyébként is nagyon élvezik, hogy az iskolapad helyett a korabeli körül­ményeket megtapasztalva vehetnek részt te­matikus órákon, mú­zeumi foglalkozáso­kon. Az emberi élet ha­gyományaival is talál­kozhat itt a látogató. Az egyik kisalföldi házban a gyermekszü­letés utáni eseménye­ket jelenítik meg, míg egy nyugat-dunántúli­ban az elmúlás pillana­tait, a ravatalos ház be­rendezését láthatjuk. A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Mú­zeum több ok miatt is joggal érdemelte ki a vendégbarát pályázat egyik fődíját. A legtöbb kiállított tárgyat ugyan itt is csak nézni lehet, de van olyan berendezett lakóház is, ahol le lehet ülni a padra, székekre, ringatni a böl­csőt, egyáltalán hozzányúlni a tárgyakhoz. A vak látogatók számára berendeztek egy kam­rakiállítást, amelynek címe „Láss a kezed­del”. Itt a nem látók a kezükkel fedezhetik fel az ismeretlen tárgyak világát. Tájékozódásu­kat Braille feliratok és katalógus segíti. A si­ketek számára berendezett foglalkozásra a „Hallj a szemeddel” elnevezésű programmal várja nem halló vendégeit a múzeum. Idén augusztusban újabb rendkívül érdekes és hasznos létesítménnyel gazdagodott a múzeum. A főbejárattól néhány száz méter­be - a város irányába - elkészült a múzeum új igazgatási épülete, ahova azonban a turisták­nak is érdemes ellátogatniuk. Itt található ugyanis a Néprajzi Látványtár, ahol jelenleg kétezer néprajzi tárgyat - a cserépedényektől a komódokon át az ágyakig - helyeztek el te­matikus rendben. A jövőben 15 ezerre bővül a látnivalók köre. Európában is csak kevés hasonló jellegű exkluzív látványtár van. Az alsó traktusban kapott helyet a Skanzen Ga­léria, ahol időszaki kiállításokat fognak ren­dezni. Jelenleg Kötődések címmel szentend­rei művészek alkotásai - szobrok, festmé­nyek, plasztikák - tekinthetők meg. S hogy rendkívül népszerű a Skanzen, azt az is bizonyítja, hogy évenként - pedig csak április elsejétől november 10-ig tartanak nyit­va - 180-200 ezren keresik fel. Idén a látoga­tók száma minden bizonnyal meghaladja a 200 ezret. Az új épületben található látvány­tár és galéria már azonban télen is üzemelni fog. Másrészt örvendetes, hogy egyre több a belföldi látogató. Sok vidéki iskolai csoport vette igénybe a MÁV-kedvezményt is. A belépőjegyek szintén vendégcsalogatóak, hiszen pénztárcakímélő az áruk. Felnőtteknek 700, diákok­nak és nyugdíjasoknak 350 forintba kerül (az új épüle­tekben pedig 300, illetve 150 forint), emellett vannak családi és egyéb kedvezmények is. Rendezvények esetén is elfogadható az ár, ezer forintot kell fizetni igen gazdag programokért. Nyaranta pedig mindössze 200 forintért sétálójegyet is lehet váltani. Ezzel délután 5 és 7 óra között lehet a Skanzent megnézni, az épületek azonban ilyenkor már zárva tartanak. A múzeum szeretettel várja az ország bár­mely részéről és külföldről is a vendégeket, szívesen látja a gyermekeket, felnőtteket és az idősebbeket is, hiszen minden korosztály megtalálhatja itt az érdeklődésének megfele­lő látványosságokat. A Vendégbarát Múzeum/Muzeális Intézményi Díj 2003 kitüntetettje az évenkénti 100 ezernél több látogató kategóriájában a Szentendrei Szabadtéri és Néprajzi Múzeum HÍREK I Holnap kell utalni az eva-előleget ■ Holnapig kell befizetni a harmadik negyedévi bevételek után az | | egyszerűsített vállalkozói adót (eva). A törvény alapján minden negyedévet követő hónap 12. napjáig kell a háromhavi bruttó | bevétel 15 százalékát előlegként befizetni, ám mivel ez a nap | | októberben vasárnapra esik, a határidő kitolódott hétfőre. Az | eva-előleget az adóhivatal 10032000-01076033 számú számlájá- | ra kell átutalni. Az adóelőleget azon kiszámlázott tételek után is | meg kell fizetni, amelyekről a számlát a negyedév vége előtt 30 § I nappal kitöltötték, de a bevétel még nem érkezett meg. A költ- J I ségvetés idén 16 milliárd forintos bevételt várt az egyszerűsített vállalkozói adóból, ehhez képest már az első két negyedévben | beérkezett befizetések összege elérte a 20 milliárd forintot. Ikarus elővárosi autóbuszok Finnországba ) ■ Az Ikarus Egyedi Autóbuszgyára idén már több mint hatvan jf autóbuszt szállított finn megrendelőjének. A Scania alvázra épí- % | tett kocsikból havonta 5-6-ot küldenek, legtöbbjük a tizenhárom | | és fél méteres, alacsony padlózatú, úgynevezett elővárosi busz I kategóriába tartozik. Hajdú Nagy Péter kereskedelmi és fejlesz- | ■ tési igazgató elmondta: 350-400 városi kocsijuk van Helsinkiben | és környékén, s hét éve szállítanak Finnországba. Nagy gépeket is fogadhat a pogányi reptér * i | ■ A Pécs melletti pogányi reptéren elkészült az 1500 méter hosszú 1 | beton leszállópálya. Eredetileg csak ezerméteres kifutó építésé- | re gondoltak, de a beruházóknak sikerült a teljes hossz összegét | | előteremteni, így a jövőben a reptér akár százszemélyes repülő- ! gépet is fogadni tud. A továbbiakban sor kerül a pályafények, a | navigáció, és az utasforgalmi épületek megújítására. Az 1,7 mii­1 liárd forintos beruházás jövő nyárra elkészül. ■ Egyre több a gazdasági bűncselekmény I % ! ■ A gazdasági bűnözés komoly veszélyt jelent a magyarországi j | vállalatok számára, a megkérdezett cégek 39 százaléka számolt 1 | be arról, hogy az elmúlt két évben szenvedő alanya volt gazda- | | sági bűncselekménynek - jelentette be Roger Stanley, a , I Pricewaterhouse Coopers csalás-felderítési csoportjának regio- nális vezetője. Vagyis a magyar cégek esetében a gazdasági bűn- ! cselekmények a legutóbbi, 2001 -es felméréshez képest 12 száza- I | lékkai emelkedtek. Ezzel a hazai gazdasági bűncselekmények j | szintje meghaladja a nyugat-európai átlagot, ami 34 százalék. Drága lesz a decemberi tojás ■ Az utóbbi években ismét emelkedik Magyarországon a tojás- fogyasztás - bár az éves egy főre jutó tojásadag még mindig csupán 284-287 darab. A tojástermelők a tojást az utóbbi időben is csak veszteséggel tudták értékesíteni, mivel kínálati piac volt. Éppen ezért jól jött a nyugat-európai tojáshiány, s ennek köszönhetően az eddigi éves átlag 10 millió darabos kivitel helyett idén szeptemberig már 70 millió tojást exportáltunk. Sajnos sok kistermelő ezt már nem tudja értékelni, mivel csődbe ment. Földi Péter, a Tojás ****'** «i»**** Szövetség főtitkára sze­rint a kedvező export- lehetőségek elle­nére is az idén a termelők vesz- teségének mértéke elér­heti az egy- ; milliárd forin- , tot, mivel a kukorica is drágul, akár­csak az ener- | gia. A tojás ára ezért karácsony­ra akár a 25-30 forintot is elérheti. 20 19­18­17­16­15­14­13­jm li Ml f : KBD JÉ ......... rt U m— <*i V. hó) 1999 2000 2001 2002 2003

Next

/
Oldalképek
Tartalom