Új Dunántúli Napló, 2003. június (14. évfolyam, 148-176. szám)

2003-06-24 / 170. szám

2003. Június 24., kedd KULTÚRA R I P ŐRT 7. OLDAL DRAGAKO. Michel Hoppe belga szobrászművész (balról) ezt a nevet adta alkotásának, amelyen több hónapig dolgozott a beremendi Meg­békélés Kápolnájánál. A nagyharsányi kőből készült szobrot, amely a beremendi cementgyár bejáratánál kapott helyet, a közelmúltban avat- ták és most már a nagyközönség is megtekintheti._____________________________________________________________fotó: müller andrea György-telep: a tetten ért nyomor Patthelyzet alakult ki a Pécsi Roma Egye­sület által szervezett fórumon, amelyen Mecsekszabolcs, a Hősök tere és környé­ke, valamint György-telep súlyos gondja­it igyekezett megbeszélni a lakosság, a várost képviselő szakemberek és politi­kusok. Mindegyik fél a másik felelőssé­gét és kötelességeit hangoztatta, miköz­ben a nyomor minden képzeletet felül­múló. Horváth Gusztáv, György-telepi lakó nem sze­reti az emberi ürüléket a háza előtt, különö­sen, ha azt halmokba öntik oda azok a szom­szédok, akik vécé híján vödörbe végzik el szükségüket. Horváth Gusztáv azt sem ked­veli különösképpen, ha a vízelvezető árok el­dugul, és a szennyes lé a háza alá csorog. Szo­morúnak tartja, hogy a XXI. század hajnalán ezt kell megélnie Pécs városában. A panasz csupán egy azok közül, melyek szépen sorjáznak a Pécsi Roma Egyesület ál­tal szervezett fórumon. A lakók választ, még inkább segítséget remélnek a másik oldalon ülőktől, akik politikusok, a polgár- mesteri hivatal, a városgaz­dálkodási vagy a munka­ügyi központ szakemberei. Nemcsak a szennyvizek szabad áramlása a gond, de a kóbor és a beoltatlan ku­tyák sokasága, az átlagos­nál hízottabb patkányok se­rege, az ablakon, ajtón át kidobált, bomló és bűzlő hulladék tömege, a lelakott épületek. A Volt Állami Gondozottak Egyesületének elnöke, Varga István állítja, hogy a városházá­ról egy „magas rangú úr” azzal hajtotta el, amikor felajánlotta szervezete segítségét az épületek rendbetétele ügyében, hogy a György-teleppel nem érdemes foglalkozni, ott úgyis ellopnak mindent a cigányok. Pedig ők nemcsak a felújításban, de „szipus klub” lét­rehozásában is segítenének, ahol szakembe­rek bevonásával kívánják leszoktatni a csel­lengő szipusok hadát a káros szenvedélyről. A frissen kinevezett önkormányzati képvi­selő, Hering Gyula igyekszik megnyugtatni az Teleki Szilveszter embereket. Nem olyan egyszerűek ezek a problémák, mondja, hogy egy-két szóból meg lehetne oldani őket, idő kell a döntéshez, me­lyik ház ledózerolandó, melyik érdemes a fel­újításra: „a képviselők sem varázslók”. Sajná­latra méltónak tartja a kialakult helyzetet, dt hangsúlyozza, nem a képviselők állítják elő a mocskot. Ha a lakosság jól érzi magát a pi­szokban, nincs mit tenni. A hátsó sorokban morgolódás támad, He­ring képviselő népszerűségi indexe zuhanni látszik, de az indulatok inkább a következő felszólalóra, Teleki Szilveszterre áramlanak. Pedig talán ő az egyetlen a város illetékesei közül, aki néhányszor személyesen is le­ereszkedett György-telep mélységes bugyrai­ba megismerni, miről is dönt, amikor dönt. Elmondja, hogy 150 köbméter szemetet távo­lítottak el néhány éve, a „nagy patkányirtás” előtt, de mit sem ér mindez, ha a lakók szana­szét dobálnak mindent, ha ellopják a több mint hárommillió forintnyi értékű vadonatúj konténerek egy részét. Megemlíti, hogy azért kért segítséget egy lakó, mert a gyerek a pad­lásról beszakadt a szobába, pedig nem történt volna meg, ha a fa födémgerendákat nem tü­zelik be. Az is emlékezetes esemény volt, amikor fényes nappal úgy bontottak le és ad­tak el pillanatok alatt egy tizennégy méter hosszú házat, hogy a „jelenségnek” egyetlen szemtanúja sem akadt. A munkaügyi központ évente 4-5 milliót költ közhasznú munkásokra, akik ebből az összegből ezt a területet gondozzák, hang­súlyozza Vonyó János a munkaügyi köz­pont képviseletében, de évről évre keve­sebb összeg várható, mert elvárják a lakos­ságtól az aktív részvételt. Úgy gondolja, hogy az éhezőknek nem halat kell adni, ha­nem hálót, és megtanítani őket halászni: ez az egyetlen járható út. Elhangzik még, hogy a Hősök terén nincs egyetlen pad sem, mert ellopták őket, nincs közvilágítás, miután valamennyi oszlopból kioperálták a vezeté­keket, bezárt a sportpálya és a kultúrház, egyetlen hely van, ahová a fiatalok behú­zódhatnak, a bokrok alja. Semmi értelme nem volt az egésznek, elbe­széltek egymás mellett, füstölög magában a végén kifele jövet Varga István, valaki pedig megjegyzi, hogy nem az íróasztal mellől kell a György-telepről „dumálni”, hanem „élőben tetten érni a nyomort”. Ereszkedjünk hát le a meredek úton, arra, amerre a bomló anyagokkal teledobált, bűzöl- gő szennyvíz csörgedezik. Romok, tetőtlen árnyékszékek, nagyon rossz állapotban lévő lakóházak váltakoznak, gaz mindenfelé, bár egy részét már a Roma Egyesület szépen le­vágta. Olasz Józsefné kalauzol lakásában. A szoba mennyezetén hatalmas folt, ha esik, la­vórt kell alátenni. A szomszédban lakik a fia, ott a mennyezeten erőteljes repedések sorjáz­nak, bármikor leomolhat az egész. Az esős évszakban sárban járnak, a latyak pedig átbu­kik az alacsony küszöbön. A külső falon egy­előre betömték a lyukakat, amelyeken a pat­kányok közlekedtek ki-be, tavaly két papagá­ját is fölfalták. Egyetlen szobából áll Bayer Ignác lakása, melyben élettársával és egy befogadott haj­léktalannal lakik. Ablaka nincs, a fényt egy negyvenes körte biztosítja a mennyezet köze­pén lelógó dróton himbálózva. Mielőtt beköl­tözött, hat éve már, vállmagasságig érő sze­metet kellett kihordania. A mennyezet időn­ként beszakad, mutatja, hogy a sarokban pokrócdarabbal pótolta ki. Vizet a közkútról hoznak az árnyékszékre, ami harminc méter­re lehet innen a házak kö­zött. Körülbelül tízen jár­nak oda a környékről. Egy cementpadlós helyi­ségben él Ignácz Ferenc és élettársa, ahová közvetle­nül a szabadból lehet be­lépni. Három-négy éve köl­töztek be, itt sokkal jobb nekik, mint az utcán. Min­dennapi betevőjüket a ku­kákból szerzik be. Náluk nincs se víz, se vil­lany. De van ablakuk. Azokat az éjszakákat szeretik, amikor a Hold bekandikál rajta, mert akkor nem kell tapogatózva közleked­niük. Mert mécsesre nem telik, legfeljebb je­lesebb ünnepekkor. Ám a karácsony még na­gyon messze van. CSERI LÁSZLÓ Gyökerestül kell kihúzni a parlag­füvet, különben újra kinő. Mutatja is a kamera a népi húzást: asz- szonyka veselkedik neki a parlag­fű tövének, és mindjárt látunk eh­hez egy elborzasztó térképet is. Eszerint a Kárpát-medencét, fél Ro­mániát, és lefelé a Dinárokig a fél Balkánt elborította a parlagß. Vö­rösük, mint egy hatalmas, friss monokli: a tőlünk keletre eső or­szágok lakóinak nyakig érő par­lagfűmezőn kell átgázolniuk, ha Európába akarják lopni magukat - az Ardennekig, .majd egészen Brüsszelig. Tüsszögve, nyálkásodó orral, civilizációra éhesen. A par­lagfüvet, mint allergiát okozó ősel­lenséget, korábban mégfehérlófia- fűként ismertük. Illatát primitív eleink - ávilizálatlanok lévén - még jól letüdőzték anélkül, hogy bármi kárt okozott volna szerveze­tükben. Sőt, a szabadon termő és kiirthatatlanságára büszke parlag­fű fokozta a nemzeti hovatartozás tudatát, teaként fogyasztva bánat­űző hatása volt, pálinkával kever­ve elhajtotta a lótetűt, átláthatóvá tette a politikai erővonalakat. A feherlöfia-ß csak azoktól az idők­től kezdve vált elviselhetetlen allergén tényezővé és lett a kiszol­gáltatott magyar ember az orvostu­dományi kutatások tárgyává, ami­óta a mezítlábas Kossuthot a fehér- galléros cigaretták váltották fel. Nemcsak az mtv szombati hír­adója de az egész hét az allergén kutatások lázában telt. A tévé réteg­műsorai új adalékokkal szolgáltak e mélyen nemzeti témakörben, bár az is feltűnt, hogy Pityesz és Sava­nya abszolút nem foglalkozik a kér­déssel. Sőt, a feherlöfia-ß kérdéskö­réhez olyan autentikus, képernyő­höz szokott személy sem tett érdem­ben semmü, mint Kató néni min­dentudó Riskája Kerülő úton, a Tv2-n sugárzott tudományos felhő­ből - népiesen fajhő -, a Magellán- ból kellett megtudni, hogy a dalmát hegyek tengerre néző oldaláról a feherlöfia-ß még Árpád bejövetele előtt lekopott, ezért is nem volt ott kedvünk letelepedni. A legújabb kutatások szerint a civilizált embe­rek némelyikében, ha történetesen magyarok és az ősi ösztönnek enge­delmeskedve szügyig állnak a par­lagfűben, már nemcsak a ß vált ki allergiás tüneteket - vakarózást, ká­romkodást, a ß kiirtásának legyőz­hetetlen kényszerét -, hanem a vér­testvérei is. A politikus különösképp a saját fajtájám és a sajtóm allergi­ás és viszont. A kommunikáció hi­ánytérképei: Szász-ügy, Paks - mil­liárdos érdekek a kényszerűen agyonbeszélt hallgatás mélyén. Az allergia fajtaspecifikus kényszer. Míg a pénz, ha éppen nem tud ka­szálni, csak ver és mosolyog. BÓKA RÓBERT HÉTVÉGE A KÉPERNYŐN B A legnézettebb tíz tévéműsor június 20-én, pénteken 1. RTL Klub Az ördög jobb és bal keze (olasz vígjáték) 1 653902 2. RTL Klub Barátok közt (magyar filmsorozat) 1 306 317 3. (2) Activity 1 166 931 4. (2) Piedone, a zsaru (otasz-francia film) 1 003 019 5. RTL Klub Fókusz (közéleti magazin) 911 020 A legnézettebb tíz tévéműsor június 21-én, szombaton 1. RTL Klub RTL Box Klub 1 397 145 2. RTL Klub A rendőrsztori folytatódik (hongkongi akcióvigjáték) 1 306 131 3. (2) Dalnokok ligája (zenei vetélkedő) 1 287 013 4. (2) Rettegés a vidámparkban (amerikai thriller) •K027 357 5. RTL Klub Pasik (magvar filmsorozat) 971 702 A legnézettebb tíz tévéműsor június 22-én, vasárnap í. mtv Szuperbuli 1 384 504 2. RTL Klub Szükségállapot (amerikai akciófilm) 1 370 941 3. (2) Napló (heti magazin) 1 187 754 4. (2) Tények 1 087 251 5. (2) Walker, a texasi kopó (amerikai filmsorozat) 1 084 416 Lát-Határ a várban Fiatalok kezdeményezték a szigetvári Lát-Határ Összmű- vészeti Fesztivált, amelynek idén a fő helyszíne áz ódon vár lesz június 25-e és 29-e között. Közel ötven kiállítás, szimpózium, képzőművészeti alkotótáborok megszervezése áll már az 1998-ban alakult Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület, az idei összművé- szeti fesztivál főrendezője mögött. Ez utóbbi most június végén már negyedszer áll annak a célnak a szolgálatában, hogy helyi művészi és öntevékeny csoportok bevonásá­val feltárja, bemutassa a mai mo­dem, illetve a hagyományos művé­szeti irányzatokat. A film-, a képző­művészet és a zene alkotják a fesz­tivál fő sarokpontjait a szigetvári várban, a Vigadóban, a Zrínyi téren és a moziban. Belépőt csak a vár­ban lévő koncertekre kell majd vál­tani, minden más program ingye­nes. Újdonsága az idei fesztiválnak a „Civil falu”, különböző zöldszer­vezetek szervezésében. Megrende­zik az Országos Elektrografikai Ki­állítást és Szimpóziumot is. A fellé­pő társulatok között lesz a Janus Egyetemi Színpad is. A Lát-Határ- nak hivatalos honlapján (http://lat- hatar.index.hu) megtalálható a ren­dezvény részletes programja. ________________________________________M. A. Európai szintű kereset az Európai Unió kapujában! Dinamikusan fejlődő, több mint tíz éve Magyarországon működő nemzetközi kereskedelmi társaság új munkatársakat keres leszérvezett előadások megtartására. Legjobb előadóink havonta 800.000-1.000.000 Ft-Ot keresnek. Házaspárok jelentkezését is vár­juk, vállalkozói igazolvány és személygépkocsi szükséges. A jelentkezéseket kizárólag szerdán, a megjelenés másnap­ján 9-14 óra között, a 94/419-947-es telefonszámon várjuk. KLÍMAAKCIÓ NYÁRON! *AMCOR Klíma Hungária Kn. Komló, Batthyány u. 4. Tel./fax: 00 36/72/582-120, 582-122 Amcor, Tadiran, Tadi Air- Klímaberendezések (split, ablak)- Központi klímaberendezések- Páramentesítők, párásítók- Személyi hűtőventilátorok Split Duál 2x21 KW 199 900 Ft Split 2,1 KW 79 900 Ft Szervizhálózat Garancia készülékekre és beszerelésre egyaránt. SUZUKI SZABOLCS kamat három évig be sem teszi a lábát. 1 000 000 forint hitel, 3 évig kamatmentesen! Suzuki Swift és Wagon R+ vásárlásakor, július 31-ig! Akár költségmentesen! További részletek megújult internetes oldalunkon: www.suzukiszabolcs.hu A vagyonszerzési illeték, törzskönyv és a biztosítások Költsége a vevőt terhelik. .Ajánlataink a készletek erejéig érvényesek. ’Akciós ajánlatunk Kérőiében egyszerre csak egy ked vezméuy vehető igénybe. ’Az adatok Euró alapú hitelre vonatkoznak ~ a vételár 70%-ának kiegyenlítéséig - teljsskűrű Casco kötele­zettséggel. Casco mentes ajánlatok 30% önerőtől. A táblázat csupán figyelemfelkeltő célt szolgál, nem minősül a Suzuki Szabolcs Kit. részéről hivataios tájékoztatónak és ajánlattételnek. Swift 1.3 GLX COOL Sedan 1.3 GLX COOL Wagon FT 1.3 GLX COOL Vételár Ft 2 299000 2 499 000 2 595 000 Saját erő Ft 230000 1 000 000 1 300 000 250 000 1 000 000 1 500000 260 000 1 000 000 1 600 000 Havi részletA Ft 72 x 34 774 72 x 21 829 36 x 27 750 72x39877 72x25629 36 x 27 750 72x41 511 72 x 27 452 36x27 639 THM % 6.62 6.69 0 8,74 7.34 0 8.84 7,59 0 $ SUZUKI SZABOLCS Kft. Pécs, Komiéi út 79. Telefon: (72) 240-393, (72) 538-135 Szerviz: (72) 241-020 e-mail: Suzuki @ dravanet.hu | www.suzukiszabolcs.hu Hétvégén is várjuk Önt. Szombaton 9-15-ig, vasárnap 9-13-ig. .íg f / Üzemanyag-fogyasztás: 5,3*6.4 liter/10O km. Eajisgos CO -kibocsátás. 130-152 g/km. Mindig van egy jobb ajánlatunk Parlagfű-allergia

Next

/
Oldalképek
Tartalom