Új Dunántúli Napló, 2003. április (14. évfolyam, 89-117. szám)

2003-04-11 / 99. szám

2003. Április 11., péntek S Z O L G Á L T A T Á S 13. OLDAL C'l abadFogas. _____________________ Horoszkóp www.astronet.hu KOS (I II. 2HV. 20.1, 06-90-230-351. Re­Ma___________ Na pkelte 6.02 - Nyugta 19.28 Holdkelte 12.28 - Nyugta 3.52 LEÓ, SZANISZLÓ napja Leó. Latin eredetű név, jelenté­se: oroszlán. Védőszentje: Nagy Szent Leó pápa, egyháztanító. Egyéb névnapok: Ariel, Ariella, Gemma, Glória, Godiva, Laura, Leon, Leona, Teó. A Ferencesek u. 1. alatt közérde­kű ügyekben fogad, a 06-80-200- 088-as számon 8.30-10.30-ig díj­mentesen hívható: Wald Kata. Hírszerkesztő: Somlai Adrienn. Hírügyeletes 16.00-tól 19.00 óráig az 505-000-ás számon: Bo- zsik László. Vízállások, vízhőfokok a Dunán és a Dráván: Mohács 299 cm, aPadó, 7,5 fok, Őrtilos -73 cm, aPadó, 7,0 fok, Barcs -48 cm, ára­dó, 7,0 fok, Drávaszabolcs -53 cni> változatlan, 5,3 fok. inrLwn iTI '■ Mobil hívószámunk: 06-30/247-0001 KARAKTERES VÉLEMÉNYEK 30-35-1111l VARJUK A VÉLEMÉNYÉT! ••122"; Az iskolában a fiatalok- nak tanítani kellene, hogy a Padnak melyik részére kell le­ülni. ••184”: A Verseny utca 20 éve olyan, mint egy albán traktorűt Pécs többi utcája is hasonló állapotú. A 6 km-es keretből ezt kellene felújítani, nem a 6-ost. ••477”: A számlát nem adó ké­tkedőt megbüntetik. A kény- Szervállalkozást megszüntetik. *z elszámolás nélküli, adómen­tes képviselői költségtérítést tgtartják. Maguknak. mek döntései sokat segítenek abban, hogy jól haladjon mun­kájával. Hasznos berendezés megvásárlása is nagymértékben megkönnyíti munkáját. Erre ne sajnálja a pénzt. BIKA (IV. 21—V. 20.1,06-90-230-352. A változó körülmények ejlenére is ragaszkodjon elképzeléseihez, ugyanis csak így érheti el kitű­zött célját. Anyagilag jól áll, mégsem vesz felesleges dogokat. IKREK IV. 21—VI. 21.1,06-90-230-353. Le­gyen nagylelkű másokkal, de kü­lönösen a családtagjaival szem­ben. Meglátja, hogy ez kamatos­tól megtérül. Szabadidejében menjen el barátaival szórakozni, kikapcsolódni. RÁK (VI. 22—VII. 22.1,06-90-230-354. Mie­lőtt pereskedésbe kezdene, pró­báljon meg egyezségre jutni. így legalább a perköltséget megspó­rolhatja, ha a megaláztatást nem is. Semmi jóra ne számítson, ha ex-házastársa az ellenfél a perben. OROSZLÁN (V1L 23-V1II. 23.10690236355. A Jupiter és a Hold mai kapcsola­ta konfliktust okoz Ön és gyerekei között. Szabadságszeretete és ön- törvényűsége ellenére túl szigorú­nak bizonyul velük szemben. En­gedje őket kicsit szabadon. SZŰZ (Vili. 24—(X. 23.1,0690230356. Szerelmi életében szokatlan tar­tósságot tapasztal, és még külö­nösebb, hogy ezt most nem unja meg. Talán a tavasz teszi ezt, de az is lehet, hogy véglegesen meglelte élete párját. MÉRLEG (IX. 24—X. 23.1,0690230357. Ma a múltjáról gondolkozik és a korábbi döntéseiről. Egy kis ön­elemzés egyáltalán nem felesle­ges. Ma már világosabban látja, miként alakították a személyisé­gét ezek a lépések. SKORPIÓ IX. 24—XI. 22.1,06962Í36358. Állandó kétkedését végre opti­mizmussal váltja fel, mert egy pillanatra felcsillan Ön előtt a jö­vő. Látja, hogy az új világ csupa jót tartogat. NYILAS (XI. 23—XII. 21.1,0690230359. Kedveli a küzdelmes életet, ám a hét végén mégis a kényelmesebb megoldásokat keresi. Egy össze­jövetelen érdemes embereket is­merhet meg. BAK (XII. 22-1.20.1,0690230360. Pénz­ügyi körülményeit tekintve szo­katlan nehézségek adódnak, me­lyeket nehezen tud kezelni. A túlköltekezés hangulatára is rá­nyomja bélyegét. Próbáljon ki­kapcsolódni. VÍZÖNTŐ (1.21-11.20.), 0690230361.' Legyen határozott, tartsa erős kézben az ügyeit. Újszerű ötlete­it hamarosan megvalósíthatja. Barátaira és kedvesére fordítson több időt, nehogy elhidegülje- nek. HALAK ill. 21—111. 20.1,0690230362. Szeretne módot találni arra, hogy több pénzt keressen, s gon­datlanabb életet biztosítson ma­gának és szűkebb hozzátartozói számára. Egy rövid tavaszi uta­zás remek ötlet a feltöltődésre. Miben más? A két rajz között hat eltérés van. Keressétek meg! (A megfejtéseket nem kell beküldeni) 2003. ÁPRILIS 11 ÉK-TV 0-00-19.00 Ékújság (Nem csak képújság!). Benne: közérdekű információk, színházak, kulturális intézmények napi programjai, kultu- rális rendezvények, horoszkóp a „gono- szkóp", recept, 19.00 Film: A Jávor - életraj­zi dokumentumfilm 20.45 Ékeskedő - Kultu­rális Magazin a város fontosabb eseményei­nek összefoglalójával (benne: Péter-Pál sír- kamra - átadás, Bóbita Bábszínház: Candide, Könnyű Kamera - a Laterna Magica Egyesü­lt rendezvénye), 21.20 Egyetemes percek - A* Univ TV műsora, 21.50 ÉKestÉK: A ma- 9yar köztársaság külpolitikai prioritásai. Ven­dég: Bársony András, a külügyminisztérium Politikai államtitkára, 23.00 Ékújság _ PÉCSI RÁDIÓ 5.55-22.30 a 873 kHz középhullámon, 5-55-től 9.00-ig és 18.30-tól 21.00-ig a 71,81 MHz URH sávon. 5.55-9.00-ig „Hajnaltól - reggelig” Benne: 6.00,7.00 Kossuth krónika, 6t5, 7.15 Dél-dunántúli krónika, 6.23, 7.23 Regionális lapszemle, 6.30,7.30 A nagyvilág ™rei. 6.38,7.38 Közlekedés, sport. 6.45,7.45 A régió hírei. 6.52, 7.52 A nap témája. 8.00 BBC Világhíradó. 8.10 Riportok, interjúk Dél- üunántúlról és Észak-Bácskából. Benne: sportpéntek és hétvégi ajánló. 9.00-22.30-ig csak a 873 kHz-es középhullámú adón. y 00-10.30 Horvát nyelvű, 10.30-12.00 né- jdet nyelvű nemzetiségi műsor. 12.00-13.00 Kossuth déli krónika és regionális esemény- osszefogiaió. 13.05-14.00 Szerb nyelvű ze- ledélután. 14.05-18.00 Magyarországról jö- v°k - másként, és Kirakat. 18.00-18.30 Kos- suth krónika. 18.30-22.30-ig „Estidőben” - Magyar nyelven az FM 101.7 MHz-en __Remény rádió q° lyamatos adás a nap 24 órájában az FM 4.6 MHz-en. Félóránként hírek, időjárás, ozlekedés. 5.30 Napköszöntő - reggeli hír- agazin (benne: 5.10 Vatikáni Rádió hírei, ka q BC hírszolgálat), 8.00 Reggeli muzsi- a, 9.00 Bemutatjuk - a civilszervezetek hous°ra, 10.00 Kultúrkör, 11.00 Hittel em- rkent, 12.00 Delelő - déli hírmagazin, -30 Zene, 13.00 Hangadó - szórakoztató, nes kívánságműsor, 17.45 Napösszegző menne: BBC hírszolgálat), 18.05 Zenés este, 3-00 Aprócska, 19.30 Esti muzsika, 20.00 dnangoió' 22.00 Házibuli, 02.00-07.00 íenés éjszakai turmix , péntek - Televízió-műsor TV2 RTL KLUB m1 5.50 Faluvilág 6.00 Magellán 6.35 Jó reg­gelt, Magyarország! Hír­magazin 7.15 Laza© 8.50 Stahl konyhája 8.55 Latin szerelem (58.) 9.45 Villa Acapul­co (3.) 10.40 Teleshop 11.30 Vad angyal (ar­gentin sorozat) 12.20 A delfin napja (amerikai film) 14.20 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 14.50 Providence (ame­rikai sorozat - 11.) 15.45 Betty, a csúnya lány (kolumbiai sorozat - 42.) 16.45 Jakup- csek 17.35 Claudia­show 18.30 Tények. Hírműsor 19.05 Aktív 19.40 Big Brother 20.40 Activity 21.20 Doc Hollywood (am. vígjáték, 1991)95' 23.20 Jó estét, Ma­gyarország! 0.05 Helló, itt Brother! 0.35 A kis hamis (am. ak­ciófilm) Fsz.: Kathy Ireland, Jon Enos, Richard C. Sarafian 3.10. Aktív (ism.) 4.00 Vers éjfél után 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 9.00 Re­cept Klub (ism.) 9.15 Terra Nostra (46.) 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő Vidám show ebédidő­ben Benne: 12.00 Hír­adó Déli kiadás 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnep­naptár Vallási műsor 13.10 Pont hu (ism.) 13.40 Játékzóna 14.30 Recept Klub 14.40 Já­tékzóna 14.55 Disney- rajzfilm 15.20 Csak egy szavadba kerül! 15.25 Az elnök emberei (1.) 16.25 Testpercek 16.30 Harmadik mű­szak (15.) 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.00 Barátok közt 21.35 Apollo-13 (ame­rikai film, 1995) 0.25 Bele-ValóVilág Valóságshow 0.45 Találkozások - es­te 1.00 Las Vegas - A bűnös város (amerikai akciósorozat - 6.) 1.55 Híradó 2.00 Sportklub 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 NAP-KELTE Benne: 5.54 Híradó 6.00 Körzeti hír­adó 6.30 Hírek 6.31 Kék- fény-hírek 7.00 Híradó. Sport 8.00 Híradó 9.00 NÉVshowR Páratlan vá­ratlanságok Andrea- és Tibor-nap ürügyén - 2/1-2. 10.45 Telenyerő 11.10 Családban marad (150/54.) 12.00 Híradó délben 13.05 Váratlan utazás (36.) 13.55 Kör­zeti magazinok 14.50 Érintő 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint Trapéz­ban (105/83.) 17.30 Hír­adó 17.45 Navigátor 18.10 Dallas (am. soro­zat - 36.) 19.00 Prézll Játék 19.30 Híradó este Sporthírek. Időjárás 20.05 Az Angyal (ame­rikai akciófilm, 1997) 22.00 Péntek este 22.35 Elysium-Tévéfilm l-ll. rész 0.40 Kárpáti krónika 0.48 Műsorzá­rás Viasat3 13.55 Fraser és a farkas (25.) 14.50 T. J. Hooker (34.) 15.45 Starsky és Hutch (73.) 16.45 Z-akták (12.) 17.10 Fekete Szépség kalandjai (31.) 17.35 Sabrina, a tinédzser boszorkány (22.) 18.05 Star Trek - Az új nemzedék (130.) 19.05 Egy rém rendes család (241.) 19.30 Szeretünk, Raymond! (18.) 20.00 Rémvadászok (14.) 20.50 Tiltott dolog: Kinjite (am.akciófilm) Filmmúzeum 12.15 Ki van a tojásban? (magyar vígjáték) 13.45 Az ember, aki túl so­kat tudott (angol krimi) 15.15 Tejút (amerikai vígjáték) FF (Feliratos!) 16.45 Titkos ügynök (angol krimi) 18.15 Diafilmmúzeum 18.45 Nagy filmrendezők (3.) King Vidor 19.45 A kisvakond (12.) 20.00 A buszon (12.) 20.30 Aranykor 21.00 Gázolás (magyar film) 22.45 Tárgy-eset (26.) m2 12.00 Angélica (60/11.) 12.45 Liszt: VI. magyar tánc 13.05 Tár­catükör 14.00 Kárpáti krónika 14.10 Autó- bontó+ Autósmagazin 14.40 Megveszem ezt a nőt (159-160.) 15.25 NAP-NYUGTA 18.00 Telesport - Borsodi Li­ga labdarúgó-mérkőzés 20.05 Híradó este 20.35 Ablak - Klasszi­kus 21.05 A Hegyi család Székelyudvar­helyen 21.30 Szent Ist­ván Vándorlás (30.) 22.00 Átjáró Próbáld meg otthon! (3/2.) 23.35 Záróra HBO 7.55 Szívörvény 9.40 A múmia visszatér 11.50 Emlékezz a titánokra! 13.45 Isten hozta Holly­woodban! 15.10 Törvé­nyen kívül 16.15 Jó ba­rátok 17.15 Borzasztó emberek 18.50 Mozi! Mozi! Mozi! 19.15 Félrelépósdi (am. vígjá­ték) 21.00 Szívörvény (am. románt, dráma) 22.45 Mars szelleme Hír TV 12.30 Hírek, beszélgeté­sek, 13.00 Híradó, 13.30 Hírek, beszélgetések, 15.00 Híradó délután, 15.30 Ketten ism., 16.00 Hírvilág, 16.30 Vágatla- nul, 17.00 Híradó este, 20.00 A Nap, 21.00 Lap­zárta, 22.00 Ketten, 22.30 Késő esti híradó www.tvrhet.hu DUNA TV 14.10 Mecenzéfi körkép . 14.40 Himalája (7.) Tró­pusi völgyek 15.15 A köl­tészet napja Ami elhasadt 15.30 A tudomány kin­csesháza 16.00 Célke­resztben 16.30 Kalendá­rium 18.00 Híradó 18.30 EU Kalendárium 19.00 Mesefilm 19.10 A költé­szet napja 19.20 A hete­dik (ismeretterjesztő film) I Hová tűnt József Attila édesapja? 19.50 Az élet szép (olasz film) 21.45 Híradó 22.15 A költészet napja 22.25 Marc Kör­mend - Atomerőmű SE férfi kosárlabda Magyar Kupa elődöntő SPEKTRUM 17.05 Munkakutyák (2.) 17.35 Amerika - aktí­van (5.) 18.10 Szülők is­kolája (30.) 18.40 Technopolisz (1.) 19.45 Hagyományos afrikai gyógymódok (2.) 20.20 Lélekfrissítő (2.) A mű­vész magánya 20.55 Vulkánvadászok 21.55 Érdekes állatok (1.) j 22.30 Bogaras boga­rász^.) Gyerekjáték Nickelodeon 12.25 Hódító hódok; Roc- ko, 13.15 Unokatestvé­rem, Skeeter, 13.40 Allen Strange utazása, 14.05 A titkos templom legendái, 14.30 Kenan és Kel, 15.00 Jaj, a szörnyek! 15.25 Rocko, 15.50 Roc­ket Power, 16.15 Macseb, 16.40 Hóditó hódok EUROSPORT 13.00 Labdarúgás (ism.) 14.30 Jégteke Világbajnokság (Winnipeg) 16.00 Kerékpározás (ism.) 1700 Kerékpározás Élő 18.30 Európai sporthírek Watts 18.45 Hírek 19.00 Tennis WTA Bajnokság Élő 20.30 LG Super Racing hétvége 21.30 Motorsport Ferrari Magazin SPORT1 12.30 Bowling, 13.30 Televíziós vásárlás, 13.45 Ralimánia 14.45NHL 17.15 NBA 1745 Kosárlabda Debrecen - Szolnok (élő), 20.00 Sakk, 20.15 Heti helyzet 21.00 Szuperbíke, 21.30 Bokszrapszódiák, Eubank - Maiinga 23.30 BL-magazin (ism.), 0.30 Ász (ism.), 1.00 Sakk Postabontás Dunántúli Napló Pécs E-mail-címünk: waldk@dunantulinaplo.hu 7601 Szeméttelep az utcán Pécsett, a Móricz Zsigmond tér 7. és 9. számú lakóházak által behatárolt közterület közepére szeretnénk, ha az önkormányzat egy lámpatestet építene, ezt már többször kértük is a várostól, eddig hiába. Ezt a területet ugyanis sajnos közvécének és szeméttelepnek használják. Nyári estéken a gondozatlan jázminbokrok illata keveredik az emberi ürülék és áporo- dott vizeletszag orrfacsaró bűzével. A területen irdatlan mennyiségű a szemét, a kosz, a mocsok, jó lenne, ha az önkormányzat gondoskodna a takarításáról. A tetejében itt óvoda és iskola is működik. A homokozók­ban lévő homok nem látszik a szeméttől. Kérjük az illetékesek mielőbbi intézkedését! A Móricz Zsigmond téri lakók nevében: Pál József A rovatunkban megjelentetett írások nem feltétlenül azonosak szerkesztőségünk álláspontjával. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Ml LESZ MA? - RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK Film Pécs, Uránia: Az Idő Urai Animáci­ós Feszüvál. Gyerekfilmek 2. (16.00) , Belga válogatás (17.30), Utóbbi évek 2. (18.30), Visszafordít­hatatlan (20.30). Cinema City, Pécs Plaza: A zongo­rista (14.00,17.00,20.00), Daredevil - A fenegyerek (13.30,15.45,18.00, 20.15, 22.30), Johnny Englisch (13.45, 15.45, 17.45, 19.45, 21.45), Még egy kis pánik (15.30), Frida (13.00,17.30, 20.00, 22.30), Taxi 3. (14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00), Két hét múlva örökké (14.15,16.15, 18.15,20.15,22.15), Dzsungel köny­ve 2. (13.00, 15.00, 17.00), Solaris (20.30,22.30), Bazi nagy görög lag- zi (18.30), Chicago (13.30, 15.45, 18.00, 20.15, 22.30), A tökös, a tö­rök, az őr, meg a nő (15.30), A kör (13.15,17.30,19.45, 22.00), Chihiro szellemországban (14.00), Az órák (17.45,20.00,22.15). Mohács, Kossuth: Szentiván napja (19.00) . Színház Pécs, Nemzeti Színház: Beszélő testek - Táncképek Európából (19.00), Bemutató előadás. Kamaraszínház: Az utolsó tangó Pá­rizsban (19.30), Páger Antal-bérlet. Bóbita Bábszínház: Szélhajtyikóré, huss! (10.00). Hangverseny Pécs, PTE Tanárképző Kar aulája (Ifjúság u. 6.): Lotilai Iskolakórus (Finnország) hangversenye (17.00). IH: Kenguruk földjén, Ausztrália c. vi- deofilmes élménybeszámoló. Előadó: Fodor Krisztián (18.00). ANK1. sz. Általános Iskola: A Köl­tészet Napja (8.00). Művelődési Ház: András bácsi táncháza (17.00). IV. Latin-amerikai Hét Radio Lati­no FM 94,6 (16.00). Café Dante: Club Latino. Juan Carlo Salsa iskolá­ja (18.30), ,Záró-tánc” a IV. Latin­amerikai Hét Salsa iskolájának részt­vevőivel (21.00). PAB Székház (Jurisics M. u. 44.): PAB Szervezetlen és Analitikai Ké­miai Munkabizottságának kihelye­zett ülése (13.00). Várkonyi Nándor Könyvtár (Nagy Jenő u. 24.): Gyerekek részére: Az általános iskolás tanulók részére ki­írt Weöres Sándor versmondó ver­seny és Kódexlap-tervező pályázat eredményhirdetése és díjkiosztása (14.00), Felnőtteknek: „ Szívemhez szóltak, szívemből szólok” címmel Költészet Napi est (17.30). Magyar-Német Nyelvű Iskolaköz­pont (Tiborc u. 28/1.): Húsvétváró kézműves foglalkozás - Ajtó- és ab­lakdíszítés, tojásfestés hagyomá­nyos technikával, gyertyaöntés, meglepetések (13.00-16.00). Pannon Magyar Ház (János u. 22.) : Bemutatkozik Darázs Mária festő­művész és Máté Imre költő, új ver­seskötetével (17.00). BARANYA Komló, Közösségek Háza (48-as tér 1.): Húsvéti játszóház. Tojásfestés különféle technikákkal, dekorációk, díszek készítése. Hozz magaddal ki­fújt vagy főtt tojást! (15.00-18.00). _______Buli, parti_______ ________Kiállítás Pécs, Belvárosi étterem: Nosztalgia es t. Játszik a Szabó Band (19.00). Pécs, Gyöngyszem Galéria (Tímár u. Baranya étterem (Megye u. 20.): 23.): Keszthelyi Gyula „Tájak” című ki- Élőzene - Faterock zenekar (20.00) . állításának megnyi­tója. A kiállítást megnyitja: Kedves István rajztanár, fes­tőművész (17.00). Megtekinthető má­jus 8-ig hétfőtől- péntekig9-17-ig. Pécsi Galéria (Széchenyi tér): Orbán Attila fes­tőművész kiállítá­sa április 27-ig kedd kivételével naponta 10-18 óráig, vasárnap 12-18 óráig. BARANYA Ajánló; Visszafordíthatatlan Bár a rím sokat sejtető, és - le­gyünk őszinték - nem sok jót ígér, a film ép­pen a visszafelé- bemutatás tech­nikájával él: előbb látjuk a bosszút és a bosszú ki­váltóját, majd haladunk a békés hétköznapok fe­lé, amikor még boldognak tűnt a jövő. így az utolsó negyed óra igazán idilli - más kérdés, hogy a megelőző hetven perc viszont olyan sötét, mint egy novemberi esővel súlyosbított temetés. Gyere­keknek nagyon nem ajánlott. F. Z. PÉCS, URÁNIA HOB, 80.30 Mohács, Kossuth Filmszínház, ka­maraterem: Áldozó László festőmű­vész kiállításának megnyitója (17.00). Hosszúhetény, Művelődési Ház: Pólyák Lászlóné, hosszúhetényi gyé­kény-, csuhé-, kaskötő kiállításának megnyitója (17.00). Megtekinthető ápr. 18-ig, naponta 15-18 óráig. Turmix Pécs, Civil Közösségek Háza (Sz. István tér 17): Daria Csemih, Anna Tyeplova (Szentpétervár) és művé­szeti vezetőjük Jekatyerina Kótai- Minyina gitárművész koncertje (18.00). Csorba Győző Megyei Könyvtár (Apáca u. 8.): Költészet Napja - ze­nés irodalmi est. Balassi Bálint éne­kelt verseit előadja: Kuncz László énekművész. Lanton, tobozon kí­sér: Békési Zsolt Csaba tanár, elő­adóművész (18.00). Manito: Élőzene és szaxofonparti. Piccola Perla (Ybl M. u. 2.): Élőze­ne - Szántó István. Pécsi Sörház (Xavér u.): NoDisco. Univ Söröző: Bál. Harold (22.00). Bakterhaus (Vasút u. 1.): Disco. Don’Go Bár (Bartók B. u. 59.): Don'Go Party. Zene Dj Dusán. Prémium Söröző (Zsolnay V. u. 29.): Disco. Vendég: Dj Kismocsok. RÁK (Ipar u. 7): Ladánybene 27. REÁ presszó (Eszék u. 4.): Élőzene. Stunczorgó (Lyceum u. 4.): Dying Wish-, Vale of Tears-, Chaos of Dis­order-, Autumn Twilight-koncert. BARANYA Görcsöny, Castle Disco Club: Ta­vaszváró-buü, ajándékokkal. Bóly, T-Boy Klub: Desperado. Versend, presszó: Bál. Sugar Band (22.00). Felsőszentmárton, Anica vendég­lő: TIX-buli (20.00).

Next

/
Oldalképek
Tartalom