Új Dunántúli Napló, 2003. április (14. évfolyam, 89-117. szám)

2003-04-12 / 100. szám

I 2003. Április 12., szombat M A R Á Z A BEMUTATKOZIK 15. OLDAL Az emberi kapcsolatokért Közműves építési telkeket kínál az önkormányzat Nagyméretű, közműves telke­it kínál ingyen az önkor- mányzat, főként helyi fiatalok­nak. Sokat tesznek az emberi kapcsolatok ápolásáért is. A négy telekből egy már elkelt, tudom meg Pónya Lászlónétól, az önkormányzat ügyintéző »mindenesétől”. Az őstermelők fámára is kiváló adottságú, ^00-800 négyszögöles házhelye­ket természetesen beépítési kö­telezettséggel lehet birtokba yenni. Aki a saját telkén épít, az Is kap szerény önkormányzati észtönzést. A segélyezés döntően a diákok ^iskolázását segíti, a szociális 8°ndoskodásnak az emberi kap­hatok révén van hagyománya a jórészt sváb népességű - ki- sebbrészt magyar és horvát - te- 'epülésen. Régi hagyomány a rá- Sz°rultak megajándékozása ka- tácsonykor, vagy az a szokás, hogy Télapó ünnepén két „ügye­letes” is beöltözik házhoz szállí­tani a csomagokat. Jellemző, hogy tavaly, az augusztus 18-i fa­lunapon több mint száz elszár­mazott érkezett Marázára. A Rup­pen Fülöpné által szervezett ta­lálkozón jobbára oiyan idős em­berek ölelkeztek össze, akik hosszú évtizedek óta nem látták egymást. Hasonló emlékeket éb­reszt a helyiekben az akkori het­ven esztendősek 1998-ban össze­hívott randevúja is. A legutóbbi választás alkalmá­val a német kisebbségi önkor­mányzat is megalakult, amely építhet az erős gyökerű és rész­ben ma is élő hagyományokra. A közeljövő tervei közt egy német nemzetiségi tájház is szerepel. Tekintettel a németországi háztu­lajdonosok igen magas számára, bíznak a turizmus, a vendégjárás feléledésében is. Maráza: még messze az elégtől Aki a község mai arcára tekint, nem fogadna sági jellegű - itt főként a baromfitartás dominál. Az ön- arra, hogy Maráza is a szerep nélküli, lesza- kormányzat két közhasznú munkást tud foglalkoztat- kadó falvak közé tartozott a rendszerváltás ni. A közlekedés nehezíti ugyan a munkavállalást, en- előtti időkben. Másfelől a falu polgármestere, nek ellenére - egy-két kivételtől eltekintve - munkanél- Schenk János nem híve a kozmetikázásnak, küliségről nem beszélhetünk Marázán. A környékről tőlünk jár a legtöbb gyerek a szomszéd község óvodá- - Az igaz, hogy lassan már húsz németországi német jába - de egy főiskolás Bursa Hungarica-ösztöndíjasunk vásárolt ingatlant - felújított vagy épített házat Marázán, is van. Maráza zsáktelepülés ugyan, közlekedési gon- és a helyiek ugyanúgy gondozzák épületeiket - mutat a dokkal, de úgy lehet, ez lesz az értéke, hiss kőportól ragyogó falakra a polgármester. - A nem - Az is igaz, hogy ebben az elsorvasztásra ítélt köz­önkormányzati kezelésű utak viszont már régóta kar- ségben se víz, se gáz nem volt a rendszerváltás előtt; bantartásra szorulnának. A munkába járást korábban de jelentős fejlesztések még hátra vannak. Az idén úgy-ahogy megoldottuk, mi fizettünk, hogy busz térjen önkormányzati kht.-t hoztunk létre, és a Sapard-pá- be a faluba, de sok pécsi munkahely megszűnésével lyázat keretében szeretnénk támogatást nyerni egy ez okafogyottá vált. A gyerekek most is térítésmentesen önálló szennyvízcsatorna-hálózat és a gyökérzónás utaznak a szomszédos Geresdlakra, ahol az óvoda, is- szennyvíztisztító kiépítésére. Már 1993 óta rendelke- kola van. A Geresdlaki Rt. hét marázai családot érint zünk tervekkel - ahogy pénzhez jutunk, megkezdőd- munkaadóként, négyen dolgoznak az ottani varrodá- hét a beruházás. Pályázati támogatással szeretnénk ban, négyen járnak át Bólyba az összeszerelő üzembe, felújítani az ifjúsági klubunkat, a ravatalozót és a ka- a fiatalabb munkavállalók többsége Pécsre ingázik, tolikus templomot is. Helyben hat családi vállalkozás van, mind mezőgazda- ----------------------------------------------------------------------S l, Meg kérdeztük: mivel elégedett a falujában és mivel nem? Egymást segítik az itt élők Magyar Lászlóné ápolónő; - Baba­Hoffmann Jánosné boltvezető, a német nemzetiségi önkormányzat vezetője: - A lakosság fele részben német, az idősek közül sokan tud­nak még svábul, én például már csak németül be­szélek. Ezért is hiányzott eddig a német önkor­mányzat. Tős­gyökeres mará- zaiként eleve sze­retek itt élni. Fér­jem is idevaló, őstermelő. Na­gyobbik fiam a Zipemowsky szak- középiskolában tanul, a kisebb he­tedik osztályos. Aki falun nőtt fel, nem tudja elképzelni az életét az ötödik emeleten. Nagyon sokat fej­lődött Maráza az elmúlt években, és olyan élénk a klubélete, hogy a környékről is szeretnek ide járni. rcról 1993-ban jöttem ide, a férjem műszerész, kilencéves lányunk, hét­éves fiunk van. Most állás nélkül va­gyok, de az .ápolói híd” nevű akkre­ditált tanfolyamot végzem. A férjem szüleinél lakunk, ez a megélhetés szempontjából könnyebbséget jelent. A gyes előtt a gyermekklini­kán majd Faze- kasbodán dol­goztam. A közlekedés olyan, hogy a gyerekek mellett még a két műszakot sem tudom vállalni. A munkahelyre nem érek be, hazaérni se tudok idő­ben. Pedig jó itt élni, és a mi korosz­tályunk - a fiatal házasoké - nagyon összetartó Marázán, jó érzés, hogy egymás segítségére lehetünk. Miilei Sándomé nyugdíjas; - Itt születtem a külterületen: de ezeket a fényképeket nézze! Ilyen viseletben jártak a németek, a hosszúban a ma­gyar lányok! Hámor János tanító és Lemle Géza szín­darabokat is ren­dezett, amit az it­teniek adtak elő valamikor. A só­gorom zenélt a kocsmában, és még két szép is­kolánk volt. Ez mind hiányzik. Az emberek ma örökké rohannak, nem érnek rá egymásra figyelni. Az a tény, hogy kuláknak nyilvánították annak idején a családunkat, máig ár­nyékként kísért, de amúgy a faluval, az átlagosnál azért élénkebb életével elégedett vagyok... És két lányom, négy kedves unokám van. ______■ o Somogy HMÖ 'o .*»» Martonfa Bogád f"** ?Máíy Romonya DlovászWény °Nagypafl 0Fazekasboda KSkasd: GerewJlak h/' \ '% Eas“ maráza oNagykovái Befkesa nSzeM ® A község vezetői Polgármester: Schenk János. Al­polgármester: Hoffmann János. A képviselő-testület tagjai: Barna László, iff. Mosztbacher József, Morschauser Gábor, Pónya László. A most alakult Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke Hoffmann Jánosné. Tagjai: Kiss Róbenné és iff. Morschauser József. Maráza a Geresdlaki Körjegyzőséghez tarto­zik, körjegyző: Molnár Ádámné. Háziorvos: dr. Rajnai Gabriella. Az önkormányzat címe: 7733 Fő utca 50. Tel: 69/350-612. ■ A marázai gyógyforrás Vgyesbolt, presszó, faluház áll a lakosság rendelkezésére. Katoli­kus temploma, evangélikus ima­háza, harangtomya és a nevezetes Mária-kápolna nyújt látnivalót az idelátogatóknak. A kápolna gyógyforrásának vize ásványi anyagokban gazdag. ■ maraza.dunantuUnapb.hu Az összeáüítás a Baranya Megyei Közgyűlés, valamim a Mohács és Vidéke Takarékszövetkezet támogatásával készült. ÖsszeáMtattcc Bóka Róbert TÓTSZENTGYÖRG Y BEMUTATKOZIK A kocsmáros pörköltje Kndóné Rosta Gyöngyi, a 43 éves oltos és kocsmáros készíti a lég­ibb vadas és birkapörköltet, atltely sűrű, szaftos és a közösségi ,endezvények alkalmával rukkol ** velük. Ezek a esetné­nk immár Majdnem egy tizede a kö- Vetkezők: a ku- Pajáték, a falu- bapi sereg- ^emle, a nő- ,aP és a Miku- ^S' Csak a falu- ;aP' összejövetelen legkevesebb y személyre főz. Az alapanyag­ba1 jutányos áron a legtöbbször Qftiogyvári Sándor birkás szolgál, a győznek a focisták, akkor in­s'811 mér ki nekik sört. Nyilatko­zónk már kétlaki, vagyis háza van Szigetváron és a faluban is. - Nem válók meg ettől a helytől, ahol az emberek zöme egy nagy családot alkot, ahol titok nincs. Ez utóbbi helyzet nemegyszer rosszindula­tú pletykákat is eredményez, me­lyek nem érdekelnek. Jómagam bizalommal vagyok, nem intriká­lok, sőt békítek. Ha nem kapott volna súlyos infarktust - amit sze­rencsésen kihevert politizálna és képviselőjelöltként indulna az önkormányzati választáson. Szí­vét nem viselte meg a betegség, ugyanis továbbra is jóindulatú, se­gítőkész, és hisz a kisközösségek példamutatásában. Nem szeret­né, ha a faluképhez hozzátartozó műemlék parókiát elpusztítaná az enyészet. Közösségformáló sportélet A községvezetőség nem mond le a sportélet anyagi támogatásáról, pedig a futballeredmé- nyek nem mindig sikeresek. Megéri azonban a sporttal foglalkozó kollektívákat támogatni, mivel tagjai a faluért is sokat tesznek. Beszélgetőpartnereim, a 67 éves Keni Béla, a Tej Bt. elnöke és családi vállalkozó, valamint Verkman Já­nos, a sportegyesület elnöke mindent megtesznek azért, hogy főként a futballcsapat anyagi támogatá­sa zavartalan maradjon. A mezőgazdasági vállalko­zó így fogalmazott ennek kapcsán: - Már a ‘60-as években is példamutatóan működött a sportklub Hegedűs István vezetésével. Tóth Ernő barátom ak­tívan atletizált, jómagam a csapatkapitányi teendő­ket láttam el, a dobóversenyen pedig a gránátot 63 méterre hajítottam. Még most is őrzöm a hétnegye- des súlygolyót. A mostani elnök arról beszélt, hogy a labdarúgók közössége összetartó erőnek számít a közélet formálásában. S azt szeretnék elérni, ha mi­nél több helyi fiatal focizna. Mindehhez a lehetőség kiválóan adott, ugyanis a Merenyével 11 esztendeje együtt alapított Szentgyörgy Kupa és a hozzá kötő­dő játékok és vetélkedők egyre népszerűbbek. Az­óta a díszes kerámiakupát Almamellék háromszor, míg Nagydobsza kétszer nyerte el. Az ifjak község­szépítő szorgalmának megújulá­sában sokan bíznak, hisz méltó elődök alapozták meg a telepü­lés közösségi életét már az ‘50-es évek elején, amikor Tönkő Lász­ló, Tarjáni Józsefné és Királyi Er­nő útmutatásával színjátszó kör, ifjúsági zenekar szerveződött. Utóbbi személy népi színműve- két is írt akkor. A korabeli DISZ- szervezet kezdeményezésére magyamóta-zenekar is verbuválódott és éveken át muzsikált a lakodalmakban. Hegedűse és énekese, Kerti Béla az izületi gyulladása miatt már nem játsz­hat, de néha pengeti hegedűjét, ahogy nosztalgiá­zik. ő is reméli azt, hogy merenyei példára faluszé­pítő csoport alakul. Mindezek sikeréért sokat tehet Fiilöp Tamás és Barkaszi Mária. _______________■ Me renyg tótszentgyorgy t • Patapvkiosi k*'4 * Kis­dóbwa ö Molváhy öNemeske pHotfbl Kistamási Zsibót / o Becefa ^ Botykapatsrd : J Községvezetőség v°lt iskolában és tanítólakban községházát, könyvtárat, or­•W..WMWM!« cd iaimumiu;aii iwwc^iauu, iwjiiy v luiui, w* 1 rendelőt, fodrászatot, a futballistáknak öltözőt és fürdőt alakítot­ok ki több mint nyolcmillió forintért. Márványtáblát helyeztek el °nkő László kántortanító és igazgató tiszteletére, aki 40 évig okta- 'lt a községben. Később itt kap helyet a kultúrház és egy rendez- -nyterem. Megkérdeztük a tótszentcyörgyieket: Mit változtatnának a falu életében? Játszótér és park készüljön Kerti Sándor (39 éves) mező- gazdasági gépszerelő és tejkezelő: - Örülnék, ha az önkormányzat segítene, hogy a községi tejcsar- nok minél job­ban megfeleljen az uniós műsza­ki elvárásoknak. Csak így sikerül időben megvaló­sítanunk a ránk rótt terveket. A gazdáknak mun­kával vagy hoz­zájárulással részt kellene vállalni­uk abban, hogy a dűlőutak állaga jó legyen, mert a rossz útfelületen sok gázolajat fogyaszt a jármű. Sürgősen rendezésre szorul a Szedres út és a Kiss utca folytatá­sában lévő határút. Tóth Emőné (70), nyugdíjas köny­velő: - Közéleti beállítottságú fér­jemmel azt kérjük, hogy minél több, főként rózsaszín virágot bontó díszfa nőjön a köztereken, de parkosítsák a községháza ud­varát is. Jól illene ebbe a képbe egy játszótér. Sokat javítana a faluké­pen egy körbeke­rített temető, ahol szemétgyűjtő konténerek sorakoz­nának. Idősek napközije működhet­ne a pásztorházban. A focistáknak és drukkereiknek pedig meccsérté­kelő klubot alakítsanak ki. A volt pa­rókiában üzem nyílhatna, az épület műemlékértéke ezzel nem sérülne. Szabadi Sándor (80) nyugdíjas könyvelő és hajdani földműves: - Öreg templomunk harangja, fő­ként a csapágyazata komoly meg­erősítésre szo­rul, de legalább hetven eszten­deje rossz a to­ronyba vezető lépcső is. Ugyanígy vé­dendő statikai2* lag is a nagyon elhanyagolt és 1748-ban épült parókia épülete is, amelyben most rókák és menyé­tek tanyáznak. A hangulatos sír­kertünkben ott állnak a villany- oszlopok, csak egyiken sincs vilá­gítótest. Szépen mutatna a teme- tő éjjeli megvilágítással. _______■ A 201 lakosú helység polgár- mestere: Verkman János (50 éves) cipőipari művezető. Alpol­gármester: Keni Béb (67) gaz­dálkodó. Képviselők: Kirizs Ti­bor (60) gazdálkodó, Fülöp Ta­más (29) központifűtés-szerelő, FüWp István (35) asztalos. Bom­bái József (79 éves nyugdíjas) képviselő a napokban hunyt el. Helyére Romvári Lajos (37) vil­lanyszerelő, vagy Lukács József (43) gazdálkodó kerülhet. Falu­gondnok: Tóth Péter (49). Hiva­talsegéd: CsöndörBéláné (49). A körjegyző: Csölléné Makovics Edit (39). ■ totszentgyorgy.dunamulinapb.hu Az összeáüítás a tótszemgyörgyi önkormányzat, a Baranya Megyei Közgyűlés, valamim a Szigetvári Takarékszövetkezet támogatásával készült. Összeállította: Csuti János jELLEGZETES marázai utcakép

Next

/
Oldalképek
Tartalom