Új Dunántúli Napló, 2003. április (14. évfolyam, 89-117. szám)

2003-04-01 / 89. szám

■jf Kulcsrakész MKB Lakáshitelek-wr -r . ^ am / a t JHMKB Kamat már 2,5°/o-tól 7621 Pécs, Király u. 47. • Tel.: 72/225-411 www.mkb.hu MKB A Minőség, Kényelem, Biztonság bankja Dunántúli Napló Ára: 69 Ft. Előfizetve: 55 Ft. KÖZÉLETI NAPILAP XIV. évfolyam, 89. szám Telefon: 72/505-000 WWW.DUNANTUL.INAPLO.HU 2003. április 1., kedd I Minden m évben r visszatér. if Ez az ajánlat nem. V hazai gyártású Suzukik most még verhetetlen áron. Kedvezőbb kamatokkal! SUZUKI SZABOLCS Pécs, Komloi ut 79. Telefon: |72) 240-393 suzuki c diavauet.hu • www.suzukiszaholcs.hu Mai számunkból SCI" Lomeltakarrtási alkalom Nem mindent visznek Posta: felfüggesztett sztráj kelőkészületek Budapest A négy független postai szakszervezet felfüggesztet­te sztrájkelőkészületeit. Er­ről közös választmányi ülé­sükön döntöttek hétfőn. A tanácskozáson Szűts Ildikó, a Magyar Posta Rt. vezérigazgató­helyettese ismertette a cég 2003-ra vonatkozó béremelési elképzelé­seit, melynek mértékét és elosztá­si elveit a szakszervezetek vezetői elutasították. A szakszervezetek megfogal­mazták, hogy a felajánlott bértö­megemelésen túli további növe­lés tartanak szükségesnek, ezen beí132 alacsony keresetűek fize­tésű6^ radikális javítását szorgal- ir/ták- A munkavállalói érdek- ^éfáseletek követelik a 13. havi fi- zefs bevezetését, elsősorban az ^asony postai dolgozók részére. A özjemény szerint a szakszer- ve?1', ,^.toyábbi közös fellépés ^ett döntöttek. A szerdai bér- t^jjyalások eredménye függvé- p/be" ■r,0Z7ák me§ stratégiá­iéi’ megala­y^Tiííájkbizottságot^ időjárás ■ Napos, száraz időjárás +3, +16 °c Sz«rda Csütörtök . Péntek *3/15 C +2. +14 °C +2, +12 °C C^^f^OROLÓGIA. Szik r7Á V.P°S 'dőre számíthatunk. N*1 revpalfr0nthatás- A friSS’ tísZT a s élénkek lehe- tÜűL a k,v, na!)sütés kedvezően „ati/a közérzetünkre. 1, 8 6 5 9 1 3 0 2 9 0 3 0 8 9 Hegedűvel a Föld körül Világhírű trió á Kodály-teremben Boldog lebegés Kevesebb betegség Reptér: polgári engedetlenség? A polgári engedetlenséget is fontolgatják a po- gányi repülőtéren ma megkezdődő építkezés ellenzői. Ha a reptér területén belül kísérel­nék meg a munkagépek mozgásának megaka­dályozását, a rendőrség közreműködhetne a tiltakozók eltávolításában. Pogány-Pécs Ma az építési terület átadás-átvételével tulajdon­képpen ténylegesen megkezdődik a pogányi repü­lőtér mintegy másfél milliárd forintba kerülő fej­lesztésének első üteme. A beruházás ellenzőit tömörítő Pogányért Polgári Kör elnevezésű szervezet évek óta igyekezett meg­akadályozni az építkezést. Ám miután a szakhatósá­gok minden beadványukat és fellebbezésüket eluta­sították, mára jogi lehetőségeik kimerültek. „Miután más eszközünk nem maradt, csak annyit tehetünk, hogy odafekszünk a munkagépek Parázsló indulatok Tegnap este Pogányban a polgári kör rendezésében lakossági fó­rumot tartottak, amelyen az építtetők és a kivitelező képviselői is megjelentek. A békésnek indult programon egyre jobban felizzottak az indulatok: a megjelentek számon kérték a beruházókat és a falu vezetését, miért nem tájékoztatták őket korábbi Ígéretüknek megfe­lelően a rekonstrukció előkészületeiről, és újraindult a vita arról is, mekkora gépek landolhatnak majd Pogányban. A fórum sem az ér­vek, sem az ellenérvek tekintetében újat nem hozott, azaz akik ed­dig ellenezték a programot, ma sem gondolkodnak másként. elé”, mondja Tamóczi Lajos, a kör vezetője, ám azt is hozzáteszi, a polgári engedetlenség ilyen meg­nyilvánulására nem biztos, hogy sor kerül. Ellen­ben az, hogy vélt igazukat a strasbourgi bíróságon is keresni fogják, szerinte bizonyosan megtörténik. A kör álláspontja szerint a tervezett repülőtér egy sor szempontból nem felel meg az uniós előírások­nak, így az, ha meg is épül, nem üzemelhet majd azt követően, ha tagjai leszünk a közösségnek. Albert Pál, az Air Horizont kht. ügyvezető igazga­tója szerint ha valakik megkísérelnék megakadá­lyozni a munkagépek mozgását, úgy járnak majd el, ahogy azt a „törvény és a józan ész diktálja”, azaz egy ilyen sziutációban az élet- és vagyonbiztonságot helyezik az első helyre. Az igazgató az uniós előírá­sok kapcsán megjegyezte, az engedélyező szakható­ságok nyilvánvalóan minden körülményt mérlegel­tek a jóváhagyó határozatok meghozatala előtt. A Baranya Megyei Rendőrkapitányság sajtórefe­rense kifejtette, a gyülekezési törvény előzetes en­gedélyhez köti a demonstrációk tartá­sát, ám a reptéren ilyenre azért sem ke­rülhet sor, miután az nem számít köz­területnek. Éppen ezért, ha ott illeték­telen személyek jelennének meg, az birtokháborításnak számít. Ilyen eset­ben az illetékes jegyző jogosult intéz­kedni, és ha ő kéri, akkor szükség ese­tén a rendőrök is közreműködhetnek a tiltakozók eltávolításában. (Háttér, előzmények: www. dunantulinaplo. hu) ___________________________________MÁTÉ BALÁZS NYAKA SZABOLCS KOMMENTÁRJA Nemcsak vigasz, üzlet lehet a bor Az már egyszer eldőlt, hogy nem a gyapottermeléssel vagy a „Vas és acél országa”-terv megvalósításával csinál karriert hazánk. A borral kapcsolatban azonban még minden lehet. Nem véletlen, hogy mások is lát­nak a nemes magyar nedűben fan­táziát. Most éppen a franciák, s az tagadhatatlan, hogy Franciahonban van némi tapasztalat a borkészítés terén. Egy befektetőcsoport most ép­pen Siklóst vette célba, gyakorlatilag a teljes „iparág” - a termesztéstől az eladásig - érdekli őket. Biztos nem véletlenül. Azt han­goztatjuk jó ideje, hogy kiváló a sik­lósi bor, olyan ízekkel lepi meg a kóstolót, amit más vidékek italai so­hasem kínálnak - de hiába, ha ezt csak kevesen tudjuk. így nem fogy a Tenkes leve, nem ismerik szerte a világban, ezért nem kérik; ha tuk­Csinálhatja akár külföldi is, ha a bor magyar marad máljuk, akkor is csak kényszeredet­ten fogadják. A franciák piacot, munkát, bevé­telt ígérnek, szó szerint beviszik Nyugatra a siklósi bort. Ami azért, valljuk be, nem volna rossz, így gon­dolkodnak a gazdák, termelők is, akik jó árat remélnek szőlőnek, mustnak, bornak. De nézzünk kicsit előbbre is. Az biztos, hogy támogatásra érdemes, ha valaki pénzt, tőkét visz a siklósi szőlőkbe, munkát, megélhetést ad­va. De ha én a francia befektető sze­mével látnék, biztos áttekintenék Villányba is, ahol már most jobb „üzeme” van a vörösbornak. Érdemes(ebb) lenne ott is szerezni ezt-azt. De a borvárost nem könnyű bevenni, a jobb eladható­ság miatt nagyobb a kon­kurencia, erős pincészetek, gazdaságok működnek. A siklósi hídfőállással viszont elérhető közelségbe kerül­ne Villány is, ami együtt már akár az uniós piacon is számottevő. Az viszont, hogy erős magyar és a külföldi versenytárs kénytelen szem­benézni egymással, nem feltétlenül rossz a bort kedvelőknek - az ár és a minőség is kedvezőbb lehet. Franciaországba... Ä) 4. oldal A külvárosok bombázása Bagdad Alig kétórás szünet után ismét bombák hullottak Bagdadra hét­főn este, ezúttal a déli külterület­re. Működésbe lépett az iraki lég­védelem is, de nem ismeretes, hogy milyen eredménnyel. A francia AFP hírügynökség Bag­dad központjában tartózkodó tu­dósítója számolt be a támadó amerikai-brit légierő bombáinak becsapódásáról és az iraki légvé­delem próbálkozásairól, a felvil­lanások és a torkolattüzek látvá­nya alapján. Légvédelmi riadó nem volt a légitámadás előtt. Az iraki főváros központja a külvá­rosi bombázás ideje alatt úgyszól­ván normális, megszokott életét élte, számos gépkocsi közleke­dett a centrumban, nem mutatva semmiféle pánik jelét - jelentette a helyszínről a francia tudósító. (További részletek a 2. oldalon) Törvényben pontosított készenlét és ügyelet Budapest A kényszervállalkozásokkal is foglalkozik a Munka törvény- könyve és a kapcsolódó jogsza­bályok az Országgyűlés által hét­főn elfogadott módosítása: a jog­szabály-változtatás pontosan meghatározza, hogy a munka­ügyi felügyelők miként minősít­sék a munkavégzés alapjául szolgáló szerződést. Az elfogadott javaslat szerint a szerződés típusát, elnevezésétől függetlenül, az eset összes körül­ményeit mérlegelve, egyebek kö­zött a ráutaló magatartás, a tény­leges munkavégzés jellege alap­ján kell megítélni. A módosítás pontosan megha­tározza, hogy mikor lehet ké­szenlétről, s mikor ügyeletről be­szélni. A készenlét azt jelenti, hogy a munkavállaló az általa megjelölt helyen tartózkodik, de szükség esetén onnan elérheti a munkahelyét. Az ügyelet esetén a munkaadó határozza meg a rendelkezésre állás tartózkodási helyét, idejét. A készenléti díj a személyi alapbér 20 százaléka, az ügyeleti díj pedig 40 száza­lék. A módosítás szerint havonta - a kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában - maxi­málisan 168 órányi készenlét rendelhető el. A Dunántúli Napló és a Kolozsvár utcai Húsbolt minden kedves előfizetőnknek! Amennyiben Ön március 31. és április 12-e között legalább 1000 Ft értékben vásárol Pécsett, a Kolozsvár utcai Húsboltban és a lenti nyereményszelvényt lepecsételteti, majd az üzletbe kihelyezett gyűjtőládába bedobja, úgy jq (fl) hÚSVÓti Sonka valamelyikének boldog nyertese lehet. Sorsolás: április 14. Nyereményszelvény! Előfizető neve:................................... „ . „ , Pécsét helye: Lakcíme: ........................................... Du nántúli Napló

Next

/
Oldalképek
Tartalom